Hlavné úlohy pre letiská vychádzajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné úlohy, ktoré pre letiská vyplývajú z prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 možno považovať:

  • Vytvorenie informačných materiálov v dostupných formách
  • Stanovenie presného miesta, kde po príchode na letisko môže ZP cestujúci oznámiť svoj príchod
  • Vytvorenie systému prenotifikácie
  • Vzdelávanie leteckého a letiskového personálu v problematike poskytovania služieb a asistencie osobám so ZP.
  • Vytvorenie kvalitatívnych štandardov asistenčných služieb.

Hlavné úlohy, ktoré musia letiská a leteckí dopravcovia splniť v súvislosti s platnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 zahŕňajú:

Vytvorenie informačných materiálov o letisku v dostupných formách pre všetky typy zdravotného postihnutia

  • Materiály musia obsahovať základné informácie, ktoré sú dostupné ostatnej cestujúcej verejnosti vo formách, ktoré sú prístupné osobám so všetkými typmi zdravotného postihnutia. Príkladom je vytvorenie informačných materiálov v Braillovom písme, výrazné kontrastné označovanie, komunikácia prostredníctvom piktogramov, umiestnenie dôležitých zariadení v dosahovej vzdialenosti aj pre osobu sediacu na invalidnom vozíku a pod. Umiestnenie špeciálnych informačných materiálov má byť na miestach príchodu a odchodu, ktoré budú jasne označené.

Stanovenie presného miesta príchodu a odchodu

  • kde po príchode na letisko môže akýkoľvek zdravotne postihnutý cestujúci oznámiť svoj príchod a počkať na príchod asistenta. Miesta odchodu a príchodu tzv. meeting pointy musia byť dostupné na všetkých miestach, na ktoré sa cestujúci môže na letisko dopraviť (zastávka MHD, stanovište taxíkov, prípadný vstup na letisko od vlaku alebo medzimestského autobusu).

Vytvorenie systému prenotifikácie

  • môže ísť o telefónne číslo, alebo položku v rámci rezervačného systému, prípadne iné technické riešenie, ktoré umožní zdravotne postihnutému cestujúcemu oznámiť potrebu asistencie.  Tento systém a jeho fungovanie musí byť zverejnené vo forme dostupnej všetkým cestujúcim.

Vzdelávanie leteckého a letiskového personálu v problematike poskytovania služieb a asistencie osobám so ZP

  • Školenia majú byť vykonané v súčinnosti v organizáciami zdravotne postihnutých v danej členskej krajine tak, aby bolo zabezpečené odovzdanie adekvátnych informácií a zručností osobami, ktoré sú priamo samy zdravotne postihnuté, alebo ktoré s takýmito osobami úzko spolupracujú a dokonale poznajú ich špecifické potreby.

Vytvorenie kvalitatívnych štandardov asistenčných služieb…

  • pre letiská s viac ako 150 000 pohybmi ročne. Letisko v spolupráci so ZP užívateľmi stanoví normy kvality asistenčných služieb uvedených v prílohe I a určí zdroje potrebné na ich plnenie.

 Spracovala: Mgr. Marcela Rukovanská