Vodiči bratislavskej MHD sú na ľudí so zdravotným postihnutím pripravení

Cestujúci so zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym postihnutím neboli v bratislavskej MHD ani doteraz ničím výnimočným, Sekcia sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy však po dohode s vedením Dopravného podniku Bratislava, a. s., prispela k tomu, že vodiči autobusov, trolejbusov a električiek ako aj asistenti prepravy budú vedieť na ich špecifické potreby adekvátne reagovať. Školenie zorganizovala a odbornosť garantovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Dopravný podnik Bratislava, a. s., neustále pracuje na skvalitňovaní svojich služieb. V hlavnom meste aktuálne premáva 100% nízkopodlažných autobusov a trolejbusov a približne 50% nízkopodlažných električiek. Nové vozidlá disponujú špeciálnym vybavením, napr. nájazdovými plošinami, zvukovým hlásením zastávok a informačnými tabuľami, postupne dochádza k debarierizácii zastávok, kladeniu umelých vodiacich línií, osadzovaniu elektronických tabúľ s informáciami pre cestujúcich a pod. Aj vďaka týmto opatreniam môže bratislavskú MHD využívať čoraz širší okruh ľudí vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie či iným znevýhodnením.

Zmeny však prichádzajú ruku v ruke s potrebou poznať špecifiká prepravy týchto cestujúcich, preto pred niekoľkými týždňami rozbehla Sekcia sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sériu rozhovorov, ktorých výsledkom bola konkrétna predstava o školení zamestnancov dopravného podniku.

Odbornú časť zastrešili Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), OZ Psy na život, Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS), Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR). V školiacej miestnosti Vozovne Krasňany zaznelo okrem základných informácií o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia predovšetkým množstvo praktických skúseností, konkrétnych situácií, do ktorých sa v MHD dostávajú nevidiaci, nepočujúci, ľudia na invalidnom vozíku či osoby s mentálnym postihnutím, ktorí sa rozhodnú cestovať bez sprievodcu. Lektori sa sústredili na to, aby prítomní vodiči a asistenti prepravy nadobudli komplexnú predstavu o tom, čo to pre človeka so zdravotným postihnutím znamená, aké zručnosti musí mať a ako mu cestujúci a zamestnanci dopravného podniku môžu pomôcť. Ale, pravdaže, aj to, ako rozhodne nepomáhať. Opakovane zaznievala požiadavka zastavovať dopravné prostriedky pri označníkoch zastávok a otvárať prvé dvere – ľudia so zrakovým postihnutím nedokážu lokalizovať dopytové tlačidlo, pre ľudí na invalidnom vozíčku je zas priďaleko a načahovanie sa za ním zvyšuje riziko pádu. Hovorilo sa o tom, ako sa v MHD správa pes so špeciálnym výcvikom, predovšetkým však vodiaci pes, čo všetko dokáže svojmu pánovi v spoji ukázať a prečo nemusí mať náhubok. Mimochodom, viete prečo? Tlmočník slovenského posunkového jazyka z ANEPS si po teoretickej prednáške pripravil kratučký jazykový kurz, takže dvadsiatka zamestnancov Dopravného podniku Bratislava už nepočujúcich cestujúcich dokáže pozdraviť a spýtať sa, ako sa majú. Na dlhšiu lekciu posunkovania ale čas neostal, preto odpoveď určite nerozlúštia.

V školiacej miestnosti DPB sedia účastníci školenia, prebieha prezentácia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek ako aj asistenti prepravy na školení NROZP v SR

Druhá časť školenia sa odohrala priamo v areáli vozovne, kde dopravný podnik na tento účel pristavil nízkopodlažný autobus a električku, v ktorej treba pri nastupovaní prekonať tri schody. Vodiči i asistenti prepravy si mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cestuje človeku so zrakovým a telesným postihnutím. ÚNSS im zapožičala okuliare simulujúce slabozrakosť, klapky na oči a biele palice, OMD v SR invalidné vozíky. V role sprievodcu i cestujúceho s určitým obmedzením sa vystriedali všetci.

