04 – Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

V našej strane citlivo vnímame potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V mene Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník predkladám nasledujúce stanovisko, ktoré reflektuje náš postoj k niektorým Vami vybraným oblastiam, ktorých vážnosť si plne uvedomujeme:

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér

Bariéry sa dajú odstrániť iba vtedy, ak to mestám a obciam bude nariaďovať zákon (napríklad, ak ma viac ako 20  ZŤP občanov trvalý alebo prechodný pobyt, automaticky by malo mesto debarierizovať chodníky, zdravotnícke zariadenia, kostoly a pod.) Ak by to mesto nevykonalo do určitej lehoty, dostalo by pokutu.

Kontrolovať, či mesto dodržuje zákon, by mohol ombudsman.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Je potrebné, aby sa novelizoval zákon o kompenzačných príspevkoch,  konkrétne §22, ktorý hovorí o osobnej asistencii. Zdravotne ťažko postihnutý človek nemôže prekročiť mesačný prijem viac ako 4-násobok životného minima, čo je 792,32 eur. Do mesačného prijíma sa započítava aj invalidný dôchodok. Ak zdravotne postihnutý pracuje, nemôže si dovoliť mať mzdu inú ako minimálnu. Zákon treba zmeniť! Invalidný dôchodok sa nemá rátať do mesačného príjmu.

Je nutné, aby sa zmenil zákon o životnom minime, pretože životné minimu sa už posledné dva roky nezvyšovalo. Je nutné nájsť iný nástroj zvyšovania hodinovej mzdy, ako je tomu teraz. Súčasná legislatíva zvyšuje hodinovú mzdu vtedy, ak sa zvyšuje životné minimum. Hodinová mzda sa vypočítava 1,39% zo životného minima. Hodinová mzda by sa mala každoročne zvyšovať bez ohľadu na to, či sa zvyšuje životné minimum alebo nie.

Aktuálna hodinová mzda 2,76 eur nie je motivujúca už ani študentom vysokých škôl, nie to ľudom, čo majú vlastné rodiny. Vysokoškolský študenti už dajú prednosť tam, kde je hodinová mzda od 3,00 – 3,50 eur. Osobnú asistenciu robia už len tí študenti, ktorí si uvedomujú, že osobná asistencia nie je o zárobku, ale o pomoci.    

§ 38 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

  • ide o príspevok na zabezpečenie zvýšených výdavkov na prevádzkovanie motorového vozidla. Ak ťažko zdravotne postihnutý prekročí mesačný prijem o viac ako 3-násobok životného minima (tiež sa ráta do príjmu invalidný dôchodok), nárok na príspevok zaniká. Jedinou podmienok na to, aby sa splnili podmienky na získanie príspevku na kúpu motorového vozidla, je tá podmienka, aby človek pracoval. Ak človek pracuje, príspevok na zabezpečenie  zvýšených výdavkov na prevádzkovanie motorového vozidla mu je zobratý. Zákon si protirečí!

Riešenie:

  • invalidný dôchodok sa nebude rátať do mesačného príjmu
  • ak je ťažko zdravotne postihnutý zamestnaný, má na tento príspevok nárok

Dovoľte mi vyjadriť sa aspoň pár slovami aj k valorizácii dôchodkov. Výška valorizácie dôchodkov – tak ako ju nastavila súčasná vláda v roku 2013 – je nastavená veľmi zle. Predchádzajúci model, zavedený dôchodkovou reformou v roku 2004, bol lepší a dynamický, dvíhal výšku dôchodkov. Navrhujeme preto zmenu, ktorou sa zavedie garantovaná výška minimálnej valorizácie vyjadrená v %. Navrhujeme konkrétne výšku 3% ako minimálnu. V súčasnom období by to znamenalo valorizáciu o 12 eur oproti súčasným 1,9 eura.

Snažili sme sa Vám predostrieť niektoré z našich návrhov. Garantujeme Vám, že budeme dbať na potreby zdravotne postihnutých občanov. Aj preto sme sa tejto téme v našej strane venovali, neodignorovali ju a rozhodli Vám poslať vyššie uvedené stanovisko.

Ďakujeme za možnosť prezentovať naše postoje.

S úctou

Ľudo Kaník, predseda Demokratov Slovenska – Ľudo Kaník