Konferencia Nezávislý život 2023

V utorok 3. októbra 2023 sa uskutočnil ďalší, už 6. ročník konferencie Nezávislý život 2023 – Participácia. Konferenciu organizovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci spoločne s partnermi CEDA Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Slovenským fórom osôb so zdravotným postihnutím a Accessible centre EU na pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Ústrednou témou, ako napovedá názov, bola participácia ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Tematicky bolo podujatie rozdelené do štyroch blokov: Participácia a dobrá podpora, Participácia a aktivizácia, zamestnávanie, Participácia a prístupnosť, Participácia a prevencia pred zlým zamestnávaním.

Konferenciu otvorila Zuzana Čerešňová z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania (CEDA) a Slavomír Krupa z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Obaja už na úvod zdôraznili veľký význam participácie pre život ľudí so zdravotným postihnutím a to, že žiť život so sebaurčením a v sebaúcte je pre týchto ľudí nevyhnutnosťou.

Bezprostredne po úvode nasledoval prvý blok konferencie s názvom Participácia a dobrá podpora, ktorý moderovala Denisa Nincová. Účastníci konferencie si pozreli video zo života Kamily a Jaroslava Ježkových, ktorí vedú skupinu sebaobhajcov v Hradci Králové. V krátkosti porozprávali o svojom odchode z inštitúcie a novom nezávislom živote.

Záber na plátno s prezentáciou a na mladú ženu - Denisu Nincovú, ktorá stojí vpredu a v ruke drží mikrofón. Účastníci konferencie sa pozerajú na plátno.
Denisa Nincová moderuje prvý blok konferencie. Foto: Michaela Hajduková

V rámci prvého bloku vystúpili Romana Jakešová z Úradu VOP ČR, sebaobhajca Tomáš Grošmíd s Mariánom Horaničom z centra Bivio. Tomáš Grošmíd porozprával svoj príbeh a spolu s Mariánom Horaničom skonštatovali, že dobrá podpora môže ľuďom s mentálnym postihnutím pomôcť pri nezávislom živote i v ťažkých životných situáciách ako je napríklad strata rodičov, život v detskom domove a pri hľadaní vlastného bývania či práce.

Po Mariánovom a Tomášovom vystúpení predstavila účastníkom prácu organizácie Inclusion Europe Inge Wolleberg. Vyjadrila sa aj k tomu, ako organizácia priamo prispieva k podpore a participácii ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Záverečnou rečníčkou prvého bloku bola Mária Machajdíková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účastníkom konferencie poskytla základné informácie o reforme sociálneho systému v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Uviedla, že koncom roka 2023 mal byť pripravený zámer novej koncepcie financovania sociálnych služieb, a vyjadrila nádej na skvalitnenie systému.

Po krátkej prestávke nasledoval druhý blok s názvom Participácia a práca. V ňom sa prezentujúci venovali situácii ľudí, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení, a tomu, ako ich podporiť a zvýšiť ich šance pri hľadaní zamestnania. V bloku, ktorý moderovala Petra Pečnerová z Agentúry podporovaného zamestnávania Optima Status, diskutovali Viera Záhorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania a štyria klienti APZ Richard Nicolas Frederics, Katarína Tušová, Martin Príkopský a Alžbeta Kadecká. Hovorili o svojich skúsenostiach s podporovaným zamestnávaním a o tom, ako je pre nich pozitívne správanie okolia dôležité a dodáva im životnú energiu.

Po obedňajšej prestávke konferencia pokračovala tretím blokom s názvom Participácia a prístupnosť. Najskôr vystúpila Zuzana Čerešňová z centra CEDA, ktorá vo svojom príspevku hovorila o význame prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Zdôraznila, že participácia ľudí so zdravotným postihnutím je mimoriadne dôležitá aj v tejto oblasti. Účastníkom konferencie predstavila Centrum prístupnosti EÚ, www.accessibleeucentre.eu, kde možno sledovať rôzne vzdelávacie aktivity či konferencie v oblasti prístupnosti. Odzneli aj základné informácie o národnom projekte Podpora univerzálneho navrhovania (PUN). Do panelovej diskusie sa zapojili Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Tibor Köböl z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, Marián Kozák z Inklubu Košice a Jana Filipová z Asociácie nepočujúcich Slovenska. Zaujímavou debatou o prístupnosti ich previedla Lea Rollová z centra CEDA. Hovorili o prístupnosti cez optiku vlastného zdravotného postihnutia. V rámci diskusie pani Lea Rollová podotkla, že pri riešení rozličných situácií v oblasti prístupnosti treba hovoriť nielen so zástupcami ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale predovšetkým s nimi samotnými.

Na fotografii (záber z publika) je vidieť prezentáciu aj s doslovným prepisom pre účastníkov so sluchovým postihnutím. Pri plátne stojí Zuzana Čerešňová s mikrofónom v ruke. Na druhej strane plátna stojí tlmočníčka do posunkového jazyka. Na plátne beží prezentácia o Centre prístupnosti EÚ.
Zuzana Čerešňová z centra CEDA predstavuje účastníkom konferencie Centrum prístupnosti EÚ. Foto: Michaela Hajduková

Posledný blok konferencie bol venovaný participácii a prevencii pred zlým zaobchádzaním. Prvým rečníkom bol Maroš Matiaško z FÓRA pre ľudské práva, hovoril o nástrojoch prevencie zlého zaobchádzania. Po ukončení svojho príspevku pozval do diskusie Luciu Cangárovú z Rady pre sociálne poradenstvo a Dagmar Melkovú z DSS Pohorelská Maša. Spoločne diskutovali o podpore participácie ľudí so zdravotným postihnutím v praxi. Lucia Cangárová informovala prítomných o  výskume v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý sa realizoval v lete 2023. Počas tejto aktivity sa stretla s Dášou Melkovou, klientkou jedného zo zariadení. Dáša sa zaujíma o spôsobilosť na právne úkony a v rámci diskusie priblížila účastníkom konferencie svoj životný príbeh.

Na fotografii stojí pred publikom Maroš Matiaško s mikrofónom v ruke. Na stoličke vedľa neho sedí mladá žena, Lucia Cangárová, ktorá ho pozorne sleduje.
Maroš Matiaško predstavuje nástroje prevencie zlého zaobchádzania. Foto: Michaela Hajduková

V rámci posledného bloku vystúpili aj komisárka pre osoby so ZP Zuzana Stavrovská a Nataša Just Hrnčárová z Inšpekcie MPSVaR. Komisárka pre osoby so ZP avizovala vydanie knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím, ktorá mala vyjsť koncom roka 2023. Spomenula aj Národný preventívny mechanizmus proti mučeniu, ktorý sa zaviedol na základe ratifikácie Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Na konci konferencie odzneli závery, ktoré spoločne prezentovali Dagmar Melková a Soňa Holúbková.

Závery konferencie

Na to, aby sa ľudia so ZP mohli plne zúčastňovať na rozhodovaní o svojom živote a na živote v spoločnosti, potrebujú:

  • dobré, zrozumiteľné zákony a pravidlá,
  • dôveru,
  • dostupnú podporu,
  • dostupné financie.

Dôležitou súčasťou života každého človeka je práca, ktorá je príležitosťou na:

  • zlepšenie finančnej situácie,
  • napĺňanie zmyslu života,
  • stretávanie nových ľudí,
  • spoznávanie seba samého,
  • vytváranie sebadôvery a sebaúcty.

Najlepšia je práca na otvorenom pracovnom trhu, lebo ponúka široké a pestré možnosti, aby ľudia so ZP mohli využiť svoje silné stránky a aby k nim spolupracovníci mali dôstojný prístup.

Michaela Hajduková

Zdroj: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci