Vďaka projektu môžeme rozumieť známym slovenským prísloviam

Občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a poznatky potrebné k životu.

Príslovie je stručný výraz ľudovej múdrosti s cieľom poučiť ľudí. Patrí medzi kultúrne prvky slovenského národa. Príslovia sa odovzdávajú z jednej generácie na druhú po celé roky. Stretávame sa s nimi v rôznych komunikačných prostriedkoch, či v televízii so skrytými titulkami, v školskej učebnici, v tituloch novín a pod.

Voľný preklad na videu

Našim cieľom bolo zrealizovať projekt tak, aby sa aj nepočujúce osoby mohli poučiť a lepšie porozumieť známym slovenským prísloviam a z nich vyplývajúcim múdrostiam, napr. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne; Láska prechádza cez žalúdok; Bez práce nie sú koláče.

Sprístupnili sme im voľný preklad prísloví a ich výklad významov v prirodzenej komunikačnej forme, v slovenskom posunkovom jazyku v krátkych videopublikáciách. Dali sme preložiť celkovo 44 prísloví.

Približne jednominútové videopublikácie prísloví sme zverejnilinapr. na facebookovej stránke, na webovej stránke http://www.snepeda.sk.

Ďakujeme všetkým, kto pomohli

Za tvorbu videopublikácií známych slovenských prísloví s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka sa chceme srdečne poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Zároveň sa chceme poďakovať spoluautorke Veronike Vojtechovskej za realizovanie videopublikácií, Slovenskej komore tlmočníkov posunového jazyka za prekladateľskú spoluprácu, Kataríne Zúdorovej a Linde Svoradovej za cenné pripomienky k posunkovému obsahu prísloví.

Pevne veríme, že naše videopublikácie prísloví nebudú posledné, v neskorších mesiacoch ich budeme pridávať. Želáme vám príjemné sledovanie prísloví v slovenskom posunkovom jazyku.

Roman Vojtechovský