Viete ako funguje Európska únia?

Európska únia je komplexný systém, ktorého fungovanie často dostatočne nepoznáme napriek tomu, že významne ovplyvňuje náš každodenný život a aj my by sme radi ovplyvňovali jeho fungovanie. Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF)preto začalo na svojom webovom sídle zverejňovať stručné a prehľadné informácie o jednotlivých zložkách tohto systému. Niektoré z týchto informácií sme už zverejnili aj v našom časopise Mosty inklúzie. V našom časopise vám ponúkame v jednom článku všetky témy, ktoré doteraz EDF spracovalo. Veríme, že v ňom nájdete základné informácie o fungovaní Európskej únie ako aj zdroje, kde sa dozviete podstatne viac.

Európske inštitúcie a orgány

Existuje13 inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré zabezpečujú fungovanie Európskej únie, sú tiež 4 tzv. medziinštitucionálne orgány, ktoré podporujú prácu ostatných (napríklad v oblasti prijímania zamestnancov, internetovej bezpečnosti a publikovania). Len 7 z nich je klasifikovaných ako hlavné rozhodujúce orgány, čím sa myslí, že sú oprávnené prijímať rozhodnutia.

6 najdôležitejších inštitúcií

Najtesnejšie spolupracujeme so šiestimi: Európska komisia (EuropeanCommission), Európsky parlament (EuropeanParliament), Európska rada (theEuropeanCouncil), Rada Európskej únie (theCounciloftheEuropeanUnion), Európsky ombudsman (the EU Ombudsman) a Európsky ekonomický a sociálny výbor (theEuropeanEconomic and SocialCommittee). Tieto inštitúcie budeme prezentovať samostatne podrobnejšie v ďalších kapitolách. Teraz sa na nich pozrieme len stručne.

Európsky parlament –EuropeanParliament

Európsky parlament tvorí 751 poslancov Európskeho parlamentu (MEPs – MembersoftheEuropeanParliament), ktorí sú priamo volení občanmi EÚ každých 5 rokov. Poslanci posudzujú, navrhujú zmeny a debatujú o legislatíve navrhovanej Komisiou a hovoria do politiky a rozpočtu EÚ, nemôžu však tvoriť novú legislatívu. O legislatíve hlasujú na plenárnych zasadnutiach, ale hlbšie analýzy a správy sú vypracovávané vo výboroch. To sú menšie zoskupenia poslancov, ktoré pracujú v určitých oblastiach odbornosti ako je zamestnávanie, vnútorný trh alebo občianske slobody.

Členovia Európskeho parlamentu majú aj rozpočet na organizovanie návštev skupín občanov, ktorí chcú vedieť viac o EÚ a diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú. Preto sa neobávajte kontaktovať vašich poslancov.

Európska komisia –EuropeanCommission

Komisia je výkonný orgán EÚ. Môže byť zhruba porovnávaná s národnými vládami. Na úrovni komisie sú dve úrovne: 28 komisárov (ktorí fungujú ako ministri vo vládach), ktorí spravujú stratégiu a politiky v rôznych oblastiach (ako je doprava, vzdelávanie, zdravie) a administratívne orgány nazývané generálne riaditeľstvá (directorate -Generals) a agentúry, riadia európske fondy, pripravujú návrhy zákonov a riadia každodenné činnosti.

Európska rada – EuropeanCouncil a Rada Európskej únie –CounciloftheEuropeanUnion

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo vlád 28 členských štátov, prezident Európskej rady a predseda európskej komisie. Stretávajú sa(obvykle) 4 krát ročne, (okrem mimoriadnych zasadnutí ), aby stanovili všeobecné priority alebo riešili naliehavé problémy. Toto sú politické stretnutia na vysokej úrovni, o ktorých obvykle počujete v médiách.

Keď sa stretávajú ministri (nie hlavy štátov), potom sa orgán nazýva Radou Európskej únie. V praxi, je to kombinácia rôznych výborov: skupiny rôznych ministrov, aby diskutovali o oblastiach ich zodpovednosti (poľnohospodárstvo, zamestnávanie atĎ). Stretnutia ministrov financií sa tiež nazývajú Euroskupina (Eurogroup).

Nemožno ich zamieňať s Radou Európy (CouncilofEurope). Rada Európy je medzinárodná organizácia, nezávislá na EÚ, So 47 členskými štátmi, ktorej cieľom je podpora ľudských práv a dodržiavania práva.

Európsky ombudsman –EU Ombudsman

Úlohou európskeho ombudsmana je preskúmavať sťažnosti na zlú administratívu EÚ inštitúcií: diskriminácia, nedbanlivosť, podvody a pod. Sťažnosť môže podať každý občan EÚ alebo inštitúcia.

Rozhodnutia ombudsmana nie sú záväzné, čo znamená, že inštitúcie sa môžu rozhodnúť neriadiť sa nimi. Vo všeobecnosti je však vysoká úroveň ich dodržiavania. Ombudsman preskúmaval sťažnosti súvisiace so zdravotným postihnutím, ako sú neprístupné prijímacie procesya financovanie pobytových inštitúcií.

Európsky ekonomický a sociálny výbor –EuropeanEconomic and SocialCommittee

Európsky ekonomický a sociálny výborje konzultačný orgán EÚ. Znamená to, že môže poskytovať odporúčania iným orgánom, ako na základe ich žiadostí ako aj na základe vlastnej iniciatívy. Výbor má 350 členov reprezentujúcich tzv. „sociálnych partnerov“: zamestnávateľov, zamestnanecké organizácie (ako sú odbory) a zástupcov rôznych ďalších záujmov. Táto tretia skupina zahŕňa občiansku spoločnosť, ako sú predstavitelia osôb so zdravotným postihnutím.

Dvaja členovia výkonného výboru EDF sú skutočne jeho členmi: Náš prezident, YannisVardakastanis (tiež Vice-Prezident tejto tretej skupiny) a GuntaAnca. Výbor má študijnú skupinu pre otázky osôb so zdravotným postihnutím.

Zdroj:http://www.edf-feph.org/newsroom/news/what-are-european-institutions-and-bodies

Právne nástroje EÚ

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia?

Nariadenie – Regulation

Nariadenia sú najsilnejšie nástroje. Text týchto predpisov EÚ je priamo záväzný. Uplatňuje sa a je vynucovaný ako celok rovnakým spôsobom, v rovnakom čase vo všetkých členských štátocha vzťahuje sa na všetky právnické i fyzické osoby v každom členskom štáte. Členský štát si nemôže vybrať len nejakú časť nariadeniaa tento druh EÚ predpisov je nadradený národným zákonom. Známym nariadením je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Smernica – Directive

Smernice sú záväzné ale len v rozsahu cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté. Dobrým príkladom smernice je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Európsky akt o prístupnosti), ktorí stanoví, že tovary a služby musia byť prístupné, ale nepopisuje ako to má byť dosiahnuté. Členské štáty si môžu zvoliť formu a metódu na dosiahnutie cieľov špecifikovaných v smernici. Po schválení smernice ju členské štáty musia transponovať do národnej legislatívy. Znamená to, že musia vytvoriť alebo aktualizovať národné zákony tak, aby sa dosiahol cieľ smernice. Smernica sa stane „skutočnosťou“ až keď štát uvedie národné zákony do súladu so smernicou.

Rozhodnutie – Decision

Rozhodnutia sú záväzné ako celok. Môžu sa vzťahovať na všetky alebo len na špecifikované členské štáty, špecifické osoby a právnické subjekty a priznávajú im určité práva alebo im ukladajú určité povinnosti. Rozhodnutia môžu tiež slúžiť ako dodatky k zmluvám EÚ, usmerňovať tvorbu politík, určovať vnútorné pravidlá pre EÚ inštitúcie, v prípadoch kedy sa nevzťahujú špecificky len na niektoré z nich. Inštitúcie, ktoré vydávajú rozhodnutia sú Európska rada a európska komisia. Príkladom je Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

Odporúčanie – Recommendation a Stanovisko – Opinion

Odporúčania a stanoviská nie sú právne záväzné. Môžu byť určené pre všetky alebo špecifikované členské štáty, inštitúcie EÚ alebo nemusia byť špecificky adresované. Odporúčania sú používané ako výzvy pre účastníkov, aby konali určitým spôsobom. Stanoviská, na druhej strane, sú vydávané ako hodnotenie určitej situácie alebo vývoja v EÚ alebo v určitom členskom štáte. Príkladom odporúčania je Odporúčanie rady o parkovacích preukazoch EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ak chcete podrobnejšie vedieť o právnych a politických nástrojoch EÚ a porozumieť ako kompletný systém riadenia funguje, dobrým zdrojom je Abeceda práva únie dostupná v 24 jazykoch EÚ.

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/do-you-know-what-eus-different-legal-tools-are

Európske normy

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď. Normy sú kľúčové na zaručenie primeranej úrovne kvality, bezpečnosti, priateľského životného prostredia, a tiež prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Európske normy (EN) sú normy schválené uznávanými európskymi štandardizačnými organizáciami: ETSI (normy pre technológie), CENELEC (elektrotechnické normy) a CEN (akýkoľvek druh noriem nepokrytých predchádzajúcimi dvomi subjektami). Európske normy sú užitočné na implementáciupolitík EÚ, ako je napr. verejné obstarávanie.

Ak je nejaká európska norma schválená, všetky konfliktné národné normy s rovnakým predmetom musia byť zrušené. naviac, keď je európska norma uznaná Európskou komisiou ako prostriedok na potvrdenie súladu s určitou legislatívou, je norma označená ako „harmonizovaná“. Preto harmonizované európske normy (HEN) sú kľúčové pre správnu implementáciu špecifického práva.

EDF spolupracovalo na troch dôležitých európskych normách:

HEN 301 549 pre prístupné technológie, Harmonizovaná Európskou komisiou pre potvrdenie súladu so Smernicou o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných subjektov;

EN 17161 pre prístupnosť na základe navrhovania pre všetkých, ktorá môže byť použitá ako kritérium na výber ponúk vo verejnom obstarávaní, ktoré rešpektujú prístupnosť;

EN 17210 (v procese finalizácie) o prístupnosti stavebného prostredia.

Žiaľ, len ETSI normy sú bezplatne dostupné. CEN a CENELEC normy je možné kúpiť od Úradu pre normmalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

Zdroj: EDF membersmailing’s #35

Viete ako kontaktovať poslancov Európskeho parlamentu?

S poslancami Európskeho parlamentu sa môžete jednoducho spojiť.

V Aby ste našli kontaktné údaje členov európskeho parlamentu, môžete použiť nástroj na vyhľadávanie na stránkach Európskeho parlamentu. Každý poslanec má webovú stránku, na ktorej si môžete nájsť jeho e-mail, telefónne čísla a spojenia na sociálnych sieťach. ak budete chcieť písať jeho asistentom, budete potrebovať poznať ich mená a adresu si vytvoríte podľa vzoru: meno.priezvisko@europarl.europa.eu.

Existuje však aj jednoduchší spôsob ako získať e-mailové adresy poslancov Európskeho parlamentu.Môžete na to použiť bezplatnú mobilnú aplikáciu s názvom „EP Mobile“ pre Android a pre iOS. Táto aplikácia je priebežne aktualizovaná a umožňuje vytvárať mailing listy podľa krajín, parlamentných výborov, politických skupín a dokonca aj podľa legislatívnych spisov. Pozrite si viac informácií o Ep Mobile aplikácii.

Zdroj: EDF Members‘ Mailing #39

Dokumenty Rady Európskej únie

Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) nie je najtransparentnejšou medzi tromi hlavnými inštitúciami EÚ. Naopak, vážnym problémom môže byť nájsť relevantný dokument a informácie o stave rokovania.

Často prirovnávame Radu k „čiernej diere“ – v porovnaní s Komisiou a Parlamentom, v prípade ktorých sú informácie zverejňované a ľahko dostupné. Ale, ak rozhodovací proces dosiahne štádium rokovania v Rade, záležitosti sa stanú komplikovanými a my nevieme čo sa deje. Toto je však najdôležitejšia etapa procesu v rámci ktorej sú prijímané mnohé rozhodnutia, ktoré môžu oslabiť navrhované zákony.

Existuje však oficiálny spôsob ako sa dostať k dokumentom súvisiacim s rokovaniami Rady. Obvykle môžete použiť aj neoficiálne postupy kontaktovaním zamestnancov národných ministerstiev, komisie, parlamentu alebo permanentného zastúpenia. Kdokumentom Rady sa dostanete prostredníctvom oficiálnych kanálov na webovom sídle rady takto:

Na webovom sídle Rady vyberte „Prípravné orgány“ (PreparatoryBodies). Sú to pracovné skupiny na technickej úrovni, ktoré pracujú na obsahoch návrhov zákonov.Napríklad, pre politiky v oblasti dopravy máte rôzne pracovné skupiny,pozemná doprava, letecká doprava,alebo pre intermodálne otázky a siete.

Stretnutia nie sú verejné a nie sú z nich zápisnice. Tzv. „technické stretnutia“ sú však veľmi dôležité. Len veľmi málo položiek vzťahujúcich sa na každý nový zákon je diskutovaných na vyššej úrovni veľvyslancov alebo ministrov, Obvykle len ak majú politický charakter. Čo môžete nájsť online sú priebežné správy, pracovné dokumenty a pracovná agenda.

Na webovom sídle môžete nájsť tieto dokumenty, ale obvykle sú publikované oneskorene.

Môžete tiež prehľadávať on-line „Register dokumentov“ (document register),hoci nie je príliš používateľsky priateľský pokiaľ neviete presne čo hľadáte.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať najnovšie dokumenty Rady (ak sú zverejnené), je však použitím formulára „Žiadosť o dokument“ (Request a Document). Môže sa to zdať ako zbytočná komplikácia, ale ak in pošlete e-mail, oni vám pošlú požadovaný dokument do niekoľkých dní.Nemusíte poznať presný názov, stačí požiadať napr. o „najnovší pracovný dokument pracovnej skupiny týkajúci sa pozemnej dopravy „.

Pre tých, ktorí majú skutočný záujem, môže byť zaujímavé vedieť, že webové sídlo Rady obsahuje omnoho viac dokumentov: tlačové správy, legislatívu, dokumenty z konferencií atď. za obdobie dlhšie ako 30 rokov.

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/did-eu-know-council-documents#

Prístup k právu EÚ

Od kapitoly o hľadaní on-line dokumentov Rady Európskej únie sa vrátime k on-line hľadaniu právnych textov EUa súvisiacich informácií. Skutočne existuje obrovské množstvo verejne dostupných dokumentov, ale ako obvykle, nie je ľahké vedieť kde začaťa ako vyfiltrovať užitočnejšie informácie.

Predstavíme si EUR-Lex, hlavnú databázu EÚna prístup k textom a doplňujúcim informáciám práva EÚ. Na webovom sídle EUR-Lex môžete napríklad:

 • Čítať text akéhokoľvek zákona EÚ vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ (texty schválené pred vstupom členského štátu do EÚ nemusia byť ešte preložené).
 • Čítať texty všetkých zmlúv EÚ a medzinárodných dohôd, ktoré podpísala EÚ
 • Nájsť informácie o súdnych rozhodnutiach EÚ
 • Nájsť informácie o národnej legislatíve a súdnych rozhodnutiach (niekedy len v národných jazykoch)
 • Čítať zhrnutia právnych dokumentov EÚ
 • Nájsť informácie o stave transpozície v rôznych členských štátoch ak je právny dokument smernicou, lebo každý členský štát musí prispôsobiť svoju národnú legislatívu tak, aby rešpektovala smernicu
 • Nájsť podkladové informácie o legislatívnom procese a dostať sa k prípravným dokumentom, ako sú originálne návrhy Komisie, parlamentné správy alebo stanoviská Rady

Napríklad, ak hľadáte text nariadenia EU on právach cestujúcich so zdravotným postihnutím v leteckej doprave (nariadenie 1107/2006) môžete ho hľadať pomocou referenčného čísla alebo kľúčových slov. Potom ho môžete získať a stiahnuť vo formáte html alebo pdf.

Zhrnutie nariadenia 1107/2006 vám môže poskytnúť všeobecnú predstavu o nariadení ak máte málo času alebo ak nepotrebujete poznať podrobnosti.Ak chcete vedieť kedy bolo nariadenie navrhnuté, kto v Komisii bol v tom čase zodpovedný a ako návrh vyzeral, môžete tieto informácie nájsť v súbore „Procedure“ pre toto nariadenie.

