Ruší sa výnimka o výkone asistencie rodinným príslušníkom, osobní asistenti aj opatrovatelia si prilepšia

Poberatelia príspevkov dostali  už v auguste viac peňazí. Od júla sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu a vyššiu odmenu dostali aj opatrovatelia. Rodinný príslušník sa ako asistent vracia do pozície ako pred pandémiou.

Rezort práce vyčlenil na tento účel takmer 7,8 miliónov eur. Patria do neho odmeny pre opatrovateľov aj osobných asistentov. „Za dva roky sme peňažný príspevok na opatrovanie zvýšili o viac ako 22% a peňažný príspevok na osobnú asistenciu o takmer 25%,“ zhodnotil minister práce Milan Krajniak. Štát tieto príspevky každoročne zvyšuje na základe aktuálne platnej minimálnej mzdy. Ako tvrdí ministerstvo, zámerom je zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby.

Asistenti si prilepšia o  38 centov za hodinu

Od júla sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu z pôvodných 4,82eur na 5,20eur. Ide o nižší nárast (7,88 %) ako v roku 2021, keď sa pre asistenta zvyšovala odmena o 15,31 %. Zákon o kompenzáciách hovorí aj o výkone osobnej asistencie rodinným príslušníkom a stanovuje ho na 4 hodiny denne a to len na špecifické účely. V roku 2020 bola počas mimoriadnej situácie osobám ZŤP umožnená výnimka, aby rodinný príslušník mohol vykonávať asistenciu aj vo väčšom rozsahu. Od 1. júla 2022 je táto výnimka zrušená. Úrady práce o tom informovali poberateľov osobnej asistencie, ktorých sa to týkalo.

Pozor, pôvodná zmluva mohla medzičasom zaniknúť

Osoba ZŤP môže v osobnej asistencii pokračovať s pôvodným asistentom, ale len podľa platnej zmluvy, prípadne musí uzatvoriť novú. Ak osobný asistent počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov neodpracoval ani jednu hodinu, dochádza k automatickému zrušeniu zmluvy. „Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie,“ hovorí zákon. Toto sa udialo v mnohých prípadoch, ak počas pandemického obdobia vykonávali rodinní príslušníci asistenciu v plnom rozsahu.

Opatrovatelia dostanú minimálne o 17 eur viac Výška príspevku na opatrovanie závisí od toho, či opatrovanie vykonáva osoba poberajúca niektorú z dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných osôb a od rozsahu poskytovanej služby. Od 1. júla 2022 sa opatrovateľovi (bez poberania dôchodkových dávok), ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, zvýšil príspevok o 17,21 eur (z pôvodných 508,44 Eur) na 525,65 eura mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostal o 22,93 eur viac. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, dostane len polovicu z celkového príspevku. Podľa ministerstva sa týmto zohľadňuje fakt, že poberatelia v produktívnom veku, teda bez iných dôchodkových dávok, majú opatrovateľský príspevok ako jediný príjem.

Redakcia