Výzva politickým stranám kandidujúcim vo voľbách 2023

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) sa obrátila s touto výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2023.

Vážená pani predsedníčka,
vážený pán predseda,
vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2023,

občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je približne 10% občanov s určitým druhom a stupňom zdravotného postihnutia, ktorí majú právo na plnohodnotný a dôstojný život. Každý z nich má svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým záleží aj na uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím a na tom, aby podpora pre nich bola dostupná a kvalitná. Na základe toho môžeme predpokladať, že až 40% populácie má v blízkom okolí niekoho so zdravotným postihnutím. Pri rozhodovaní, koho voliť, budú aj títo občania prihliadať na to ako chcú jednotlivé politické strany riešiť ich každodenné problémy súvisiace so zdravotným postihnutím.

NROZP v SR chce pomôcť voličom so zdravotným postihnutím a ich blízkym vytvoriť si nezávislý názor na volebné programy jednotlivých politických strán ako základ pre slobodný a kvalifikovaný výber, koho voliť. Mnohí občania so zdravotným postihnutím majú tiež sťažený prístup k informáciám, preto im ho chceme uľahčiť.

Rozhodli sme sa všetkým politickým stranám kandidujúcim v nastávajúcich parlamentných voľbách ponúknuť priestor v našom internetovom časopise Mosty inklúzie. V časopise môžete zverejniť časti Vášho volebného programu týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím a názory Vašej strany na aktuálne otázky týkajúce sa týchto ľudí. Voličov bude zaujímať najmä Váš postoj k týmto problémom:

 • Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér v rámci verejného i privátneho sektora vrátane verejného obstarávania a uplatňovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.
 • Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, podpora chráneného zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa nemôžu uplatniť na otvorenom trhu práce, podpora a rozvoj sociálneho podnikania, celoživotné vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím zamerané na zvyšovanie ich kvalifikácie a udržanie sa na otvorenom trhu práce.
 • Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novo vymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami, zavedenie nároku na minimálny dôchodok aj v prípade invalidných dôchodkov, odstránenie diskriminácie rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí v rámci pravidiel poskytovania rodičovského dôchodku.
 • Inkluzívne vzdelávanie žiakov a študentov so zdravotným postihnutím na bežných školách, dostupnosť prístupných učebníc a didaktických materiálov a pomôcok, dostupnosť pedagogických asistentov a zdravotnej starostlivosti v rámci vzdelávacieho procesu, vzdelávanie pedagógov.
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, skvalitnenie a prípadné zmeny systému ich poskytovania (príspevky na kompenzáciu zvýšených nákladov, opatrovanie, osobná asistencia, zaobstaranie kompenzačných pomôcok a pod.).
 • Zvýšenie dostupnosti zdravotníckych pomôcok a liekov.
 • Včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín s členom so zdravotným postihnutím.
 • Deinštitucionalizácia, zvyšovanie povedomia o potrebe a užitočnosti deinštitucionalizácie a rozvoj komunitných sociálnych služieb.
 • Podpora nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím.
 • Zavedenie legislatívnej povinnosti politických strán kandidujúcich vo voľbách zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel a ich obsahu v súlade s predpismi platnými pre verejnú správu vzhľadom na to, že svoje volebné programy budú v prípade zvolenia realizovať prostredníctvom inštitúcií verejnej správy, pre ktoré táto povinnosť platí.
 • Zavedenie elektronických volieb umožňujúce rozšíriť aj skupinu voličov so zdravotným postihnutím, pre ktorých budú prístupné tajné voľby.
 • Finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím najmä umožňujúca ich účasť na monitorovaní implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho článkom 33.3.

NROZP v SR je apolitická organizácia, nemôže a ani nechce zvýhodňovať alebo znevýhodňovať ktorúkoľvek politickú stranu. Preto posielame túto ponuku všetkým politickým stranám kandidujúcim v nastávajúcich parlamentných voľbách.

Každá kandidujúca politická strana dostane v časopise k dispozícii priestor v rozsahu do 2000 slov. Okrem tohto rozsahu zverejníme aj Vami dodané odkazy na ďalšie súvisiace informácie na Vašom webovom sídle.

Veríme, že našu ponuku využijete, aby ste mohli lepšie zviditeľniť Vaše zámery a pomôcť občanom so zdravotným postihnutím pristúpiť k voľbám slobodne a kvalifikovane aj na základe Vami dodaných informácií.

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR