Základné myšlienky Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné myšlienky Nariadenia v smere prispôsobenia služieb tak, aby bolo možné garantovať rovnaké zaobchádzanie a dostupnosť služieb v leteckej doprave všetkým cestujúcim bez rozdielu zdravotne postihnutých cestujúcich so špecifickými potrebami možno považovať:

 • predchádzanie odmietnutiu prepravy;
 • právo na poskytovanie a zodpovednosť za asistenčné služby na letiskách a aj priamo v lietadle;
 • zodpovednosť za školenia zamestnancov letísk a leteckých spoločností v správnom poskytovaní asistencie ZPO;
 • spôsob prenosu informácií v prípade prenotifikácie;
 • určenie miest príchodu a odchodu;
 • náhrady za stratené alebo zničené invalidné vozíky, iné mobilné pomôcky a pomocné zariadenia;
 • stanovenie noriem kvality asistenčných služieb;
 • proces podávania sťažností.

Predchádzanie odmietnutiu prepravy

Letecký dopravca, jeho zástupca ani prevádzkovateľ zájazdu nesmú z dôvodov postihnutia alebo zníženej pohyblivosti odmietnut‘:

 1. prijat‘ rezerváciu letu z letiska alebo na letisko, na ktoré sa vzt’ahuje toto nariadenie;
 2. vziať‘ na palubu lietadla zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivost’ou na takomto letisku za predpokladu, že daná osoba má platnú letenku a rezerváciu.

Výnimky, osobitné podmienky a informácie

Bez toho, aby bol dotknutý článok uvedený vyššie, môže letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu odmietnut‘ prijat‘ výlučne na základe zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti rezerváciu alebo nástup na palubu lietadla zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivost’ou:

 • aby sa splnili platné bezpečnostné požiadavky určené medzinárodnými alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo aby sa splnili bezpečnostné požiadavky určené orgánom, ktorý danému leteckému dopravcovi vydal osvedčenie leteckého prevádzkovateľa;
 • ak veľkost‘ lietadla alebo jeho dverí nedovoľuje nástup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivost’ou.

V prípade odmietnutia prepravy má zdravotne postihnutý cestujúci právo byť o situácii adekvátne informovaný a tiež právo na náhradu cestovného alebo presmerovanie.

Právo na poskytovanie a zodpovednosť za asistenčné služby na letiskách a aj priamo v lietadle

Zodpovednosť‘ za asistenčné služby na letiskách

Riadiaci orgán letiska je zodpovedný za to, aby zabezpečil zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou poskytnutie asistenčných služieb uvedených v prílohe I bez dodatočných poplatkov.

Asistenčné služby leteckých dopravcov

Letecký dopravca poskytuje zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou, ktorá odlieta, prichádza alebo prechádza cez letisko, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, asistenčné služby uvedené v prílohe II bez dodatočných poplatkov za predpokladu, že táto osoba spĺňa podmienky ustanovené v článku 7 ods. 1, 2 a 4.

Zodpovednosť za školenia zamestnancov letísk a leteckých spoločností v správnom poskytovaní asistencie ZPO

Leteckí dopravcovia a riadiace orgány letiska: zabezpečujú, aby boli všetci ich zamestnanci vrátane tých, ktorých zamestnáva subdodávateľ, poskytujúci priamu pomoc zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, oboznámení s tým, ako plniť‚ potreby osôb s rôznym zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou; poskytujú všetkým svojim zamestnancom pracujúcim na letisku, ktorí prichádzajú do priameho styku s cestujúcou verejnosťou, školenia o nediskriminácii a informujú ich o zdravotných postihnutiach; zabezpečujú, aby sa všetci noví zamestnanci pri nástupe do zamestnania zúčastnili školení v súvislosti s otázkami zdravotného postihnutia a aby boli ich zamestnanci v prípade potreby doškoľovaní.
Lektori Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím vyškolili letiskový personál na bratislavskom, popradskom, piešťanskom a košickom letisku v rámci jednodňovej schémy školení prispôsobenej jednotlivým profesiám – školení boli referenti poskytujúci priamu asistenciu, pracovníci detekčnej kontrolu a aj pracovníci vykonávajúci priamu manipuláciu so ZPO (väčšinou príslušníci hasičskej služby).

Spôsob prenosu informácií v prípade prenotifikácie

Zdravotne postihnutý cestujúci má pravo na asistenčné služby, ktoré musia byť optimálne a adekvátne prispôsobené jeho špecifickým potrebám.  Zdravotne postihnutá osoby by mala leteckého dopravcu, jeho zástupcu alebo prevádzkovateľ zájazdu informovať o potrebe asistenčných služieb najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odletu, táto prenotifikácia však nie je povinná, v nijakom prípade sa na ňu neviaže poskytnutie kvalitným asistenčných služieb.

Stanovenie noriem kvality asistenčných služieb

Okrem letísk, na ktorých sú ročné výkony menej ako 150 000 pohybov v komerčných leteckých dopravných službách pri preprave cestujúcich, riadiaci orgán v spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska – ak existuje, a organizácií, ktoré zastupujú zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost’ou, stanoví normy kvality asistenčných služieb uvedených v prílohe I a určí zdroje potrebné na ich plnenie.
 
Za základné podmienky kvalitne poskytnutej asistencie považujeme:

 • asistencia je vykonávaná osobami, ktoré absolvovali príslušný tréning;
 • asistencia je poskytovaná od miesta príchodu až po miesto odchodu pasažiera z cieľového letiska;
 • asistenčné služby sú poskytované bez dodatočných poplatkov;
 • asistencia je poskytovaná kontinuálne bez prerušenia (okrem takého, na ktorom sa asistent so zdravotne postihnutým cestujúcim dohodne).

Určenie miest príchodu a odchodu

V spolupráci s užívateľmi letiska, prostredníctvom výboru užívateľov letiska, ak existuje, a organizáciami, ktoré zastupujú cestujúcich so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivost’ou, riadiaci orgán letiska určí miesta príchodu a odchodu v rámci areálu letiska alebo na mieste pod priamou kontrolou riadiaceho orgánu vnútri a mimo budov terminálov, na ktorých môžu zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivost’ou jednoduchým spôsobom oznámit‘ svoj príchod na letisko a požiadat‘ o asistenčné služby. Tieto miesta príchodu a odchodu musia byť nevyhnutne svojim dizajnom prispôsobené tak, aby bola zabezpečená ich prístupnosť pre všetky typy zdravotného postihnutia.
Takéto miesta boli zriadené ako na letisku v Bratislave, tak aj na letisku v Košiciach.

Kompenzačné pomôcky, invalidné vozíky a ďalšie nevyhnutné pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby

prípade straty alebo poškodenia zdravotných pomôcok počas letu sú kompenzácie vykonané v súlade v medzinárodnými alebo národnými predpismi. Bohužiaľ takéto zákony zatiaľ neexistujú na Európskej úrovni a preto v súčasnosti procesy kompenzácií pomôcok podliehajú Montrealskej konvencii.

Sťažnosti

V prípade diskriminačného jednania môže zdravotne postihnutý občan kontaktovať vedenie letiska alebo leteckého dopravcu v závislosti od toho, kde sa udalosť odohrala. V prípade neúspechu sa takáto osoba obráti na orgán, ktorý je k danému účelu ustanovený v každom členskom štáte EU.

Mgr. Marcela Rukovanská