15. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Ďalej len „rada“). Zasadnutie viedol  Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (Ďalej len „splnomocnenec“). Ospravedlnil predsedníčku rady, Denisu Sakovú, ministerku vnútra a informoval, že je dohovorené stretnutie ministerky s komorou MNO rady.

Stav prípravy návrhu zákona o registri MNO

Splnomocnenec informoval o aktuálnom stave prípravy zákona o registri MNO, ktorý by mal byť postúpený do parlamentu v septembri. Ministerstvo vnútra plánuje predložiť návrh zákona v znení ako bolo pripravené aj v spolupráci s MNO. Členovia rady tento zámer uvítali, ale vzhľadom na dôležitosť navrhovaného zákona požiadali o možnosť, aby sa rada mohla vyjadriť k definitívnemu zneniu návrhu zákona pred jeho postúpením na rokovanie vlády. Toto sa uskutočnilo 21. 8. 2018 hlasovaním per rollam. schválené bolo uznesenie rady, ktorým odporučila vláde návrh zákona schváliť a postúpiť do parlamentu. Komora MNO rady vydala v tejto súvislosti vlastné tlačové vyhlásenie, V ktorom zdôraznila fakt, že návrh zákona o registri vznikol otvoreným a participatívnym spôsobom a občianske organizácie mali aj dosť času sa k návrhu zákona vyjadriť. Vláda návrh zákona schválila a postúpila do NR SR 22. 8. 2018.

Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách

Rada sa zaoberala Návrhom odporučiť ministerke vnútra predložiť legislatívny podnet k úprave zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v bode týkajúcom sa zodpovednosti členov správnych rád neziskových organizácií. Návrh reaguje na súčasnú situáciu, ktorá vznikla nepriamou novelizáciou zákona o neziskových organizáciách a kvôli ktorej sú členovia a členky MNO zneistení a opúšťajú správne rady MNO. Splnomocnenec informoval, že Ministerstvo vnútra požadovanú zmenu už zapracovalo do návrhu zákona o registri MNO. Členovia rady sa dohodli, že sa k uvedenému problému vrátia ak nebude do septembra predložený do NR SR návrh zákona o registri MNO s už zapracovanou úpravou.

Ďalšie legislatívne iniciatívy

Splnomocnenec informoval o aktuálnom stave prípravy novely zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Rada sa obrátila s požiadavkou na ministra spravodlivosti, aby príprava návrhu zákona prebiehala rovnakým participatívnym spôsobom ako v prípade návrhu zákona o registri MNO a aby sa tiež mohla vyjadriť k jeho zneniu predkladanému na rokovanie vlády.

 V súvislosti s GDPR splnomocnenec predstavil úlohu úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) v problematike GDRP A potvrdil, že ÚSV ROS bude hľadať formalizovanú cestu s ÚOOÚ na komunikáciu s MNO a prevezme koordináciu komunikácie na MNO.

Rade boli predstavené návrhy zmien zákona o dobrovoľníctve  vychádzajúce z iniciatívy EÚ.  Platforma dobrovoľníckych organizácií prizvala členov rady do diskusie k o problémoch v súčasnom zákone a k príprave novely zákona o dobrovoľníctve. Rada vo svojom uznesení žiada, aby bol podkladový materiál, pripravený Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, využitý pri príprave novelizácie na pôde Ministerstva vnútra SR spolu s vytvorením pracovnej skupiny. Uznesenie tiež žiada predkladateľa predložiť návrh novely zákona po ukončení MPK do Rady vlády MNO.

Členovia rady boli upozornení aj na už pripravenú novelu zákona o športe, ktorá  sa síce týka len časti pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých športovcov, navrhol však hľadať priestor na úpravu častí, ktoré súvisia napríklad s dobrovoľníctvom, keďže v blízkej budúcnosti pravdepodobne nedôjde ku komplexnej novelizácií celého zákona.

Tajomníčka rady pozvala zúčastnených na sériu diskusií k ideovému zámeru k novele zákona o práci s mládežou, ktoré sa budú konať po celom Slovensku v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a aktuálnej aktivity jedného z jeho pilotných projektov, na ktorom spolupracuje Rada mládeže Slovenska s MŠVVaŠ SR.

Ďalšie aktivity a projekty ÚSV ROS

Členovia rady boli vyzvaní na pripomienkovanie Strednodobej hodnotiacej správy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktorej vypracovanie koordinoval ÚSV ROS .

Bola podaná informácia o stave riešenia témy financovanie MNO. Boli zapracované finálne pripomienky pracovných skupín v prvej oblasti financovania – priame dotačné procesy. V súčasnosti sa pripravuje úprava týchto odporúčaní do legislatívnej formy.  Ďalej bude nasledovať spracovanie pripomienok pracovných skupín v druhej oblasti –nepriame zdroje financovania. 

ÚSV ROS pripravuje národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý bude financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS. Projekt by mal byť spustený v septembri 2018. Členovia Rady boli vyzvaní nominovať expertov za členov sektorových rád, ktoré kopírujú všeobecne prospešné oblasti činností MNO. . Budú sa podieľať na spracovaní analýz získaných údajov o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti A na príprave odporúčaní z pohľadu občianskej spoločnosti a neziskového sektora.

Prítomní boli informovaní o napredovaní národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,, ktorý realizuje ÚSV ROS Spolu s MNO a inštitúciami verejnej správy. Aktuálne informácie o projekte sú zverejňované na webovej stránke ÚSV ROS.

Splnomocnenec informoval o 1. etape projektu technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov, ktorú ÚSV ROS realizuje v spolupráci s ÚPPVII a ktorého 2. etapa sa práve rozbieha. Projekt privádza za jeden stôl odborníkov z mimovládnych neziskových organizácií, štátnych odborníkov a administrátorov zodpovedných za riadenie fondov EÚ. Cieľom projektu je vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti. Táto druhá fáza sa stane pokračovaním participatívneho procesu v rámci Stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, kam je začlenená aj stratégia v rámci rozvoja málo rozvinutých regiónov a je súčasťou aj ďalšieho programovacieho obdobia eurofondov.

Na záver

V záverečnej časti zasadnutia diskutovali členovia rady o skúsenostiach z čerpania eurofondov. Odznelo  viacero kritických pripomienok týkajúcich sa komunikácie medzi prijímateľmi a poskytovateľmi, používania systému ITMS atď. 

Diskutovaná bola aj potreba novelizovať štatút rady. Bolo však odporučené tento bod zaradiť na rokovanie rady až po plánovanom stretnutí komory MNO s ministerkou spravodlivosti, predsedníčkou rady.

Spracované podľa zápisnice z rokovania rady.