Uzávierka fotografickej súťaže Cesta svetla sa blíži

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyhlásila začiatkom leta 2022 už 18. ročník súťaže Cesta svetla, ktorá je určená nadšeným amatérskym i profesionálnym fotografom bez ohľadu na vek či záujmy.

Kto sa môže zapojiť?

Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenomén svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2022 na mailovú adresu cestasvetla@unss.sk doručí prihlášku (formát doc, 76kb) spolu s minimálne jednou fotografiou. Fotografie a prihlášky (formát doc, 76kb) sa doručujú len elektronicky na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Súťažné kategórie

  1. Zrakové postihnutie
  2. Fenomén svetla
  3. Mladý fotograf (deti do 15 rokov vrátane)

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie, celkovo môže do súťaže poslať maximálne dvanásť fotografií. Do každej kategórie možno prihlásiť čiernobiele aj farebné fotografie. Súťažné snímky môžu byť vyhotovené fotoaparátom i mobilom. V prípade 3. kategórie sa vek účastníkov ráta ku dňu uzavretia súťaže, teda 30. 9. 2022, to znamená, že k tomuto dátumu nesmú prekročiť vek 15 rokov.

Tematika

Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménom svetla, podľa toho autor svoje práce zaradí do 1. alebo 2. kategórie. V 3. kategórii môžu byť fotografie z obidvoch oblastí, súťažiaci označí kategóriu „Mladý fotograf“.

Súťažiaci v prihláške (formát doc, 76kb) vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 21. 10. 2022 vyhodnotí fotografie a v každej kategórii určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Kedy budú zverejnené výsledky?

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. 11. 2022 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže i mená víťazov. Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví verejnú výstavu (ak to podmienky dovolia).

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť tu: Prihláška (formát doc, 76kb), Podmienky súťaže Cesta svetla (formát pdf, 80kb). Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Kontaktná osoba: Pavol Korček, cestasvetla@unss.sk.

Stanislav Sokol, zdroj: ÚNSS