Snem NROZP v SR

Snem NROZP v SR, viackrát odkladaný kvôli COVID-u, sa uskutočnil 22. júna 2023 v Bratislave v zariadení Bivio.

Nový názov organizácie

Účastníci snemu schválili nové stanovy vrátane nového názvu organizácie „Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím“ (SFOZP). Tento názov však budeme môcť používať až po registrácii stanov Ministerstvom vnútra SR, ktoré v rámci procesu registrácie skúma súlad nových stanov so zákonom o združovaní občanov a s ďalšou súvisiacou legislatívou. Rátame aj s prechodným obdobím, v ktorom bude možné používať oba názvy. Hlavným dôvodom zmeny je názvom primeranejšie vyjadriť poslanie a činnosť organizácie a preventívne pôsobiť proti nežiadúcim predstavám, že NROZP v SR je súčasťou štátnej alebo verejnej správy.

Nové vedenie organizácie

Snem zvolil predstaviteľov organizácie:

  • predseda Branislav Mamojka,
  • podpredsedovia Tibor Köböl a Iveta Mišová.

a ďalších členov Výkonného výboru: Jana Filipová, Iveta Franzenová, Milan Měchura a Ľubica Vyberalová.

Snem tiež zvolil týchto revízorov: Dušan Fabián a Jarmila Fajnorová.

Skupinová fotografia účastníkov snemu v exteriéri zariadenia Bivio.
Snemu NROZP v SR sa zúčastnili delegáti členských organizácií z celého Slovenska. Foto: Stanislav Sokol

Snem uložil

Po 20 rokoch existencie NROZP v SR je nevyhnutná jej revitalizácia. Popri riešení aktuálnych problémov, hľadaní výdatnejších zdrojov financovania prevádzkových a personálnych potrieb, je nevyhnutné vypracovať stratégiu dlhodobého rozvoja organizácie a intenzívne sa venovať zapojeniu členských organizácií, ich členov, dobrovoľníkov a externých expertov do konkrétnych činností a deľby práce pri napĺňaní poslania NROZP v SR. V súčasnosti ide najmä o plnenie týchto úloh:

  • vypracovanie stratégie rozvoja organizácie vrátane priorít a nevyhnutných kapacít organizácie;
  • preverenie kapacít, priorít a agility členských organizácií a možností ich účasti na aktivitách organizácie;
  • vytvorenie a rozvoj pracovných skupín na rozpracovanie aktuálnych tém a sledovanie dlhodobých tém;
  • presadzovanie vytvárania legislatívnych a finančných podmienok pre fungovanie NROZP v SR a mimovládnych organizácií ako predstaviteľov a obhajcov práv osôb so zdravotným postihnutím a partnerov štátnej správy a samosprávy.

Poďakovanie

Snem vyjadril poďakovanie všetkým funkcionárom, členom, priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom za ich pomoc a podporu pri realizácii poslania NROZP v SR, a osobitné poďakovanie expertom, ktorí sa podieľali na príprave alternatívnej správy o implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a jej obhajobe na zasadnutiach tohto výboru.

Red.