Úvodník – Mosty inklúzie 09/2019 – Špeciál

Vážení čitatelia,

Rok 2019 má pre uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku mimoriadny význam. Začal proces druhého hodnotenia implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“) a aj príprava hodnotenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na Roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) a nového Národného programu na roky 2020 – 2030.

Preto sme sa rozhodli zamerať toto mimoriadne číslo na uvedené procesy.

Prinášame slovenský preklad alternatívnej správy o implementácii Dohovoru, vypracovaný pod vedením NROZP v spolupráci s ďalšími organizáciami osôb so zdravotným postihnutím a ľudsko-právnymi organizáciami, ktorý bol doručený Výboru v júli 2019.

25. septembra mali zástupcovia NROZP možnosť vystúpiť pred prípravnou pracovnou skupinou výboru v rámci jeho 12. zasadnutia, podrobnejšie upozorniť na najdôležitejšie problémy uvedené v alternatívnej správe a odpovedať na otázky členov Výboru.Prinášame slovenský preklad vystúpenia predsedu NROZP.

27. septembra Výbor publikoval otázky adresované vláde SR, na ktoré má slovenská vláda reagovať do 12 mesiacov. V tomto čísle nájdete neoficiálny preklad otázok, ktorý zabezpečila NROZP.

Všetky spomínané dokumenty je vhodné využiť pri hodnotení implementácie Národného programu na roky 2014 – 2020 a prípravy nového programu na roky 2020 – 2030. Zvlášť dôležité je využiť otázky Výboru pri príprave nového národného programu.

Uplatňovaniu práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku pomáha aj naše členstvo v Európskej únii. Európska únia je komplexný systém, ktorého fungovanie často dostatočne nepoznáme napriek tomu, že významne ovplyvňuje náš každodenný život, a aj my by sme radi ovplyvňovali jeho fungovanie. Preto sme zaradili do tohto mimoriadneho čísla aj „zhustenú“ informáciu o fungovaní Európskej únie.

Veríme, že v nastávajúcom roku 2020 môžu byť tieto informácie užitočné pre vašu prácu, v ktorej vám želáme veľa úspechov.

Redakcia