10 – VZDOR – strana práce

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

V oblasti výstavby budov a verejných inštitúcii zahrnúť do projektu požiadavky osôb so zdravotným postihnutím. Rozvoj miest a obcí smerovať k rozvoju potrieb obyvateľstva. Anarchia trhu nemôže určovať tvar miest. Rozhodujúce slovo budú mať obyvatelia formou miestneho referenda.

V doprave garantovať bezplatnú verejnú dopravu pre osoby so zdravotným postihnutím. Ďalej zákonom stanoviť nižšie ceny osobných automobilov a pohonných hmôt pre zdravotne postihnuté osoby.

Vo verejných inštitúciách, ale aj bežnom živote na základe návrhov NROZP diverzifikovať spôsoby uverejňovania informácii (text, zvuk, obraz, slepecké písmo).

Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania

Práca je základnou tvorivou činnosťou človeka. A preto mať prácu je základnou ľudskou potrebou. Práca musí byť dostupná každému občanovi. Každý občan musí dostať prácu primeranú jeho vedomostiam, schopnostiam, fyzickým či psychickým možnostiam. Práca musí byť dostatočne ocenená, aby pracujúci človek mohol zo svojej práce slušne žiť. Rovnako prirodzenou potrebou človeka sú dôstojné pracovné podmienky. Ich zmyslom má byť, zlepšovanie a skvalitňovanie pracovného prostredia, znižovanie pracovného zaťaženia a skracovanie pracovného času pri neustálom zvyšovaní minimálnej mzdy.

Ďalej:

 • Zaviesť všeobecne právo na prácu a pracovnú povinnosť pre každého práceschopného občana
 • Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie
 • Zintenzívniť a zvýšiť právomoci inšpekcie práce
 • Trestné stíhanie za šikanovanie a skrytú diskrimináciu
 • Presadzujeme podniky so štatútom „národný podnik“, ktoré sú súčasťou štátneho mechanizmu k uspokojovaniu potrieb obyvateľstva, a preto majú široké možnosti vhodným spôsobom zamestnávať a podporovať ľudí so zdravotným postihnutím
 • Využitie družstiev v priemyselnej výrobe. Ako príklad z reálneho života uvedieme VDI Nitra, kde našli prácu ľudia so zdravotným postihnutím,
 • Právomoc a povinnosť VÚC, obcí a miest na svojom území spoločne vytvárať vhodné pracovné miesta pre osoby so zdravotným postihnutím.

Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami

Prirodzenou potrebou človeka je, aby svoju jeseň života prežil dôstojne, bez strachu o budúcnosť. Do dôchodku má človek odchádzať vo veku, ktorý mu umožní svoju starobu prežívať aktívne. Je nemysliteľné, aby bol vek odchodu do dôchodku neustále zvyšovaný. Vek odchodu do dôchodku sa musí vrátiť na úroveň spred „reformy“, teda na 60 rokov u mužov a 55 rokov u žien. Je to totiž optimálny vek na odchod do dôchodku. Výška dôchodku musí odrážať pracovné zaradenie človeka a jeho prospešnosť pre spoločnosť. Súčasne však musí dosahovať takú úroveň, aby dôchodca, ktorý celý život pracoval, nepociťoval biedu a nedostatok.

Ďalej:

 • Určiť minimálny a maximálny dôchodok – minimálny vypočítať na základe základných potrieb a nákladov
 • Zabezpečiť spravodlivé dôchodky pre všetkých opätovným prepočítaním podľa zákona o dôchodkovom zabezpečení spred roku 1989. Do úvahy vziať pomer platov a cien

Inkluzívne vzdelávanie

Vzdelanie je prirodzenou základnou potrebou človeka. Preto každý občan musí mať prístup ku vzdelaniu. Pre zdravý vývoj jednotlivca i celej spoločnosti je neprijateľné, aby na ceste ku vzdelaniu stáli neprekonateľné finančné a iné prekážky, ktoré by bránili rovnakému prístupu každého občana ku vzdelaniu.

Ďalej:

 • Bezplatné školstvo bez výhrady (od materskej po vysokú školu)
 • Zlepšiť materiálno-technické a personálne zabezpečenie škôl aj s ohľadom na potreby zdravotne žiakov
 • Vychovávať deti a mládež v duchu priateľstva medzi ľuďmi a pomoci slabším
 • Uviesť do reálneho života systém celoživotného vzdelávania pre zdravotne postihnutých ľudí

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Vo väčšine prípadov je práca osoby s telesným postihnutím jednoduchšia a menej produktívna. To sú hlavné dôvody, prečo je plat za takúto prácu nižší. Je to situácia, za ktorú zdravotne postihnutý človek nemôže. Preto má príjem pracujúceho zdravotne postihnutého človeka pozostávať z dvoch zložiek:

 1. plat zodpovedajúci množstvu, kvalite a zložitosti jeho práci
 2. príspevok kompenzujúci skutočnosť, že takýto človek objektívne nie je schopný vyrovnať sa pracovnými výkonmi zdravým ľuďom

Včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín so zdravotne postihnutým členom

Dostupnosť kvalifikovanej bezplatnej zdravotnej starostlivosti nemôže byť tovarom, pretože zdravie je základnou prirodzenou potrebou človeka. Preto každému občanovi musí byť poskytnutá celoživotná kvalifikovaná a bezplatná zdravotná starostlivosť. Zdravie spoločnosti musí byť na prvom mieste. Zo zdravotníctva musia byť odstránené všetky skupiny, ktorých cieľom je parazitovať a priživovať sa na ňom. 

Ďalej:

 • Zrušiť súkromné zdravotné poisťovne. Všetky odvody použiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Pracovať na vývoji a technickom výskume, ktoré zabezpečia výrobu liekov, zdravotníckych prístrojov a služieb za účelom pomoci chorým ľuďom nie za účelom ziskov poisťovní, bánk, finančných skupín, ich firiem a korporácií
 • Zaviesť jasné štandardy pri výkone prác a dodržiavanie pracovnej doby lekárov a sestier. Zabezpečiť prepustenie personálu, ktorý hrubo porušil štandardy
 • Kúpeľníctvo vrátiť do rúk štátu. Musí bezplatne slúžiť pracujúcim a všetkým, ktorí zo zdravotných dôvodov potrebujú kúpeľnú liečbu
 • V každom okresnom meste zriadiť lekárske centrá špecializované pre pomoc deťom so zdravotným postihnutím. V rámci týchto centier budú fungovať aj poradne pre rodičov týchto detí
 • Rodičom starajúcim sa o zdravotne postihnuté dieťa umožniť skrátenú pracovnú dobu za mzdu zodpovedajúcu riadnej pracovnej dobe. V prípadoch, kde je to potrebné úplné oslobodenie rodiča, resp. oboch rodičov od práce na nevyhnutne dlhý čas pri zachovaní mesačných príjmov zodpovedajúcim riadne zamestnaným ľuďom

Deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných sociálnych služieb

Dostupnosť služieb bez ohľadu na ich ziskovosť. V rámci každej obce, mesta, resp. mestskej časti určiť vhodný objekt a dať ho do užívania a správy ľuďom so zdravotným postihnutím. Umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám, aby sa sami organizovali a spoločne si pomáhali vo svojej komunite bez byrokratických zásahov a obmedzení štátnych a samosprávnych orgánov. Zdravotne postihnutí ľudia a ich rodiny majú mať možnosť si medzi sebou voliť svojich zástupcov, ktorí budú mať právo a zároveň povinnosť presadzovať potreby zdravotne postihnutých v samosprávnych a štátnych orgánoch.