Milan Krajniak

Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?

„Áno.“

Podieľali ste sa na nejakom konkrétnom druhu pomoci osobám so zdravotným postihnutím? Aká je Vaša osobná skúsenosť a či a akú zmenu by ste chceli na jej základe podporiť?

„V parlamente som podporoval zákony, ktoré mohli uľahčiť život osobám so zdravotným postihnutím. V osobnej rovine som viackrát finančne pomohol ľuďom, ktorí sa s takýmto problémom potýkajú.“

Boli by ste ochotný zamestnať v Kancelárii prezidenta republiky ľudí so zdravotným postihnutím? Ak áno, v akých pozíciách?

„Samozrejme, áno. V akejkoľvek pozícii, pretože nikdy nehľadím na to, či človek má alebo nemá zdravotné postihnutie, ale na to, či spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.“

Čo si myslíte – ako väčšinová spoločnosť akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím?

„Myslím si, že väčšina spoločnosti s pochopením a so snahou pomôcť.“

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér:

„Súhlasím a myslím si, že slovenská legislatíva už k tomu smeruje.“

Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania:

„Súhlasím a rovnako si myslím, že legislatíva k tomu postupne smeruje.“

Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami:

„To je problém, ktorý sa týka celej spoločnosti, nielen ľudí so zdravotným postihnutím a snažíme sa ho dlhodobo aj s kolegami v parlamente riešiť.“

Inkluzívne vzdelávanie:

„Čo sa týka ľudí so zdravotným postihnutím, s tým súhlasím.“

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

„Považujem to za samozrejmé.“

Včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín so zdravotne postihnutým členom:

„Myslím si, že každoročne by mal štát prehodnocovať ďalšie zvýšenie finančných prostriedkov na podporu takýchto rodín.“

Deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných sociálnych služieb:

„Myslím si, že pre štát je oveľa výhodnejšie, aby boli do pomoci zdravotne postihnutým ľuďom viac zapojení rodinní príslušníci a malé komunity, v ktorých títo ľudia žijú. Mala by to byť preferovaná finančná podpora pre rodinných príslušníkov a malé komunity by mali byť preferovanou podporou v porovnaní s väčšími inštitúciami.“

Konzultácie legislatívnych opatrení s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím:

„To považujem za samozrejmosť.“

Finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím:

„Tu sa neviem vyjadriť vo všeobecnosti. Asi to závisí organizácia od organizácie, vzhľadom na to, že finančné prostriedky štátu sú obmedzené.“

Postup implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

„Tu sa netrúfam vyjadriť konkrétne, skôr by som sa poradil s organizáciou ako je tá Vaša, aby som v tom vedel byť viac nápomocný.“