Nová publikácia so sociálnou tematikou

Zaujímate sa o sociálnu ochranu? Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Je voľne dostupná na internete.

Publikácia zhŕňa situáciu k 1. júlu 2020 a spracoval ju doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

Nájdete v nej tabuľky – kapitoly, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku.

Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC).

Informovala o tom Michaela Szabóová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

(red)

Obálka publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku
Novú publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť na internete. FOTO – IVPR.GOV.SK