Ak teda budete v budúcnosti počuť o zákone a nie ste si istý o čom hovorí, môžete ísť na EUR-Lex a ľahko sa dostať k týmto informáciám. Ak budete chcieť vedieť viac, môžete využiť EUR-Lex „E-Learning Module“, aby ste sa oboznámili so špecifickými funkciami (Pozor! Úvodné video nie je prístupné).

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/did-eu-know-access-eu-laws

Viete ako prebieha konanie o nesplnení povinnosti?

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ. Generálny Sekretariát Európskej komisie, môže prešetriť prípad kedy bolo právo EÚ porušené. Oficiálny proces konania o nesplnení povinnosti sa nazýva „infringement procedúra“. Je to nástroj na vynucovanie práva EÚ a môže byť chápaný ako „trest“ zo strany EU na zabezpečenie toho, aby členský štát postupoval správne podľa pravidiel EÚ.

Nedávne konania boli spustené napríklad proti Bulharsku, Nemecku a Írsku za nesplnenie povinnosti notifikácie o transpozícii Smernice (EU) 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a proti Chorvátsku, Česku Nemecku Grécku a Španielsku za nezabezpečenie rovného prístupu k núdzovému číslu 112 pre používateľov so zdravotným postihnutím. Konanie o nesplnení povinnosti však môže byť spustené v akejkoľvek oblasti politiky, v ktorej má EÚ legislatívnu kompetenciu. Môže byť začaté vlastným šetrením EÚ alebo podaním verejnosťou. Teda ktokoľvek, vrátane organizácií osôb so zdravotným postihnutím a jednotlivých občanov, môže informovať generálny sekretariát Európskej komisie o porušení práva EÚ a ten bude musieť prešetriť či je potrebné otvoriť konanie o nesplnení povinnosti.

Konanie má viacero etáp, ktoré sú popísané na webovom sídle Európskej komisie. Začína formálnym listom členskému štátu, závažnejšie prípady sú postúpené Európskemu súdu čo môže viesť až k finančnej pokute pre členský štát.

Všetky konania o nesplnení povinnosti a rozhodnutia môžete nájsť v databáze generálneho sekretariátu Európskej komisie, ktorá je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ.

Porušenie práva EÚ, ktoré môže viesť ku konaniu o nesplnení povinnosti, môžete nahlásiť prostredníctvom online formulára sťažnosti alebo mailom – všetky pokyny ako aj modelový formulár sťažnosti vo všetkých jazykoch EÚ si môžete stiahnuť z webového sídla komisie.

Vyššie uvedené môžeme zhrnúť takto:

 • Konanie o nesplnení povinnosti je nástroj na zabezpečenie toho, aby členské štáty správne uplatňovali právo EÚ.
 • Môžete podať vlastnú sťažnosť vo vašom vlastnom jazyku.
 • EU môže ukladať pokuty a sankcie na „potrestanie“ členských štátov.

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/did-eu-know-infringement-procedures

Viete aké sú úlohy EÚ ombudsmana

EÚ ombudsman (verejný ochranca práv) je veľmi dôležitý pre nás a pre ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím vEurópskej únii. Zmluva o fungovaní EÚ- článok 228, popisuje inštitút ombudsmana EÚ a všetky podrobnosti o práci ombudsmana nájdete na jeho webovom sídle.

Webové sídlo podrobne opisuje čo Ombudsman môže robiť a ako je možné podať sťažnosť.

EÚ Ombudsman vyšetruje sťažnosti od jednotlivcov, firiem a organizácií o nesprávnom úradnom postupe inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie. K nesprávnemu úradnému postupu dochádza, ak inštitúcia alebo orgán nekoná v súlade s legislatívou alebo so zásadami dobrej správy alebo porušuje ľudské práva.

Nesprávny úradný postup môže zahŕňať administratívne nezrovnalosti, neprimeranosť, diskrimináciu alebo zneužitie moci, Napríklad pri správe EÚ fondov, pri verejnom obstarávaní alebo pri náborových politikách. Zahŕňa to aj zlyhaniapri odpovedaní alebo odmietnutie alebo zbytočné zdržania pri poskytovaní prístupu k informáciám vo verejnom záujme. Sťažovateľnesmie byť postihovaný v súvislosti s predmetom sťažnosti, ktorú podal.

