Podeľte sa o svoje školské i mimoškolské vecné spomienky! S Múzeom špeciálneho školstva v Levoči

Inštitúcia, ktorej príbeh sa píše už 30 rokov, je rozdelená do štyroch samostatných celkov: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická knižnica a študovňa odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných pomôcok pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím a autizmom a napokon časť venovaná ľudským zmyslom.

Ak sa pod jej odkaz pre budúce generácie chcete podpísať aj vy, máte jedinečnú príležitosť.

Ako pribúdajú exponáty

 „Tým, že tých vzácnych exponátov, rovná sa učebných či kompenzačných pomôcok z 19. a prvej polovice 20. storočia je veľmi málo, snažíme sa získať aj tie novšie a modernejšie,“ začala svoje rozprávanie o tom, ako sa plní zbierkový fond vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči Štefánia Petreková.

„Exponáty si k nám nachádzajú rôzne cesty, najčastejšie sú to však dary, či už priamo od používateľov, ktorí oslovia nás, alebo sa my obrátime na nich, ak sú to napríklad naši priatelia a vieme, že s týmto typom pomôcok pracovali. Alebo od špeciálnych a spojených škôl, ktoré nás kontaktujú, keď vyraďujú učebnice, knihy, pomôcky a iný majetok. V prípade, že sa niekto rozhodne svoje školské i mimoškolské vecné spomienky darovať práve nám, stačí, ak náskontaktuje. Či už telefonicky na 053/451 28 63, 0918 625 285, alebo e-mailom na adresu mss.levoca@gmail.com,“ hovorí Petreková.

Následne sa rozprúdi mailová komunikácia, a ak bude mať múzeum o predmet, resp. viacero predmetov záujem, pripraví darovaciu zmluvu a napokon si s vami zamestnankyne dohodnú osobné pracovné stretnutie, na ktorom dar prevezmú.

Druhou možnosťou, ako Múzeu špeciálneho školstva pomôcť, je zapožičať mu predmety len na určitý čas (napríklad ako exponáty krátkodobých výstav). Tieto prípady sa riešia prostredníctvom Zmlúv o výpožičkách, ktoré po vzájomnej dohode vypracuje buď samotné múzeum, alebo tretí subjekt. Poistenie sa vzťahuje výlučne na zbierkové predmety.

Čo patrí do múzea?

Múzeum špeciálneho školstva má záujem o školské predmety, elektroniku a rôzne prístroje uľahčujúce život a fungovanie osobám s akýmkoľvek znevýhodnením. Mapuje totiž históriu vzdelávania ľudí so zrakovým, sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím.

Nová expozícia je obohatená o informačný panel – kubus, na ktorom je priblížený učebný program pre deti s autizmom. Časť zameranú na život ľudí s viacnásobným postihnutím zatiaľ v Levoči nemajú. Momentálne je najmenej početná skupina exponátov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním nepočujúcich a ľudí s telesným postihnutím.

„Prioritne predstavujeme učebné pomôcky. V časti približujúcej ľudské zmysly si však návštevníci môžu pripomenúť aj chvíle mimo vyučovania – nájde sa tu niekoľko spoločenských hier pre nevidiacich, napríklad Mlyn, Domino, Človeče, nehnevaj sa! alebo šachy,“ rozvíja tému Petreková.

„Ak sa nám niekto rozhodne niečo darovať, najviac sa, pochopiteľne, potešíme tomu, čo budeme môcť návštevníkom aj prakticky predviesť. Pomôcky, ktoré sú nefunkčné, síce prijímame tiež, ale sme radšej, ak sú kompletné, bez chýbajúcich častí.“

Vytipované predmety zbierkotvornej činnosti

Vecniny

 • prostriedky činnosti: školské uniformy, cvičebné a pracovné úbory, typické oblečenie žiaka a učiteľa v jednotlivých historických obdobiach, vybavenie a zariadenie školských budov, ich súčastí, vybavenie špeciálnych učební a kabinetov, didaktická technika, učebné pomôcky atď.,
 • výsledky činností: písomné úlohy, výtvarné práce žiakov, ručné a technické práce, výsledky súťaží, konkurzov, školských olympiád atď.,
 • symboly činností: označenia škôl, pamätné tabule, dosky, zástavy, medaile, reťaze, plakety, odznaky, pečate atď.,
 • symboly činnosti: označenie škôl, pamätné tabule, dosky, zástavy, medaile, reťaze, plakety, odznaky, pečate atď.

