Európa pre všetkých

Európske hnutie zdravotného postihnutia sa zišlo koncom mája v litovskom Vilniuse, aby vyjadrilo svoju požiadavku zabezpečiť dôstojný život pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v Európe.

V dňoch 26. a 27. mája sa vo Vilniuse uskutočnilo valné zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia. Jeho účastníkov privítalo Litovské fórum zdravotného postihnutia, ktoré spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) podujatie zorganizovalo.

Zišlo sa viac ako 150 delegátov z celej Európy. Účastníci zhromaždenia vyslali jasný odkaz: európske i národné orgány budú musieť vo väčšej miere zmysluplne zapájať ľudí so zdravotným postihnutím i ich reprezentatívne organizácie.

Zhromaždenie sa začalo dôraznou výzvou na politickú účasť ľudí so zdravotným postihnutím v európskych voľbách. Právo a možnosť voliť by mali mať všetky osoby so zdravotným postihnutím. Majú aj právo byť volení a zaručiť tak, aby ich problematika bola v rámci rozhodovacích procesov v Európe jednou z dôležitých.

Predseda EDF Yannis Vardakastanis uviedol: „Voľby sú pre nás dôležité. Musíme mať európsky projekt vo svojich rukách. Ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny musia voliť. Musíme mať aj kandidátov so zdravotným postihnutím.“

V rámci generálneho zhromaždenia sa uskutočnilo stretnutie EDFF, Litovského fóra zdravotného postihnutia a litovských orgánov, konferencia o implementácii smernice o prístupnosti webových sídiel subjektov vereného sektora diskusia o hodnotení zdravotného postihnutia, o európskom pilieri sociálnych práv, o budúcnosti ESF a európskeho aktu o prístupnosti.

Členovia EDF mali aj príležitosť viesť dialóg so spravodajcom Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Stigom Langvadom o príprave všeobecného komentára č. 7 a zdôraznili, že je potrebné intenzívne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím a v plnej miere ich zapájať do všetkých sfér verejného rozhodovania na rovnakom základe s ostatnými.

Výzva EDF a Litovského fóra zdravotného postihnutia

Dňa 25. mája sa zástupcovia EDF a Litovského fóra zdravotného postihnutia stretli s ministrom pre sociálne veci Litvy Linasom Kukuraitisom. Podľa Yannisa Vardakastanisa viedli intenzívne rokovania o implementácii dohovoru. Vardakastanis zdôraznil, že je mimoriadne dôležité zapájať organizácie ľudí so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí implementácie a monitorovania dohovoru.

Hovorilo sa aj o význame budovania kapacít národného hnutia v oblasti zdravotného postihnutia a o zaručení spolupráce medzi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím v Európe.

Yannis Vardakastanispovedal: „Jednotlivé krajiny musia zaručiť adekvátnu podporu svojich národných hnutí v oblasti zdravotného postihnutia. Je to základná požiadavka na plnú implementáciu Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.“

Smernica sa musí stať skutočnosťou

Delegáti zhromaždenia hovorili o smernici o webových sídlach s Marcom Marsellom z Generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie Európskej komisie a Shadi Abou-Zahrom , odborníkom na stratégie a technológie v rámci iniciatívy prístupnosti webov z konzorcia World Wide Web.

Na úvod sa prihovorila Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, ktorá zdôraznila význam smernice pre vytváranie inkluzívnych digitálnych technológií.

Marco Marsella prízvukoval význam začlenenia zúčastnených subjektov do transpozície smernice do národných legislatív. Usitil delegátov, že Európska komisia bude dôkladne revidovať národné legislatívy a upozorňovať ich na nedostatky v prípadoch, keď nebudú v súlade s duchom a literou smernice.

Shadi Abou-Zahra zdôraznil, že prístupné nemajú byť len webstránky, ale aj nástroje na ich vytváranie.

Alejandro Moledo z EDF na záver uviedol, že „v súčasnosti musia začať konať práve organizácie osôb so zdravotným postihnutím a zaručiť správnu transpozíciu smernice. Musíme byť v kontakte s našimi vládami a žiadať zapojenie do procesu.“

Prípadové štúdie z Dánska, Slovinska, Španielska a Litvy ukázali, že na jednoduchšiu, kvalitnejšiu a efektívnejšiu transpozíciu smernice do národných legislatív je potrebné zapojenie organizácií ľudí so zdravotným postihnutím. Poukázali aj na svoje doterajšie aktivity v oblasti obhajoby záujmov, aby tak dokázali, že smernica bola transponovaná najambicióznejším možným spôsobom, a to aj pokiaľ ide o rozsah a právne medzery. Delegáti ocenili odporúčania na transpozíciu publikované v príručke EDF k smernici.