Súčasnou ombudsmankou je EmilyO’Reilly, ktorú v decembri 2019 zvolil Európsky parlament na druhé päťročné funkčné obdobie. Navrhnutých bolo 5 kandidátov vrátane EmilyO’Reilly, ktorá získala 320 hlasov zo 600 hlasujúcich. Proces voľby je podrobne opísaný na vyhradenom webovom sídle.

Tu je niekoľko informácií o jej doterajšej činnosti.

Počas svojho predchádzajúceho funkčného obdobia, ombudsmanka urobila veľa pre podporu a najmä monitorovanie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.Európsky ombudsman má skutočne zásadnú úlohu pri monitorovaní implementácie Dohovoru na úrovni EÚ, a to ako člen nezávislého monitorovacieho rámca EÚ, tak aj pri vyšetrovaní sťažnostía prešetrovaní z vlastnej iniciatívy dôležitých otázok súvisiacich s prístupnosťou a inkluzívnosťouEÚ inštitúcií.

Ombudsmanka prešetrovala ako Európska komisia zabezpečuje, že jej webové sídla a on-line nástroje sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Otvorila šetrenie o tom, ako komisia využíva prístupné formáty (napr. ľahko čitateľný text), akým spôsobom poskytuje užívateľom spätnú väzbu o prístupnosti a akú odbornú prípravu poskytuje svojim zamestnancomv oblasti prístupnosti. Ombudsmanka uzatvorila svoje šetrenie v januári 2019 so šiestimi návrhmi na zlepšenie.

 • Prešetrovala ako Európska komisia zabezpečuje, že základné práva zakotvené v Charte základných práv EÚ sú dodržiavané členskými štátmi pri implementácii kohéznej politiky a štrukturálnych fondov. Ombudsmanka definovala pre komisiu pravidlá na zlepšenie.
 • Konštatovala, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) nezabezpečil na svojom webovom sídle prístupnosť formulára na oznamovanie podvodovpre osoby so zrakovým postihnutím.
 • Prešetrovala dve sťažnosti zrakovo postihnutých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberových konaniach pre nábor úradníkovEÚ, ktoré boli organizované Európskym úradompre výber pracovníkov (EPSO). Ombudsmanka uvítala, že EPSO, v reakcii na jej odporúčanie, aktualizoval informácie poskytované uchádzačom o opatreniach na zabezpečenie úprav zodpovedajúcich ich špecifickým potrebám. Tiež uvítala návrh EPSO umožniť zrakovo postihnutým uchádzačom vykonať testy na počítači jeho pracoviska s využitím vzdialených asistenčných technológií. Ombudsmanka všaknebola spokojná s časovým rozvrhomnavrhnutým EPSO na sprístupnenie svojho on-line prihlasovacieho formulára aópäťna to upozornila EPSO vo svojom rozhodnutí uzatvárajúcom šetrenie.
 • Ako predsedníčka nezávislého EU monitorovacieho rámca sa zúčastňovala na všetkých jeho aktivitách.

Spolupráca s EDF

Spolu s Úradom ombudsmana sme súčasťounezávislého rámca EU pre monitorovanie Dohovoru, preto sa pravidelne stretávame. Okrem toho,Úrad ombudsmana s nami diskutuje o konkrétnych sťažnostiach a otázkach. Ombudsmanka sa osobne zúčastnila na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím.       

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/did-eu-know-eu-ombudsman

Charta základných práv Európskej únie

V roku 2000 Európska únia prijala „Chartu základných práv Európskej únie“, čo je právny dokument, ktorý kombinuje všetky osobné, občianske, politické, ekonomické a sociálne práva ľudí vnútri EÚ do jedného textu. PredtýmBoli tieto základné práva spomínané v rôznych textoch čo sťažovalo ich identifikáciu.

Charta je rozdelená do šiestich hláv:

 • dôstojnosť
 • sloboda
 • rovnosť
 • solidarita
 • občianske práva
 • spravodlivosť

Medzi mnohými právami uznáva právo na život, na integritu, na manželstvo, na vzdelanie a na prácu. Charta tiež obsahuje základné práva, ktoré sú odrazom modernej spoločnosti, ako je ochrana údajov, záruky v oblasti bioetiky a transparentná verejná správa.

