Opäť máme Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Ako prebiehal proces založenia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím?

V roku 2011 bola transformovaná Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím (RVOZP) na Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím (VOZP), ktorý sa stal odborným orgánom novej Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVLP). Teda došlo k zmene poradného orgánu vlády na poradný orgán iného poradného orgánu vlády. S touto zmenou nesúhlasili organizácie osôb so zdravotným postihnutím , ale do práce vo VOZP sa intenzívne zapájali lebo práva osôb so zdravotným postihnutím je nevyhnutné obhajovať v každej situácii. Aj prostredníctvom VOZP a RVLP sa podarilo dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov, ale cesta k nim bola obvykle dlhšia a menej efektívna. V roku 2021 dospeli členovia RVLP k názoru, že je potrebné vyhodnotiť zmysluplnosť rady a jej účelu. RVLP pripravila diskusný materiál k tejto téme a požiadala svoje výbory o stanovisko k nemu. Na svojom zasadnutí 8. decembra 2021 prijal VOZP stanovisko , ktorým žiada transformovať VOZP na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň požiadal predsedu VOZP , ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby vytvoril pracovnú skupinu na prípravu podkladov pre transformáciu. Do pracovnej skupiny výbor navrhol Tibora Köböla, Branislava Mamojku a Ivetu Mišovú, členov výboru, ktorý boli členmi už Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím do roku 2011. Predseda VOZP vymenoval do pracovnej skupiny aj troch predstaviteľov svojho ministerstva. Pracovná skupina vypracovala návrh na transformáciu. V dôvodovej správe sa uvádza:

„V súčasnej dobe sa problematikou postavenia osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti zaoberá výbor, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Začlenenie výboru do štruktúry RVLP vymedzuje predmet činnosti výboru primárne na ľudsko-právnu agendu, čím neumožňuje v dostatočnej miere reagovať na prierezový a celospoločenský charakter problematiky týkajúcej sa tejto cieľovej skupiny a s ňou súvisiacich otázok vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Demografický vývoj tiež ukazuje dlhodobo narastajúci počet osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých vekových kategóriách, nielen starších osôb, ale aj detí a osôb v produktívnom veku, čím sa zvyšuje potreba riešenia životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na najvyššej úrovni.

Predkladaným materiálom sa navrhuje rozšírenie predmetu činnosti výboru a posilnenie jeho postavenia na úroveň samostatného poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Predkladaný materiál navrhuje zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím s kompetenciou zaujímať stanoviská ku komplexnej tvorbe politiky vlády Slovenskej republiky v oblasti uplatňovania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, riešenia ich potrieb a odstraňovania bariér všetkého druhu  s dosahom na riešenie celého spektra súvisiacej problematiky.“

Návrh na transformáciu schválila vláda SR svojim uznesením č. 425/2022 zo dňa 28. júna 2022 od kedy opäť existuje Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Z histórie poradných orgánov vlády pre problematiku osôb so zdravotným postihnutím

Do roku 1990 sa osoby s civilizačnými chorobami, so sluchovým, telesným a zrakovým postihnutím združovali v jednotnej organizácii s názvom Zväz invalidov kde mali tieto skupiny len veľmi obmedzenú autonómiu prostredníctvom rád venujúcich sa ich špecifickej problematike. Organizáciu však riadili a za ňu hovorili politickí nominanti. Zväz invalidov nezdružoval osoby s mentálnym postihnutím, osoby im pomáhajúce a ich zákonných zástupcov. Preto si vytvorili svoju organizáciu už v 80-rokoch.

V rokoch 1990 a 1991 začali vznikať samostatné organizácie osôb s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia.

Vláda Slovenskej republiky  v auguste 1991 uznesením č. 466/91 zriadila Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky a prijala dokument ”Opatrenia na riešenie aktuálnych  problémov v starostlivosti  o zdravotne postihnutých v rokoch 1991-92. Ďalším významným dokumentom Vládneho výboru boli ”Opatrenia k rozvoju podmienok pre integráciu občanov so zdravotným postihnutím do každodenného života na roky 1993-1994”. Predsedom vládneho výboru bol podpredseda vlády a členmi 7 ministrov a predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím a humanitárnych a charitatívnych organizácií.

Dňa 20. decembra 1993 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“. Plnenie odporúčaní tohto dokumentu v jednotlivých krajinách je monitorované Organizáciou spojených národov prostredníctvom jej zvláštneho spravodajcu pre otázky osôb so zdravotným postihnutím.

V roku 1995 vláda zrušila Vládny výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov a uznesením č. 66/1995  zriadila Koordinačný výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov. Jeho predsedníčkou sa stala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Za iné rezorty boli menovaní pracovníci nižších úrovní s menšími kompetenciami. Koordinačný výbor prakticky stratil charakter prierezového, nadrezortného orgánu. Tým sa podporila na iných rezortoch predstava, že riešenie problematiky občanov so zdravotným postihnutím patrí do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú sa darí len pomaly meniť.

2. mája 2001 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 bola založená Rada vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím transformáciou koordinačného výboru.

27. júna 2001 uznesením č. 590/2001  Schválila Vláda Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života vychádzajúci najmä zo Štandardných pravidiel  OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Je to prvý komplexný programový dokument, ktorým boli v podmienkach Slovenskej republiky definované celospoločenské záväzky voči osobám so zdravotným postihnutím.

Dokončenie tohto článku vám prinesieme v 2. čísle Mostov inklúzie.

Branislav Mamojka podpredseda Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím