Cena Prístupné mesto 2021

Európska komisia zverejnila už po 11. raz výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže na získanie ceny prístupné mesto 2021 – Access City Award 2021 (ACA). Termín uzávierky na prijímanie prihlášok je 9. septembra 2020.

Súťaž je otvorená pre mestá s viac ako 50tisíc obyvateľmi v členských štátoch EÚ. V členských štátoch, ktoré majú menej než dve takéto mestá, sa súťaže môžu zúčastniť aj mestské oblasti zložené z dvoch alebo viacerých miest, ak ich celkový počet obyvateľov presahuje 50tisíc. Táto možnosť sa však netýka Slovenska lebo máme viac veľkých miest.

Súťaž v tomto roku berie do úvahy aj súčasnú globálnu situáciu a udeľovať sa bude i špeciálne uznanie za Prístupnosť verejných služieb v období pandémie. O toto ocenenie sa môžu uchádzať aj menšie mestá.

Výsledkom výberového procesu európskej súťaže o cenu Prístupné mesto je výber troch víťazných miest (prvé, druhé a tretie miesto) a udelenie titulu Prístupné mesto EÚ 2021 prvému z nich.

Titul víťaza súťaže o cenu Access City na rok 2021 sa udelí v roku 2020.

Od 10. výročia súťaže (ACA 2020) udeľuje Európska komisia finančný stimul v celkovej hodnote 350 tisíc eur. Táto suma sa rozdelí medzi tri víťazné mestá takto:

  1. 150 000 eur víťazovi titulu Prístupné mesto 2021 (prvé miesto);
  2. 120 000 eur víťazovi na druhom mieste;
  3. 80 000 eur víťazovi na treťom mieste.

(K špeciálnemu uznaniu neprislúcha finančný stimul.)

Prečo cena Prístupné mesto?

Európska únia podporuje rovnosť príležitostí a bezbariérovosť pre ľudí so zdravotným postihnutím, najmä prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ktorá je vykonávacím nástrojom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Základnou súčasťou tejto stratégie je práca smerom k bezbariérovej Európe. Preto Európska komisia začala od roku 2010 udeľovať ceny pre Prístupné mestá Access City Award.

Európa je v podstate urbanistickou spoločnosťou, v ktorej štyria z piatich občanov EÚ žijú v menších či väčších mestách. V Európskej únii žije okolo 120 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a európske obyvateľstvo starne.Bezbariérovosť v mestách je preto dôležitá.

Cieľom ceny Access City Award je zvýšiť informovanosť a upozorniť na potrebu riešiť problémy osôb so zdravotným postihnutím, ako aj podpora bezbariérovosti pre každého vo všetkých európskych mestách. Takisto povzbudzuje každé mesto v Európskej únii, aby zabezpečilo rovný prístup k mestskému životu pre osoby so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.

Európske mestá môžu takto navzájom získavať inšpirácie a spolupracovať na konkrétnych inováciách. Navyše zadosťučinenie súvisiace so získaním prestížnej európskej ceny podnecuje mestá, aby investovali do ďalšieho úsilia, zvyšuje informovanosť v rámci vlastného mesta, vo všetkých mestách a umožňuje mestám šíriť príklady osvedčených postupov. Všetky víťazné mestá sú ocenené za ich dlhodobé dosahovanie najvyšších noriem v oblasti bezbariérovosti a za vernosť dlhodobým ambicióznym cieľom.

Cenou Access City sa uznáva a oslavuje ochota, schopnosť a snaha miest stať sa prístupnejšími s cieľom:

  • zaručiť rovný prístup k základným právam,
  • zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov a zabezpečiť, aby mal každý – bez ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosť – rovný prístup ku všetkým možnostiam a voľnočasovým aktivitám, ktoré mestá ponúkajú.

Viac informácií o cene Access City je k dispozícii na oficiálnom webovom sídle Európskej komisie.

Odporúča sa prihlášku do súťaže vyplniť v angličtine, ale akceptované budú aj všetky oficiálne jazyky EU.

K dispozícii sú aj v slovenčine Usmerňujúce pokyny pre uchádzačov a Pravidlá súťaže.

Tiež vám odporúčame oboznámiť sa s doteraz víťaznými a ocenenými mestami.

(red)

Tabuľka s nápisom Access City Award 2020
Cieľom ceny Access City Award je zvýšiť informovanosť a upozorniť na potrebu riešiť problémy osôb so zdravotným postihnutím, ako aj podpora bezbariérovosti pre každého vo všetkých európskych mestách. FOTO – EURÓPSKA KOMISIA