Ako je to s právami osôb so zdravotným postihnutím??

Všetky práva obsiahnuté v Charte sa vzťahujú aj na osoby so zdravotným postihnutím bez akejkoľvek diskriminácie.

Článok 21 Charty výslovne zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Článok 26 o integrácii všetkých osôb so zdravotným postihnutím hovorí, že Európska únia “ uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím na prospech z opatrení určených na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej a profesijnej integrácie a účasti na živote komunity.“ To zahŕňa primerané úpravy a opatrenia na podporu prístupnosti a univerzálneho navrhovania.

Ako sa Charta uplatňuje?

Charta platí pre

 • Európsku úniu
 • Členské krajiny pri implementácii (vynucovaní) Európskeho práva

Pre EÚ ako inštitúciu je zakázanédiskriminovať osoby so zdravotným postihnutíma musí rešpektovať všetky ich práva, vrátane práv v zákonoch, ktoré sama prijala. Keď krajina EÚ implementuje smernicu prijatú EÚ, napríklad o právach cestujúcich, je zakázaná v tejto oblasti diskriminácia na základe zdravotného postihnutia.

Na národnej úrovni sa však Charta nevzťahuje na oblasti, v ktorých EÚ neprijala žiadne zákony. Napríklad, žiaci so zdravotným postihnutím sa nemôžu odvolávať na Chartu pri vymáhaní inkluzívneho vzdelávania vo svojej krajine a ani pri poukazovaní na diskrimináciu v prístupe k vzdelaniu, pretože žiadne EÚ zákony nepokrývajú túto oblasť.

O Charte základných práv si viac prečítajte na webovom sídle Európskej komisie.

Ďalšie technické informácie nájdete aj v sprievodcovi o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie v práve a tvorbe politiky na národnej úrovni.

Zdroj: EDF Members‘ Mailing #43

Európsky Semester

Európsky semester je cyklus koordinácie primárne ekonomickej a rozpočtovej politiky v rámci EU. V poslednom čase bola do neho začlenená aj sociálna politika. Práve nárast záujmu o sociálnu politiku (ktorý v roku 2019 reprezentovali odporúčania na využívanie EU fondov prostredníctvom doplnenia Dodatku D), je to, čo vyvolalo náš záujem o tento proces.

EÚnemá exkluzívnu kompetenciu vo väčšine oblastí sociálnej politiky ako je zamestnávanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna ochrana, nezávislý život atď. Znamená to, že rozhodnutia v týchto oblastiach sú stále prijímané jednotlivými krajinami alebo regiónmi. To značne obmedzuje vplyv EÚ. Existujú však dva kľúčové spôsoby, ako EÚ môže nepriamoovplyvňovať aktivity členských štátov v týchto oblastiach. Prvým je strategické využívanie EÚ fondov, ako je Európsky sociálny fond a regionálny rozvojový fond, na investovanie do zlepšenia týchto oblastí v určitých členských štátoch. Druhým je využívanie mechanizmov EÚ ako je Európsky semester na poradenstvo a odporúčania členským štátoma nátlak na nich, aby pôsobili v oblastiach kde robia chyby.

V roku 2019 boli výsledky sľubné. Zdravotnému postihnutiu bola venovaná pozornosť v špecifických odporúčaniach pre 18 členských krajín (Finálny dokument so strategickými odporúčaniami členskému štátu). Boli to prípady Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Čiech, Dánska, Fínska, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska,,Litvy, Lotyšska, Malty, Holandska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Boli však zamerané len na záležitosti týkajúce sa zamestnávania, zvyšovania zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím, sociálnej ochrany a primeraného príjmu.

Ako funguje Európsky semester

Počas európskeho semestra členské štáty zosúlaďujú svoje politiky s cieľmi a pravidlami dohovorenými na úrovni EÚ. Existuje niekoľko kľúčových etáp procesu:

Začiatok nasledujúceho cyklu

Cyklus začína výročným prehľadom rastu. Toto je hlavný nástroj Komisie na nastavenie ekonomických a sociálnych priorít EÚpre nasledujúci rok.

Strategické vedenie na úrovni EÚ:

V marci Komisia zverejní Správy o krajinách pre jednotlivé členské štáty,ktoré hodnotia situáciu v každej krajine vrátane hĺbkových preskúmaní makroekonomických nerovnováh a načrtnutia problémov sociálnej politiky.

Špecifické ciele pre krajinu, politiky a plány:

V apríli členské štáty predložia svoje strategické plány, vrátane strednodobej rozpočtovej stratégie a národného programu reforiem popisujúceho plán reforiem.

Špecifické odporúčania pre krajinu:

V máji Európska komisia vyhodnotí národné strategické plány a predloží návrhy odporúčaní špecifických pre jednotlivé krajiny, dokument pre každú krajinu obsahujúci konkrétne odporúčania krokov, ktoré by mala realizovať pre všetky problémy uvedené v Správe o krajine. V júlisú zaslané finálne odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny a členské štáty sú vyzvané, aby ich implementovali.

Implementácia v členských štátoch:

v období od júla do konca roku, niekedy označovanom ako národný semester, členské štáty zvážia odporúčania pri zostavovaní štátneho rozpočtu pre nasledujúci rok.

Zdroj: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/did-eu-know-european-semester

Viete ako sa EÚ zúčastňuje na rozvojovej spolupráci?

Rozvojová spolupráca EÚ v číslach

Európska únia hrá kľúčovú úlohu na medzinárodnej scénepokiaľ ide o podporu rozvojových krajín. EÚ inštitúcie a členské štáty sú spolu najväčším darcom vo svete a poskytujú viac ako 50% celosvetovej Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), ktorá bola v roku 2017 až 146,6 miliárd amerických dolárov. Samotné EÚ inštitúcie sú 4. najväčším darcom s 16,39 miliardami amerických dolárov v roku 2017. Pomoc Európskej únie mieri do všetkých regiónov sveta : údaje môžete nájsť na webe EU Aid Explorer.

Politika rozvojovej pomociEÚ je implementovaná v rámci Agendy 2030, Nového konsensu EU o rozvoji a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ( najmä článok 32). Špeciálne v súlade s Novým konsensomEÚ o rozvoji, EÚ “ znovu opakuje svoj záväzok vyčleniť najmenej 20% svojej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na sociálnu inklúziu a humanitný rozvoj“. Tento záväzok zahŕňa podporu osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácií na celom svete, ako aj podporu úsilia partnerských krajín zameranú na implementáciu a monitoring Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ako sú zapojené inštitúcie EÚ ?

 Na centrálnej úrovni v Bruselisú v podstate dva subjekty Európskej komisie, ktoré sú zodpovedné za tvorbu politiky rozvojovej spolupráce:

Tieto dve generálne riaditeľstvá úzko spolupracujús Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS), ktorá je diplomatickou službou EÚ.

Na úrovni národnýchštátov je viac ako 140 delegácií Európskej únie po celom svete zodpovedných za realizáciu a poskytovanie pomoci v partnerských krajinách.   

Ako celosvetovo poskytujú inštitúcie EÚ rozvojovú pomoc?

V nadväznosti na etapu programovania, čo je nevyhnutný krok, v ktorom GR DEVCO, DG NEAR, EEAS a partnerské krajiny definujú stratégiu rozvojovej pomoci, jej priority a rozsah financovania, podpora je poskytovaná najmä dvomi spôsobmi:

 • Projektová forma, čo predstavuje sériu aktivít zameraných na jasne stanovené ciele s definovaným časovým rámcom a stanoveným rozpočtom. Príkladom projektu rozvojovej pomoci EÚ na ktorom sa EDF zúčastňuje, je BridgingtheGap.
 • Rozpočtová podpora, reprezentovaná prevodom peňazí na účet národnej pokladnice partnerskej krajiny na podporu určitej národnej rozvojovej politiky. Finančná podpora môže byť tiež zameraná na konkrétne odvetvia ( zdravotníctvo, školstvo, doprava, atď.).

Nová programovacia etapa bude potrebná po schválení rozpočtu EÚ na roky 2021-2027. Európska komisia navrhla venovať 89,2 miliárd na vonkajšie akcie v priebehu najbližších 7 rokov. Tento návrh ešte musí byť schválený.

Zdroj: EDF Members‘ Mailing #40

Spracoval: Branislav Mamojka