Ikonografické materiály

 • plastiky, maľby, grafiky: dobové vyobrazenie miest s významnými školami, vyobrazenia škôl, vynikajúcich učiteľov, pedagógov, osobností, ktoré sa zaslúžili o školstvo, umelecké výtvarné diela s tematikou školstva a výchovy atď.

Kartografické materiály

 • terénne náčrty, plány: umiestnenia škôl a školských zariadení, pôdorysy školských budov, technické dokumentácie výstavby škôl atď.,
 • mapy, historická topografia rôznych stupňov a druhov škôl, rozmiestnenie školských centier, mapy ako učebné pomôcky atď.

Ekranické materiály

 • negatívy, diapozitívy, pozitívy: významných školských budov, učiteľov, pedagógov, osobností zaslúžilých o rozvoj školstva, zábery z vyučovacieho procesu, mimoškolskej práce, udalostí v školstve, výchove a vzdelávaní atď.

Tlačoviny

 • tlačené oznamy, letáky, propagačné a informačné pozvánky atď.,
 • noviny: pedagogická tlač (časopisy: školské, žiacke a študentské, pedagogické odborné časopisy, školské výročné správy atď.),
 • knihy: pedagogická, metodická literatúra, beletria s tematikou školstva, učebnice, pamätnice, almanachy atď.,
 • katalógy: triedne knihy, výkazy, klasifikačné hárky atď.,
 • normatívne materiály: metodické pokyny, usmernenia, obežníky atď.,
 • informatívne materiály: xerokópie originálnych tlačív.

Rukopisy

 • korešpondencia: osobná i úradná viažuca sa ku školstvu, učiteľským organizáciám atď.,
 • doklady: menovacie dekréty, osobné i úradné doklady, rozhodnutia, vysvedčenia atď.,
 • autorské diela: rukopisné poznámky, rukopisy článkov a diel, spomienok, záznamov atď.,
 • faksimile rukopisov, kópie rukopisov.

Spisové materiály

 • agendy: z činností škôl, riadiacich školských orgánov, učiteľských a študentských organizácií atď.,
 • zápisnice : z rokovaní inštitúcií a jednotlivcov o otázkach školstva, učiteľských, školských a žiackych združení atď.,
 • kroniky a pamäte: škôl, učiteľských a študentských organizácií, jednotlivcov, pamätné knihy atď.

Zvukové materiály

 • fonografie – fonovalce, fonoštítky,
 • gramoplatne: učebné pomôcky,
 • zvukové pásy: nahrávky zo školských podujatí, vyučovania, jazykové kurzy atď.

Prevody

 • médiokarty, médiopasky, mikromatice.

Zdroj: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Dušana Blašková

Medený glóbus
Medený glóbus z dielne Viliama Hrabovca z roku 1927. FOTO – ŠTEFÁNIA PETREKOVÁ
Písací stroj
Písací stroj, tzv. obojživelníka v 90. rokoch 19. storočia zostrojil nemecký tyflotechnik a konštruktér Oskar Picht. FOTO – ŠTEFÁNIA PETREKOVÁ
Michal Sýkora, Milan Majerský, Štefánia Petreková
Za 1. miesto v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 si na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 prevzala z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a predsedu Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru ocenenie Štefánia Petreková. FOTO – ARCHÍV ŠTEFÁNIE PETREKOVEJ