Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím

Aj tento rok si Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia pripomenula Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím.

Už tradične sa v budove Európskej Charlemagne 28. a 29. novembra 2019 stretlo množstvo Európanov so zdravotným postihnutím, no aj ľudí bez postihnutia, ktorí sú rodičmi, priateľmi partnermi či pracovníkmi organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím i pre nich.

Dôvodom ich stretnutia bola konferencia pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Podujatie s cieľom propagovať a presadzovať riešenia problémov, ktorým ľudia so zdravotným postihnutím čelia, no aj zvyšovať povedomie spoločnosti o zdravotnom postihnutí ako takom.

Konferencie sa zúčastnili aj politici, poprední experti v oblasti prístupnosti i ďalších otázok, ktoré sa v súvislosti so zdravotným postihnutím riešia. Diskutovali o mnohých projektoch, otázkach, problémoch i ich riešeniach.

Štyri hlavné témy

Tento rok sa na konferencii hovorilo o štyroch hlavných témach. Prvou z nich bolo práve prebiehajúce hodnotenie Stratégie v oblasti zdravotného postihnutia 2010 – 2020 a tiež očakávania účastníkov konferencie do ďalšieho obdobia.

O spomínaných témach hovorili MarcoMigliosi z Generálneho riaditeľstva (GR) pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenieEurópskej komisie a KaterinaMantouvalou zo spoločnosti ICF, ktorá vypracovala hodnotiacu štúdiu o Európskej stratégii v oblasti zdravotného postihnutia.

Druhý panel sa zaoberal príkladmi dobrej praxe mimo Európskej únie. Viedla ho EmmanuelleGrange, z GR pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie. Rozprávala sa s CatalinouDevandaz-Aguilar z OSN a s BenomGauntlettom austrálskym komisárom pre diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Témami panelu bola nedostatočná prístupnosť niektorých priestorov OSN či austrálska stratégia v oblasti zdravotného postihnutia z roku 2011.

Ďalšou prednášajúcou v tomto paneli bola YazmineLaroche, ktorá pracuje pre kanadskú vládu a má na starosti prístupnosť. Vo svojom príspevku zdôraznila, že kanadská stratégia pre oblasť prístupnosti za vytvárala za aktívnej účasti ľudí so zdravotným postihnutím.

V treťom paneli účastníci diskutovali o činnosti inštitúcií a nezávislých mechanizmov, ktoré sú činné v oblasti zdravotného postihnutia. Viedla ho InmaculadaPlacencia-Porrero senior expertka z GR pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie Európskej komisie. V rámci panela vystúpili predseda EDF YannisVardakastanis, Marta Hirsch-Ziembinska z kancelárie európskeho ombudsmana, politický analytik Robert JanUhl a členka Výkonného výboru EDF Gunta Anča.

V druhej časti tohto panelu svoje názory na fungovanie neziskových organizácií v oblasti zdravotného postihnutia prezentovali aj vedúci predstavitelia niektorých z nich – riaditeľka MentalHealthEuropeClaudiaMarinetti, výkonný riaditeľ Európskej únie nepočujúcich MarkWheatley, predseda Európskej únie nevidiacich RodolfoCattani a riaditeľ organizácie InclusieonEurope Milan Svěřepa.

Štvrtý panel, ktorý sa uskutočnil už počas ďalšieho dňa konferencie, bol venovaný športu a jeho sprístupňovaniu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Účastníkom konferencie sa prihovoril poslanec Európskeho parlamentu David Lega. David je svetový šampión v plávaní. Účastníkom konferencie vyrozprával svoj príbeh a to, aké problémy a prekážky musí prekonať človek so zdravotným postihnutím pri zdolávaní športových mét.

V tomto paneli ďalej vystúpila AntoanetaAngelova-Krasteva z Európskej komisie, ktorá hovorila o mnohých projektoch a programoch na podporu športu ľudí so zdravotným postihnutím.

PietroCirrincione hovoril o talianskom futbalovom klube RomuleaAutisticFootballClub, ktorého hráčmi sú predovšetkým ľudia s poruchami autistického spektra. Účastníkom konferencie priblížil špecifiká takéhoto športového klubu i problémy, s ktorými sa pri svojej činnosti stretávajú.

Odovzdali ocenenia

Ďalšou časťou konferencie bolo odovzdávanie ocenení súťaže Access City Award 2020. Išlo o jubilejný 10. ročník súťaže a viac sa mu venujeme v osobitnom článku, ktorý je rovnako súčasťou tohto čísla.

Napokon sa predstavitelia organizácií ľudí so zdravotným postihnutím poďakovali komisárke Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, ktorá koncom novembra odchádzala po piatich rokoch zo svojho postu. Poďakovali za jej neúnavnú a prospešnú prácu a zapriali jej mnoho úspechov v jej ďalšom živote.

A čo povedať na záver? Rovnako ako každý rok bola konferencia pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím veľkým prínosom. Zúčastnilo sa na nej mnoho ľudí, ktorí nemajú možnosť každodenne verejne vyjadrovať svoje názory.

Konferencia bola príležitosťou prezentovať svoje postoje, informovať o problémoch a ich riešeniach, ponúknuť príklady dobrej praxe či inšpirovať sa. Všetci účastníci sa už určite tešia na budúci rok, aby sa mohli pochváliť ďalšími pokrokmi vo svojej práci.

(red)