12 – Slovenská národná strana

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

Slovenská národná strana si uvedomuje, že architektonické bariéry predstavujú významné nebezpečenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré môže vyústiť až do ohrozenia zdravia a života. Architektonické bariéry významnou mierou obmedzujú voľný pohyb, čím dochádza k zhoršeniu kvality života občanov. Smutné však na tom je to, že väčšinová spoločnosť tieto dennodenné problémy postihnutých osôb často krát prehliada, pričom je nutné si uvedomiť, že ide o nie zložité stavebné zásady a vôbec nie finančne nákladné. Zdravý človek si poriadne ani neuvedomuje, čo znamená vidieť, aký dar dostal od života a na druhej strane nevieme dostatočne podporiť tých, ktorí to bez našej pomoci majú veľmi ťažké.

Veľa krát je prekonanie bariér v ľudskom myslení oveľa ťažšie ako fyzické odstránenie bariér tak u ľudí ako aj u rôznych inštitúcií. Z toho dôvodu si SNS vo svojom volebnom programe a zásadách stanovila, že podporí všetky legislatívne návrhy, ktoré akoukoľvek mierou podporia odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér, aby mohol občan so zdravotným postihnutím využívať pri samostatnom pohybe tie zmysly, ktoré mu najviac vyhovujú. Ďalej budeme kontrolovať a sankcionovať subjekty, ktoré porušujú platnú legislatívu a budeme zapájať odborníkov a verejnosť do aplikácie účinných nástrojov, ktoré uľahčia život osobám so zdravotným postihnutím. Pri svojich návrhoch budeme aktívne spolupracovať s organizáciami zdravotne postihnutých a vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie primeraných podmienok pre ich činnosť. Našim cieľom je podpora prevencie diskriminácie, podpora rovnosti príležitostí a zabezpečenie prístupnosti osôb so zdravotným postihnutím.

Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania

Snahou Slovenskej národnej strany je intenzívnejšia inklúzia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Budeme presadzovať, aby sa väčšie firmy oveľa viac podieľali na zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím, nakoľko oni sú tvorcovia pracovných miest a pri väčšom počte pracovných miest sa otvára aj priestor pre väčšie zamestnávanie postihnutých osôb. Pomocnú ruku zamestnávateľom podáme formou vyhlasovania výziev zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú orientované na informovanie a podporu zamestnávania zdravotne postihnutých osôb, ale aj na odbúranie bariér, ktoré bránia ich zamestnávaniu. Súčasný systém zamestnávania osôb so ZP je veľmi komplikovaný a byrokratický, preto SNS využije všetky možnosti na jeho sprehľadnenie a odstránenie prebyrokratizovaného systému. Cieľom podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím nie je vytvárať tony papiera a ničiť naše lesy, ale ich integrácia do spoločnosti prostredníctvom trhu práce.

Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami

Samotný termín chudoby zdravotne postihnutých sa na Slovensku nesleduje, čo je veľmi na škodu, nakoľko SR nemôže prijímať adresné opatrenia. Nepriamo sa využívajú údaje konsolidovaného porovnávacieho systému EU-SILC, ktorý pracuje s kategóriou osôb, ktoré sú obmedzované z dôvodu zdravotných problémov. Z tohto zisťovania vyplýva, že na Slovensku je u tejto kategórie chudoba veľmi podobná ako u celej populácie. Upriamujeme však pozornosť, že najproblematickejšou skupinou sú mladé rodiny so zdravotne postihnutým členom, ďalej rodiny starajúce sa o postihnutú dospelú osobu s nezaopatrenými deťmi a v neposlednom rade ide o neúplne rodiny s nezaopatreným dieťaťom so zdravotným postihnutím. Tieto rodiny sa dostávajú do ťažkej životnej situácie najmä výpadkom pracovného príjmu v súvislosti s prítomnosťou osoby so zdravotným postihnutím, ale musíme si priznať aj tým, že sociálny systém v Slovenskej republike je postavený na dobročinnosti ostatných členov rodiny. Sociálny systém uprednostňuje v rámci rôznych sociálnych balíčkov skupiny občanov, ktoré si dokážu vlastným pričinením zvýšiť životnú situáciu, avšak rodina, ktorá sa dostáva do chudoby najmä z dôvodu prítomnosti zdravotne postihnutého v rodine, si nedokáže zabezpečiť zvýšenie vlastných príjmov. Veď len približne 2% poberateľov príspevku na opatrovanie aj pracuje, čo jednoznačne potvrdzuje, že peňažné príspevky tvoria hlavný príjem rodín so zdravotne postihnutým členom. Z tohto dôvodu bude Slovenská národná strana iniciovať zvýšenie peňažných príspevkov na opatrovanie a ostatných príspevkov, ktoré zvýšia životnú úroveň rodinám so zdravotne postihnutou osobou a vymania ich z rizika chudoby. SNS tvrdí, že už dosť bolo zatvárania si očí pred touto chudobou.