„Ak to bude potrebné, budeme za inkluzívne štrukturálne fondy protestovať na uliciach európskych hlavných miest,“ vyjadril sa predseda EDF.

Sme mimoriadne znepokojení súčasným návrhom na kohéznu politiku na roky 2021 – 2027. Vyzývame na zvýšenie rozpočtu a zaručenie toho, aby sa vždy a vo všetkých projektoch financovaných EÚ zohľadňovali potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

Mimoriadne dôležité je aj to, aby štrukturálne fondy podporovali prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a implementáciu európskeho piliera sociálnych práv.

Predseda EDF Yannis Vardakastanis vyhlásil, že rozpočet Európskej únie nesmie vyrábať žiadne nové výnimky. Ak budeme musieť na zaručenie tejto podmienky vyjsť do ulíc, urobíme to!“

Generálne zhromaždenie schválilo uznesenie o kohéznej politike na roky 2021 – 2027.

Posudzovanie by nemalo byť nástrojom na odoberanie dávok

O znepokojujúcich trendoch v oblasti posudzovania zdravotného postihnutia v Európe si delegáti zhromaždenia vypočuli počas prezentácií prípadových štúdií z Litvy, Portugalska a Chorvátska. Nedostatočná podpora, nedostatočné posudzovanie na úrovni jednotlivca a zameranie sa na medicínsky model zdravotného postihnutia vedú okrem iného k diskriminácii, zvýšenému riziku chudoby a k zdravotným problémom spôsobeným stresom a úzkosťami.

„Je zrejmé, že európske hnutie v oblasti zdravotného postihnutia musí byť do procesu posudzovania zdravotného postihnutia zapojené vo väčšej miere,“ zdôraznil Vardakastanis. Rodolfo Cattani, člen výkonného výboru EDF, dodal: „Posudzovanie zdravotného postihnutia je pre EDF prioritou. Musíme zaručiť, aby dochádzalo k zmenám v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa v plnej miere zachovajú dávky pre ľudí so zdravotným postihnutím.“

Posudzovanie by malo byť čo najobjektívnejšie a malo by zaručiť rešpekt voči ľuďom so zdravotným postihnutím a ich dôstojnosť.

Priorita je aj prijať silný a zmysluplný Európsky akt o prístupnosti

Európske fórum zdravotného postihnutia prijalo mimoriadne uznesenie o Európskom akte o prístupnosti. Žiada v ňom o:

  • Podporu ustanovení týkajúcich sa prístupnosti v ďalších aktoch Únie, ako je napríklad smernica o verejnom obstarávaní alebo nariadenia o fondoch EÚ;
  • Začlenenie povinnej doložky o prístupnosti zastavaného prostredia;
  • Plné začlenenie záchranných služieb;
  • Začlenenie všetkých mikropodnikov;
  • Širokú mieru začlenenia služieb v oblasti dopravy;
  • Neobmedzovať rozsah len na samoobslužné terminály;
  • Zaručenie toho, aby mohli služby v oblasti audiovizuálnych médií a prístup k nim využívať spoločné požiadavky na prístupnosť.

Súčasťou uznesenia je aj požiadavka uplatniť v nariadení o spoločných ustanoveniach pre štrukturálne a investičné fondy na roky 2021 – 2027 horizontálny princíp presadzovania rovnosti mužov a žien, prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a nediskriminácie.

Preklad uznesenia prinesieme v niektorom z ďalších čísel nášho časopisu.

Predsedníctvo Európskeho fóra zdravotného postihnutia má novú členku

V rámci generálneho zhromaždenia sa uskutočnili aj voľby na jedno voľné miesto v predsedníctve. Vyhrala ich predsedníčka strešnej organizácie ľudí so zdravotným postihnutím na Islande Þuríður Harpa Sigurðardóttir.

Zhromaždenie ukončil nový predseda Výboru pre mládež EDF Kamil Goungor. Vo svojom príspevku zdôraznil, že malí ľudia so zdravotným postihnutím čelia dvojnásobnej diskriminácii. Uviedol, že pre mladého človeka so zdravotným postihnutím je veľmi zložité zamestnať sa.

EDF sa zaviazalo, že sa bude vo veľkej miere venovať zvýšeniu významu a vplyvu práce mladých v rámci organizácie.

Ďalšie generálne zhromaždenie je naplánovaní na 1. a 2. júna 2019.

(red)

Zdroj: www.edf-feph.org

Fotografia Þuríður Harpa Sigurðardóttir
V rámci generálneho zhromaždenia sa uskutočnili aj voľby na jedno voľné miesto v predsedníctve. Vyhrala ich predsedníčka strešnej organizácie ľudí so zdravotným postihnutím na Islande Þuríður Harpa Sigurðardóttir (na snímke).