Úvodník Mosty inklúzie 06/2020 Špeciál

Vážení čitatelia,

V tomto monotematickom čísle nájdete preklad dokumentu OSN „Medzinárodné zásady a usmernenia o prístupe k spravodlivosť i pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý pripravili významné inštitúcie a odborníci OSN.

Dňa 28. augusta 2020 tri orgány OSN, ktoré sa zaoberajú právami osôb so zdravotným postihnutím, osobitná spravodajkyňa OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, osobitná splnomocnenkyňa generálneho tajomníka OSN pre zdravotné postihnutie a prístupnosť a Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnili vôbec prvé usmernenia, ktoré majú krajinám pomôcť pri implementácii existujúcich povinností zabezpečiť ľuďom so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti.

Predstavy a poznatky väčšiny osôb so zdravotným postihnutím, a dokonca aj zodpovedných súdnych úradníkov a právnikov o prístupe k spravodlivosti sa často obmedzujú len na konštatovania obsiahnuté v článkoch 12 a 13 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čo je celkom nedostatočné na zabezpečenie skutočného prístupu k spravodlivosti. Preto je v dokumente formulovaných desať zásad na zabezpečenie prístupu k spravodlivosti a konkrétne usmernenia ako ich účinne zaviesť do praxe.

Účelom týchto zásad a usmernení nie je podrobne opísať konkrétny systém spravodlivosti. Namiesto toho, opierajúc sa o súčasné myslenie a skúsenosti, usilujú sa stanoviť postupy, ktoré sa všeobecne prijímajú ako osvedčené pri zaručovaní rovného a spravodlivého prístupu k spravodlivosti bez diskriminácie.

Práva jednotlivcov a povinnosti štátov tu opísané sa vzťahujú na všetky súdne konania (občianske, trestné a správne) počas vyšetrovania, zatknutia a ďalších predbežných fáz, ako aj fáz rozhodovania , a to aj v rámci opravných prostriedkov. Vzťahujú sa na všetkých priamych a nepriamych účastníkov súdnych konaní, vrátane podozrivých osôb, zadržaných osôb, obžalovaných, žiadateľov, obetí, porotcov, súdnych úradníkov a svedkov.

Zásady a usmernenia budú preto užitočné pre zákonodarcov, tvorcov politík, súdnictvo, úradníkov v oblasti presadzovania práv a úprav a osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie.

Preklad neprešiel odbornou terminologickou korektúrou.

Pôvodný dokument v angličtine si môžete stiahnuť tu:

Vo formáte pdf, 2,34MB

Vo formáte docx, 4,52MB

A ako ľahko čitateľný text, 5,15MB.