Slovenská národná strana vyjadruje nesúhlas so súčasným systémom valorizácie dôchodkových dávok, ktorý je nastavený súčasnou vládou strany SMER-SD. Vláda SR v priebehu posledných rokov zmenila viackrát systém valorizácie dôchodkov, pričom všetky zmeny viedli k zníženej valorizácie dôchodkov.

Aj keď z ekonomického hľadiska je najlepší spôsob valorizácie dôchodkov prechod na valorizáciu podľa inflácie. Tento spôsob SNS odmieta, keďže aj keď na jednej strane zachováva kúpnu silu poberateľov dôchodkových dávok, na strane druhej v porovnaní s pracujúcimi klesá pri ňom životná úroveň dôchodcov.

So súčasným systémom valorizácie dôchodkových dávok nesúhlasí nielen Jednota dôchodkov Slovenska, ale ani Konfederácia odborových zväzov. Slovenská národná stranabude presadzovať, aby sa dôchodky valorizovali aj o koeficient rastu hospodárstva, čím sa zabezpečí zvyšovanie úrovne dôchodkov v čase, keď sa darí tak hospodárstvu ako aj pracujúcim. Zároveň si uvedomuje, že hodnota dôchodkových dávok by mala výraznejšie odzrkadľovať zlepšovanie príjmovej úrovne obyvateľov v štáte a nemala by byť zmrazená na úrovni v čase priznania každého konkrétneho dôchodku, ako je to upravené v súčasne platnom znení § 82 zákona o sociálnom poistení.

Slovenská národná strana sa nemôže stotožniť s vyjadreniami predstaviteľov vládnej strany SMER-SD, že nízku valorizáciu dôchodcom do veľkej miery vyrovná vyplácaný vianočný príspevok. Vianočný príspevok je nesystémová dávka, ktorá môže byť kedykoľvek zrušená a SNS sa nestotožňuje s nesystémovosťou, ale stotožňuje sa s odbornosťou. Preto bude SNS presadzovať, aby sa výška vyplácaného vianočného príspevku pripočítala k riadnemu starobnému dôchodku na mesačnej báze, nakoľko slovenský dôchodca musí jesť nielen v predvianočnom období, ale dvanásť mesiacov v roku. Týmto krokom sa zabezpečí, že po zmene vlády nebude možné finančné prostriedky dôchodcom zobrať, tak ako to presadzujú niektorí predstavitelia opozičných parlamentných strán.