Dvaja účastníci školenia si počas praktickej časti skúšajú ako nastúpiť do spoja na invalidnom vozíku
Vodiči sa vžili do role ľudí na invalidnom vozíku

Pomoc chodí v modrom

Asistenti prepravy sa na zastávkach bratislavskej MHD a v jej spojoch objavili pomerne nedávno (dopravný podnik o nich na svojej stránke informoval v polovici októbra), dovoľte mi preto aspoň v krátkosti priblížiť ich prácu. Zatiaľ je ich počet pomerne nízky, nie je však vylúčené, že časom narastie. Kde na nich môžeme naďabiť a aké majú právomoci?

„Asistentov prepravy môžu cestujúci stretnúť v pracovných dňoch, ale aj počas víkendov a sviatkov priamo v našich vozidlách, príp. na zastávkach pri prestupovaní do iného spoja,“ reaguje hovorca Dopravného podniku Bratislava, a. s., Martin Chlebovec. „Trasu si určujú sami, závisí napr. od vyťaženosti jednotlivých liniek, vyskytovať sa však určite budú aj pri dôležitých dopravných uzloch, ako sú spoje z letiska, železničnej či autobusovej stanice, aby mohli v prípade potreby pomôcť s orientáciou v hlavnom meste. Ale nielen zahraničným turistom. Úlohou asistentov je pomáhať komukoľvek, tzn. aj cestujúcim s obmedzenou mobilitou alebo so zdravotným znevýhodnením, a to pri nákupe či označovaní lístku, nastupovaní do vozidla, pri usádzaní, vystupovaní zo spoja a pod.“

Obrátiť sa na nich môžete v prípade dočasných zmien organizácie dopravy, ak máte nejaký podnet k MHD, ale takisto v otázkach dodržiavania prepravného poriadku či prevencie bezpečnosti pri preprave.

„Asistenti prepravy sú rozpoznateľní podľa modrej uniformy Dopravného podniku Bratislava, a. s., a identifikačného preukazu, ktorý nosia zavesený na krku. Cestujúcim by som rád dal do pozornosti aj krátke video, ktoré sme pri príležitosti zavedenia tejto služby pripravili, dodáva Martin Chlebovec.

Na školení NROZP v SR boli prítomní štyria z tých, ktorí túto pozíciu v Bratislave zastávajú, dokonca podaktorí už mali za sebou aj praktické skúsenosti – ešte pred stretnutím vo Vozovni Krasňany asistovali jednému pánovi na invalidnom vozíku. Podľa ich slov to šlo hladko, cestujúci ich inštruoval, ako mu treba pomôcť, aby bolo nastupovanie do vozidla rýchle a predovšetkým bezpečné. Praktická časť doplnila asistentom prepravy aj informácie, ako pomôcť človeku so zrakovým postihnutím, ktorý ich z pochopiteľných dôvodov nedokáže spozorovať, ani identifikovať. Zástupkyne ÚNSS ich upozornili na to, že k nevidiacemu či slabozrakému musia iniciatívne pristúpiť a predstaviť sa, zároveň im ukázali techniky sprevádzania a usádzania, ktoré si v pristavenom autobuse i električke hneď vyskúšali.

Plány na budúci rok

Spomínané školenie bolo pilotnou aktivitou, po jej analýze a vyhodnotení pristúpi magistrát k zváženiu ďalších krokov. Už teraz je však zrejmé, že projekt má potenciál, bude však nevyhnutné premyslieť čo najvhodnejšiu formu vzdelávania, pretože v Dopravnom podniku Bratislava je v súčasnosti zamestnaných približne 1500 vodičov. Predbežne sa uvažuje o príprave inštruktážneho videa, zabudnúť ale nemožno ani na šírenie informácií o prístupnosti MHD v skupinách ľudí so zdravotným postihnutím. Súčasťou vzdelávania vodičov bola aj úprava karty vodiča, kde sú informácie o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia a obmedzeniach, aké prinášajú v MHD, prehľadne spísané. Ide o materiál, ktorý pred časom pripravila NROZP v SR, v rámci projektu došlo k určitým aktualizáciám.

P.S. Vodiaci pes nemusí mať náhubok, aby mohol svojmu pánovi zdvihnúť spadnuté veci.

Dušana Blašková