Žena so zdravotným postihnutím vo Výbore OSN pre práva žien

Ana Peláez Narváez je prvá žena so zdravotným postihnutím, ktorú zvolili do Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW).

Podpredsedníčku Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) zvolili do výboru po 37 rokoch jeho existencie.

Vítame jej zvolenie ako veľmi pozitívny krok, vďaka ktorému sa náš slogan „Nič o nás bez nás“ dostáva bližšie k realite.

Čo je vlastne Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien?

Ide o orgán zložený z nezávislých odborníkov a odborníčok, ktorý monitoruje uplatňovanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Pozostáva z 23 nezávislých odborníčok a odborníkov na práva žien z celého sveta.

Voľby do výboru sa uskutočnili 7. júna 2018, v pláne bolo nahradiť dvanásť členiek a členov výboru, ktorých mandát sa končí 31. decembra 2018. Mandát zvolenej člensky alebo člena výboru trvá štyri roky.

Kto je Ana?

Ana Peláez Narváez je vášnivou obhajkyňou približne 600 miliónov žien so zdravotným postihnutím na svete. V súčasnom období pôsobí ako podpredsedníčka EDF a predsedníčka jeho Výboru pre ženy, ako výkonná podpredsedníčka Nadácie pre ženy Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Španielska (CERMI), výkonná kancelárka pre medzinárodné vzťahy a zahraničný rozvoj španielskej národnej organizácie nevidiacich. V rokoch 2010 až 2014 bola členskou predsedníctva Európskej ženskej loby.

Ana sedem rokov pôsobila vo Výbore OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a v jeho kontaktnom mieste pre práva žien. Bola členskou oficiálnej španielskej delegácie, ktorá sa zúčastnila na poslednej fáze prípravy Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Práva žien obhajuje už viac ako 20 rokov, radí vládam, občianskej spoločnosti i ďalším organizáciám.

Ženy si zdravotným postihnutím – skupina mimoriadne ohrozená diskrimináciou a násilím

Diskrimináciiou a násilím je ohrozených viac ako 600 žien so zdravotným postihnutím. Sú vystavené diskriminácii na viacerých úrovniach a aj napriek tomu ich zastúpenie v orgánoch, ktoré sa zameriavajú na rodové otázky a rovnosť, nie je dostatočné.

 „Som presvedčená, že je potrebné ženy a dievčatá so zdravotným systematicky oboznamovať s prácou výboru CEDAW. Tvoríme 20 % populácie žien na svete, patríme však k najchudobnejším a neustále sme obeťami najzávažnejších foriem diskriminácie.

Chcem sa sústrediť aj na posilnenie práce Výboru CEDAW vo vzťahu k viacnásobnej diskriminácii, ktorej je vystavených množstvo „neviditeľných“ žien. Znamená to, že je potrebné vypracovať pre signatárske krajiny pravidlá na to, aby sa čelilo prierezovej diskriminácii a na zaručenie toho, že nikto nezostane stranou. Dúfam, že v procese zintenzívňovania spolupráce medzi orgánmi OSN zohrám aktívnu úlohu, aby sa mohli navzájom od seba učiť a prijali pri riešení tých istých problémov konzistentný prístup.

Pevne verím, že vo výbore musíme pre reflektovanie ľudskej rôznorodosti urobiť ešte veľa práce, predovšetkým, pokiaľ ide o skupiny obyvateľov, ktoré nie sú viditeľné, respektíve sú prehliadané, ako sú napríklad ženy so zdravotným postihnutím. Nič o nás bez nás!“

Ane srdečne blahoželáme!

(red)

Zdroj: www.edf–feph.org

Žena s megafónom pred skupinou ľudí
Diskrimináciiou a násilím je ohrozených viac ako 600 žien so zdravotným postihnutím.