Inkluzívne vzdelávanie

Podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Osobám so zdravotným postihnutím vyplýva právo na osobitnú pomoc pri príprave na povolanie. Nielen z Ústavy SR, ale aj z medzinárodných dokumentov vznikajú Slovenskej republike povinnosti v oblasti zavedenia inkluzívneho vzdelávania, avšak je potrebné si priznať, že školy v našej krajine stále nie sú schopné vytvárať vhodné podmienky na rozvoj potenciálu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tragédiou bohužiaľ je to, že na prekážky pri napĺňaní špecifických potrieb žiakov narážajú aj špeciálne školy. Súčasní politickí predstavitelia si už konečne musia uvedomiť, že školský systém ako celok trpí nedostatkom financií, odborného personálu, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok. Samotné školy upozorňujú na to, že pokiaľ by bola deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám poskytovaná včasná komplexná intervencia ihneď po narodení dieťaťa, vo veku nástupu na povinnú školskú dochádzku by mnohé z týchto detí špeciálnu podporu pri učení nemuseli vôbec potrebovať. Tým, že štát neponúka takmer žiadne služby v oblasti vzdelávania a socializácie zdravotne postihnutých detí, hazarduje nielen s ich potenciálom, ale aj s investíciami z verejných zdrojov. V súčasnosti vkladá tieto finančné prostriedky radšej do systému kompenzácií následkov ťažkého zdravotného postihnutia ako do prevencie a včasnej intervencie, ktorá by dokázala tieto následky zmierniť. Okrem nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalifikovaného personálu a pomôcok, brzdí proces inklúzie vo vzdelávaní aj nedostatočná pripravenosť samotných učiteľov napĺňať individuálne vzdelávacie potreby žiakov v rámci rôznorodých detských kolektívov. Vzdelávanie budúcich učiteľov totiž stále ignoruje posuny v zložení detskej populácie v súčasnej škole, nereaguje flexibilne na narastajúci počet detí s rôznymi diagnózami, špecifickými poruchami učenia a správania, či s problematickým rodinným zázemím a nepripravuje budúcich pedagógov, ako majú k týmto deťom pristupovať. Slovenská národná strana pri presadzovaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku bude usilovať o spájanie síl a spoluprácu jednotlivých záujmových skupín a taktiež bude podporovať spoločný postup pri navrhovaní konkrétnych riešení. Našou snahou bude zabezpečenie dodatkových podporných služieb pre naše deti, vrátane špeciálnych pedagógov a triednych asistentov. Musíme si uvedomiť, že tu nejde o vlastné politické tričká, ale o spoločný záujem nás všetkých, nakoľko inkluzívne vzdelávanie vytvorí také podmienky vzdelávania, ktoré pomôžu prekonať bariéry v učení a podporí individuálny potenciál každého jednotlivca.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Slovenská národná strana upozorňuje na ten fakt, že Slovenská republika nebola schopná za niekoľko desiatok rokov prijať jednotnú národnú štatistiku o počte ľudí so zdravotným postihnutím rozličného druhu a stupňa a o ich životných podmienkach. Táto skutočnosť významnou mierou komplikuje situáciu v tom, že sociálny systém sa pozerá na zdravotne postihnutého z rôznych pohľadom a použitia rôznych kritérií pri určovaní toho, či niekto spĺňa alebo nespĺňa podmienky na poskytnutie dávky alebo služby. Táto nejednotnosť významnou mierou sťažuje život zdravotne postihnutím a dochádza k porušovaniu rovnakého postavenia všetkých občanov Slovenskej republiky. Spôsobuje to aj ďalšiu komplikáciu, ktorá vyplýva v nepresnom nastavovaní systému príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Slovenská národná strana si uvedomuje, že dochádza ku každoročnému nárastu výdavkov na kompenzáciu ŤZP, avšak toto navyšovanie nezodpovedná potrebám. Napríklad príspevok na osobnú asistenciu patrí k jedným z najvyšších výdavkov na kompenzáciu ŤZP, ale asi na Slovensku nenájdeme poberateľa, ktorý by konštatoval, že tento príspevok je dostačujúci. Preto SNS pristúpi k úprave príspevkov na kompenzáciu ŤZP v spolupráci so zástupcami ŤZP tak, aby tieto príspevky plnili svoj účel na primeranej úrovni. Naším prísľubom bude to, že zmeníme systém valorizácie príspevkov, aby sa vo valorizácii odzrkadľoval aj celkový hospodársky rast a nielen rast životného minima, čím zabezpečíme zvýšenie životnej úrovne poberateľom príspevkov na kompenzáciu ŤZP.

Deinštitucionalizácia a rozvoj  komunitných sociálnych služieb

Sociálne služby predstavujú základný pilier sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím s ťažším stupňom sa poskytujú najmä na regionálnej úrovni, kde dopyt po týchto službách významnou mierou prevyšuje ponuku ponúkaných služieb. Dôvodom je najmä neukončená fiškálna decentralizácia a uprednostňovanie verejných poskytovateľov sociálnych služieb nad neverejnými. Slovenská národná strana prijme nový spôsob viaczdrojového financovania sociálnych služieb, čím dôjde k zrovnoprávneniu verejných ako aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a občanom sa sociálne služby stanú dostupnejšie. SNS si vo svojom programe stanovila aj zavedenie nového povinného poistenia na odkázanosť, ktoré však neuskutoční zvyšovaním celkových odvodov, ale ich reálnym prerozdelením. Musíme si uvedomiť, že na starobu a na odkázanosť sa musíme začať postupne počas svojho života pripravovať a nielen čakať, že sa o nás niekto postará. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa dostáva aj opatrovateľská služba, ktorá je v SR najžiadanejšou sociálnou službou do problémov, čo sa prejavuje v znížení počtu osôb, ktorým je opatrovateľská služba poskytovaná, ale aj k zníženiu poskytovateľov opatrovateľskej služby. SNS vyhodnotí aplikáciu Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR a nadväzujúci Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012-2015 a prijme také opatrenia, ktoré podporia princípy podpory a rozvoja komunitných sociálnych služieb. Komunitné služby musia v čo najširšej miere nahradiť ústavnú starostlivosť.