Aktualizácia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 2018

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) schválila Vláda SR v roku 2014 s tým, že v pravidelných dvojročných intervaloch dôjde k vyhodnoteniu plnenia navrhnutých opatrení, prípadne k ich aktualizácii a doplnení nových opatrení.

V tomto článku prinášame informáciu o aktualizácii opatrení Národného programu vychádzajúce z hodnotenia jeho plnenia za roky 2016 – 2017.

Zvyšovanie povedomia

Opatrenie 4.1.1. „Šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach  osôb so zdravotným postihnutím“ bolo rozšírené o šírenie povedomia o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj ako nástroja na implementáciu Dohovoru do praxe.

Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana

Opatrenia v tejto oblasti boli rozšírené o opatrenie 4.2.3. „Zvyšovať  ekonomickú  dostupnosť  bezbariérových  nájomných  bytov  pre  osoby  so zdravotným postihnutím v rámci Programu rozvoja bývania“. Navrhuje sa pri najbližšej novele zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní zvážiť možnosť zvýšenia hornej hranice príjmu pri zisťovaní nároku na bezbariérový nájomný byt.

Prístupnosť prostredia, dopravy, informácií, služieb a tovarov

V opatrení 4.3.2. „Zvyšovať prístupnosť portálu slov-lex.sk“ sa spresňuje spôsob plnenia opatrenia požiadavkou zaviesť štruktúrovanie dokumentov napr. definovaním nadpisov na uľahčenie navigácie v dokumentoch.

Do opatrenia 4.3.5. „Zabezpečiť    prístupnosť    nových     stavieb     a územia     určených    na     používanie verejnosťou“ sa doplňuje úloha, ktorou sa požaduje do nových   vykonávacích   vyhlášok   k   novému   stavebnému   zákonu   pripraviť   návrh princípov   navrhovania   a   označovania   bezbariérovosti   stavieb   a   prístupu   k   nim,   vrátane budov a objektov využívaných na kultúrne, rekreačné, záujmové a športové aktivity.

Opatrenie 4.3.10. „Zabezpečiť prevenciu, identifikáciu a odstraňovanie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím brániacich prístupnosti k informáciám, informačným systémom a službám,…“ sa rozširuje o piatu úlohu. Cieľom úlohy je zabezpečiť, aby v čase nadobudnutia účinnosti predpisov ukladajúcich povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám v oblasti elektronickej komunikácie boli k dispozícii nástroje na ich realizáciu prístupné osobám so zdravotným postihnutím.

Nezávislý spôsob života, začlenenie do spoločnosti a osobná mobilita

Opatrenie 4.5.1.    „Podporiť    realizáciu     procesu     deinštitucionalizácie    a     transformácie    systému sociálnych služieb“ je doplnené o úlohu požadujúcu zriadenie   pracovnej skupiny   za   účelom   prípravy   Stratégie   deinštitucionalizácie   systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike po roku 2020.

Vzdelávanie

Opatrenie 4.7.1. „Sprístupniť     obsah     vzdelávania     pre     deti     a žiakov     s jednotlivými     druhmi zdravotného postihnutia inovatívnymi alternatívnymi formami a metódami“ sa rozširuje o ďalšiu úlohu. Cieľom je zvyšovanie dostupnosti, objemu a sortimentu vzdelávacích zdrojov v prístupných formátoch pre žiakov základných a stredných škôl.

Zdravotníctvo

Doplnené bolo nové opatrenie 4.8.6. „Uľahčiť prístup osôb so zdravotným postihnutím ku kvalitným a cenovo dostupným pomôckam na mobilitu“. Cieľom opatrenia je dosiahnutie úpravy pravidiel   poskytovania   pomôcok   tak,   aby   boli   poskytované   ako   plne   funkčné   a prispôsobené požiadavkám vyplývajúcim z veľmi ťažkého zdravotného postihnutia a zároveň, aby   boli   poskytované   s   rovnakým   doplatkom,   ako   pre   poistencov,   ktorým   plne   vyhovuje základný funkčný typ pomôcky.

Ako termín splnenia opatrenia sa navrhuje rok 2019.

V rokoch 2016 – 2017 boli viaceré opatrenia splnené alebo zo zoznamu opatrení z rôznych dôvodov vypustené.

Splnené opatrenia:

4.3.7. Zabezpečiť prístup osobám so sluchovým postihnutím k číslu tiesňového volania 112.

4.3.10. Zabezpečiť prevenciu, identifikáciu a odstraňovanie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím brániacich prístupnosti k informáciám, informačným systémom a službám, …; splnená bola úloha Systematicky rozširovať štandardizáciu na ďalšie oblasti informačno-komunikačných technológií vrátane mobilných aplikácií v súlade s aktuálnym stavom pripravenosti medzinárodných štandardov v týchto oblastiach, zohľadňujúc najmä relevantnú legislatívu Európskej únie.

4.10.7.   Vytvoriť   a zaviesť   špecifické   programy   podpory   z prechodu   zo   škôl   na   trh práce osôb so zdravotným postihnutím.

4.11.1. Vykonávať poradenskú a metodickú činnosť pri zriaďovaní mimovládnych neziskových            organizácií    zvlášť občianskych združení,       nadácií,         organizácií s medzinárodným prvkom ako i neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, …

4.17.1 Spracovať materiál obsahujúci informácie o vývoji vybraných indikátorov sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím

4.17.6. Realizovať   výskumy    zamerané    na    otázky   podpory    zamestnávania    osôb    so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce

4.17.8. Realizovať výskumy  zamerané  na  otázky  podpory nezávislého  života  osôb  so zdravotným   postihnutím, osobitne        na       otázky            rezidenčnej   starostlivosti, deinštitucionalizácie a osobnej asistencie

Vypustené opatrenia:

4.6.1. Pri    prijímaní   dieťaťa   alebo   žiaka   so   zdravotným   postihnutím   do   internátu v súvislosti s jeho vzdelávaním zaviesť povinnosť zaznamenať jeho názor

4.7.6. Zabezpečiť poskytovanie podporných služieb centrami špeciálno-pedagogického poradenstva aj deťom a žiakom chorým a zdravotne oslabeným

4.17.4. Navrhnúť a zaviesť systém vyhodnocovania počtu študentov uznaných za osoby so zdravotným postihnutím v rámci Centrálneho registra študentov

A na záver prehľad opatrení, ktoré podľa časového harmonogramu mali byť splnené v uvedenom dvojročnom období  a nestalo sa tak:

4.3.5. Zabezpečiť    prístupnosť    nových     stavieb     a územia     určených    na     používanie verejnosťou; v stavebnom   zákone   a vykonávacích   vyhláškach   zakotviť   podmienky   na   aplikovanie princípov tvorby bezbariérového prostredia metódou univerzálneho navrhovania

4.4.2. Pripraviť návrh nového Občianskeho zákonníka, ktorého súčasťou bude aj nová koncepcia spôsobilosti na právne úkony a možnosti jej obmedzenia, ako aj inštitúty opatrovníctva a poručníctva

4.4.3. Pripraviť novelu Občianskeho zákonníka; upraviť podporované rozhodovanie

V článku vychádzame z vyhodnotenia plnenia Národného programu ako bolo predložené a schválené na rokovaní vlády SR dňa 22. 8. 2018. Kompletný materiál nájdete na web stránke: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27658

Milan Měchura