Čo je nové v železničnej preprave osôb so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou?

Dňa 7. júna 2023 nadobudlo účinnosť revidované nariadenie ES 782/2021 o právach cestujúcich v železničnej doprave. Tým boli práva cestujúcich pri cestovaní vlakom aktualizované a v niektorých prípadoch posilnené oproti nariadeniu 1371/2007. Odteraz sú cestujúci v EÚ lepšie chránení v prípade narušenia ich cesty a železničné spoločnosti musia zabezpečiť bezproblémové cestovanie pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou.

Komisárka pre mobilitu a dopravu Adina Vălean uviedla: „Tento nový súbor práv cestujúcich je kľúčovým krokom na ceste k lepšiemu prepojeniu ľudí v celej Európe, a to udržateľným spôsobom. Potrebujeme silné a moderné práva cestujúcich v železničnej doprave, aby sme prilákali viac ľudí na železnicu a prispeli k našim klimatickým cieľom. Nové pravidlá zlepšia ochranu cestujúcich v železničnej doprave, ktorí čelia meškaniam, zrušeniam a zmeškaným spojom. Lepšie tiež reagujú na potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.“

V tomto článku si všimneme ustanovenia nariadenia, ktoré sa týkajú cestujúcich so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou.

Aké sú práva cestujúcich v železničnej doprave?

Cieľom nariadenia o právach cestujúcich v železničnej doprave je zabezpečiť jednotnú úroveň ochrany občanov využívajúcich služby železničnej dopravy v EÚ. Hoci väčšina práv je prospešná pre všetkých cestujúcich, napríklad pomoc a náhrada v prípade meškania alebo zrušenia spojenia, niektoré sú osobitne zamerané na cestujúcich so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou. Medzi tieto práva patrí právo na nediskrimináciu, právo na prístupnosť a asistenciu bez dodatočných nákladov, zodpovednosť dopravcu za poškodenú alebo zničenú pomôcku na mobilitu (to znamená, že železničné spoločnosti alebo iné subjekty musia pomôcť s opravou a výmenou zariadení na mobilitu ako sú invalidné vozíky) a právo na prístupné vybavovanie sťažností.

Čo sa zmenilo nadobudnutím účinnosti nového nariadenia?

Asistencia

Hoci poskytovanie asistencie bolo súčasťou už predchádzajúceho nariadenia z roku 2007, lehota na oznámenie žiadosti o takúto asistenciu sa skrátila zo 48 hodím na 24 hodín. Členské štáty sa síce môžu rozhodnúť odložiť uplatňovanie tohto pravidla najneskôr do 30. júna 2026 (a maximálne do 36 hodín), ale môžu tak urobiť len v odôvodnených prípadoch.

Okrem toho, ak cestujúci pri nástupe na staniciach alebo vo vlakoch bez personálu vopred nepožiada o asistenciu, prevádzkovatelia vlakov a vedúci staníc sú teraz povinní vynaložiť „všetko primerané úsilie“, aby osobe uľahčili cestovanie. V minulosti existovala len povinnosť poskytnúť informácie s uvedením najbližšej stanice s personálom a dostupnej pomoci.

Členské štáty EÚ môžu na svojom území tiež vyžadovať od manažérov staníc a železničných spoločností zriadenie jednotného kontaktného miesta na koordináciu informácií a asistencie. To umožní cestujúcim podať len jednu žiadosť, aj keď si cesta vyžaduje služby rôznych spoločností a v rôznych členských krajinách.

Sprevádzajúca osoba

Podľa nového nariadenia, ak železničná spoločnosť (prevádzkovatelia vlakov a/alebo  staníc) požaduje, aby osoba so zdravotným postihnutím cestovala so sprievodcom, potom sprevádzajúca osoba bude oprávnená cestovať bezplatne a, ak je to možné, sedieť vedľa sprevádzanej osoby. Osoby so zdravotným postihnutím môže sprevádzať aj asistenčný pes – v súlade s vnútroštátnym právom.

Prístupnosť informácií

Informácie o prerušení cesty, informácie o cestovaní (podľa možnosti v reálnom čase), informácie o vašich právach ako cestujúcich, o prístupnosti stanice alebo vlakov a súvisiacich zariadení budú musieť byť prístupnejšie.

Vybavenie na mobilitu

Hoci toto ustanovenie existovalo už v nariadení z roku 2007, nové znenie ho trochu viac rozvádza a uvádza, že v prípade straty alebo poškodenia vybavenia na mobilitu alebo asistenčného zariadenia bude náhrada zahŕňať náklady na výmenu a opravu, ako aj náklady na dočasnú náhradu.

Okrem toho, ak takáto situácia nastane, prevádzkovatelia vlakov a správcovia staníc budú musieť vynaložiť všetko primerané úsilie na okamžité zabezpečenie dočasnej náhrady. Železničné spoločnosti budú tiež zodpovedné za náhradu škody, pokiaľ ide o stratu alebo zranenie asistenčných psov. Členské štáty môžu povoliť aj skúšky s inými asistenčnými zvieratami.

Odborná príprava

Toto nové ustanovenie bude vyžadovať, aby zamestnanci, ktorí priamo pomáhajú cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a zdravotným postihnutím, absolvovali odbornú prípravu týkajúcu sa zdravotného postihnutia. Okrem toho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, absolvujú aj školenie zamerané na zvyšovanie povedomia o zdravotnom postihnutí. Žiaľ, účasť cestujúcich so zdravotným postihnutím a ich organizácií na takýchto školeniach, hoci sa spomína, nie je povinná.

Na aké vlakové služby sa nariadenie vzťahuje?

Hoci sa nariadenie vzťahuje na všetky medzinárodné a vnútroštátne železničné spoje a služby v celej EÚ, členské štáty môžu z uplatňovania niektorých jeho ustanovení vylúčiť mestských, prímestských a regionálnych cestujúcich, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou. Týka sa to najmä mestskej a prímestskej železničnej dopravy, kde sa vždy uplatňujú len povinnosti týkajúce sa práva na prepravu a prístupné informácie – nie však na asistenciu alebo zodpovednosť za poškodené alebo stratené mobilné vybavenie. Výnimku môžu dostať aj medzinárodné železničné spoje, ktoré prechádzajú krajinami mimo EÚ.

Aké medzery v nariadení ešte zostávajú?

Európske fórum osôb so zdravotným postihnutím (EDF) prostredníctvom svojich iniciatív aktívne ovplyvňovalo proces tvorby tohto nariadenia. Hoci výsledný text úspešne zahŕňa niektoré z požiadaviek EDF, stále však nezaručuje nezávislé a spontánne cestovanie osôb so zdravotným postihnutím:

  • Stále je potrebné vopred oznámiť potrebu asistencie.
  • Stále existuje možnosť obmedziť čas poskytovania asistencie.
  • Existujú výnimky pre regionálne, prímestské, mestské a medzinárodné služby.
  • Uplatňovanie odbornej prípravy zamestnancov je obmedzené len na určitú skupinu zamestnancov (bez povinnosti zapojiť osoby so zdravotným postihnutím a bez minimálnych požiadaviek na harmonizované učebné osnovy).

Ďalšie kroky

Pre najlepšie využitie tohto nariadenia je dôležité, aby všetci cestujúci poznali svoje práva a aby v prípade ich porušenia podávali sťažnosti.

Okrem toho môžu organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní nariadenia tým, že sa zapoja do vypracovania nediskriminačných pravidiel prístupu, stanovenia noriem kvality služieb a poskytovania školení zamestnancov týkajúcich sa zdravotného postihnutia.

Red.

Zdroje: