Zaujímajú nás priority mladých

Jednou z aktivít v rámci projektu Ascend je prieskum o prioritách a záujmoch mladých ľudí so zdravotným postihnutím (ZP) vo veku od 16 do 29 rokov. Týmto prieskumom chceme prispieť k tomu, aby život mladých ľudí so ZP u nás bol aktívnejší a plnohodnotnejší. Prieskum sa snaží mapovať potreby, priority, prekážky ale aj motiváciu mladých ľudí byť aktívny. Je realizovaný predovšetkým dotazníkovou formou.

Radi by sme prieskumný dotazník čo najefektívnejšie rozšírili medzi mladých ľudí so ZP. Prosíme vás preto o spoluprácu pri jeho šírení, bez ktorej môžeme len ťažko dosiahnuť relevantné výsledky. Na vyplnenie dotazníka je potrebných približne 15 minút a nájdete ho online na adrese:

Dotazník o prioritách a záujmoch mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo veku od 16 do 29 rokov, Google Forms

Prijímanie odpovedí od respondentov spúšťame 27. septembra. Dotazník bude otvorený jeden mesiac, a to do 23. októbra 2022. Koncom novembra by mala byť k dispozícii správa s hlavnými výsledkami, ktoré prispejú k lepšiemu presadzovaniu záujmov a zapojeniu mladých ľudí so ZP u nás i v rámci EÚ.

Popri zbere údajov formou dotazníka chceme v priebehu októbra zrealizovať aj niekoľko fókusových skupín s mladými ľuďmi s rôznymi druhmi ZP. Počas týchto stretnutí budú mať možnosť diskutovať o svojich aktuálnych potrebách a záujmoch s realizátormi prieskumu. Prosíme vás o spoluprácu pri identifikovaní vhodných účastníkov týchto skupín. Svoje odporúčania nám môžete už teraz posielať na e-mailovú adresu sokol@unss.sk. Ďakujeme.

Mládežnícky prieskum realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v spolupráci s Radou mládeže Slovenska v rámci projektu Ascend.

Stanislav Sokol