21 – Strana maďarskej komunity

 1. Odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér.
  Osoby so zdravotným postihnutím sú ohrozené sociálnym vylúčením a tvoria 15% svetovej populácie. Na Slovensku je 240 tisíc zdravotne postihnutých občanov, z ktorých je iba 30 % zamestnaných. Tento fakt v značnej miere negatívne ovplyvňuje životnú úroveň týchto ľudí, ako aj kvalitu ich života. Sociálna politika Strany maďarskej komunity presadzuje dodržiavanie rovnosti príležitostí aj v oblasti zabezpečovania práv tejto cieľovej skupiny, podporujeme všetky opatrenia smerujúce k odstraňovaniu architektonických a informačných bariér a prichádzame s novými návrhmi na odstraňovanie bariér v oblasti zamestnanosti zdravotne postihnutých. SMK vychádzajúc z Charty základných práv a slobôd EÚ – ktorá v čl.15 zaručuje právo osôb so ZP na nezávislosť, sociálnu integráciu a na účasť na živote spoločnosti – bude naďalej podporovať proces debarierizácie spoločnosti a jeho čo najrýchlejšie dokončenie.
 2. Zvyšovanie zamestnanosti zdravotne znevýhodnených občanov dosiahneme zmenou legislatívy. Vo vyspelých štátoch Európy sú už chránené dielne a chránené pracoviská prekonané a postupne nahradené možnosťami zamestnať osoby so ZP na otvorenom trhu práce. Budeme presadzovať efektívnejšie, cielenejšie a viac motivujúcejšie opatrenia: zníženie daňovej a odvodovej zaťaženosti zamestnávateľov, ktorí zamestnajú na otvorenom trhu práce osoby so zdravotným postihnutím.
  Na Slovensku ešte nedozrel čas na to, aby chránené zamestnávanie ZP bolo úplne nahradené možnosťami zamestnania sa na otvorenom trhu práce. Preto navrhujeme úľavu na daniach a odvodoch aj pre zamestnávateľov s viac ako 20 zamestnancami, ktorí nemôžu zamestnať osoby so ZP, ale objednajú si tovar alebo služby do výšky povinného podielu u prevádzkovateľa CHD a CHP.
  Príspevky AOTP pri zamestnávaní občanov so ZP prispôsobíme novelou zákona tak, aby vo väčšej miere pokryli výpadok produktivity zamestnanca z dôvodu jeho ZP, znížime byrokraciu a administratívne zaťaženie žiadateľov pri schvaľovacom procese a upravíme výšku príspevkov smerom nahor.
  V rámci AOTP zavedieme novú formu príspevku – zamestnávateľskú prax u zamestnávateľa na uľahčenie adaptácie osoby so ZP na otvorenom trhu práce, pričom v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi sa vypracujú základné podmienky pre výkon práce pre jednotlivé profesie (profesiogramy).Považujeme to za potrebné z toho dôvodu, že zamestnávatelia nie sú si často vedomí toho, že majú pracovné miesta, ktoré by boli vhodné aj pre ZP uchádzača.
 3. Veľká časť ZP občanov žije v hmotnej aj sociálnej núdzi na hrane chudoby, často čelia diskriminácii a zneužívaniu, dochádza aj k porušovaniu ich ľudských práv. Sú medzi nimi aj viacnásobne znevýhodnení, napr. absolventi bez praxe, osoby nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní atď. Je alarmujúce, že iba 1% z celkového počtu nezamestnaných so ZP do 29 rokov je zamestnaných. Aké budú mať títo ľudia dôchodky, keď nemajú ani šancu sa zamestnať? Výška dôchodkov je často nepostačujúca na pokrytie základných životných potrieb, na lieky a je bežnou praxou, že invalidný dôchodca sa musí rozhodnúť, či si kúpi lieky, alebo stravu. Dôchodky treba zvýšiť a valorizácia dôchodkov musí byť spravodlivá, percentuálne určená a vyrovnaná medzi starodôchodcami a novovymeranými dôchodkami.
 4. Na Slovensku zo všetkých ZP má vysokoškolské vzdelanie iba 5 %.Nie je to špecifikum iba Slovenska a dôvody sú objektívne aj subjektívne, tak na strane vzdelávacích inštitúcií, ako aj na strane študentov. Je priama súvislosť medzi nízkym vzdelaním, nízkou zamestnanosťou, nízkou osobnostnou pripravenosťou, nízkym sebavedomím a vyšším rizikom neúspechu v štúdiu. Preto sa Strana maďarskej komunity vo svojom volebnom programe venuje aj zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne ZP osôb, presadzujeme, aby programy a projekty smerujúce k vzdelávaniu a príprave pre trh práce boli zamerané na potreby trhu práce. Nechceme mať zrekvalifikovaných uchádzačov naďalej v evidencii úradov práce. Preto zastavíme plytvanie finančnými prostriedkami na rekvalifikácie, ktoré nemajú za následok uplatnenie zrekvalifikovaného občana na trhu práce.
 5. Zdravotné postihnutie občana spadá pod viaceré rezorty, nie je iba sociálnym problémom, ale nadrezortným. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú priznávané na základe posudkov. Problémom ale je, že posudková činnosť je roztrieštená a občan so ZP sa často stráca v spleti zákonov a nevie, na ktorý úrad sa má obrátiť. Posudky robí sociálna poisťovňa, úrady práce, župy, mestá a obce. SMK presadzuje zjednotenie posudkovej činnosti, jej zefektívnenie (napr. pri strate končatín je bezpredmetné trvať na preposúdení zdravotného stavu, ak sa nepridružili ďalšie zdravotné problémy).SMK považuje za nutné prepracovať zastaraný systém štátnych sociálnych dávok, ktoré vôbec nezohľadňujú skutočné náklady na živobytie, peňažné príspevky na kompenzáciu chceme zvýšiť.
 6. SMK zastáva názor, že služby včasnej intervencie musia byť včasné, dostupné, komplexné, odborné a multidisciplinárne a majú sa poskytovať pri participácii MVO. Vo svojom volebnom programe presadzujeme znovuzavedenie starostlivosti o tehotné ženy, matky po pôrode a novorodencov. Sieť pomocníkov by bola nápomocná rodinám v kríze, aj rodičom, ktorí čakajú postihnuté dieťa. Treba pracovať už pred pôrodom s rodinou, aby sa z dôvodu nepripravenosti prijať postihnuté dieťa nerozpadávali rodiny. Vybudovaním siete pomocníkov a pri participácii MVO chceme zabrániť aj prípadným tragédiám, ku ktorým po pôrode z dôvodu neinformovanosti a nepripravenosti rodičov často dochádza. Považujeme za veľmi dôležité klásť väčší dôraz na prevenciu, sociálne poradenstvo, linky dôvery a pomoci ako aj špecializované krízové centrá. Tieto možnosti musia byť prístupné na národnostne zmiešanom území aj v jazyku národnostnej menšiny.
 7. Volebný program SMK pre občanov, ktorí sú odkázaní na inštitucionálnu starostlivosť, a nemôžu ostať v starostlivosti v prirodzenom domácom prostredí – za účelom zabezpečenia bezstarostnej a dôstojnej staroby – obsahuje návrh na predloženie zákona o financovaní dlhodobej komplexnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Financovanie sociálnych služieb musí byť viaczdrojové, pričom príspevok na odkázanosť musí prebrať na seba štát, percentuálnym podielom budú participovať zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa, na EON prispejú župy a spoluúčasť budú mať aj samotní prijímatelia sociálnych služieb.

SMK v snahe vytvoriť a zabezpečiť podmienky pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity podporuje proces deinštitucionalizácie, ktorý na Slovensku prebieha. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa považujeme za nutné zapojiť do procesu DI vo väčšej miere regionálne samosprávy a v spolupráci s MVO posilniť komunitné sociálne služby na lokálnej úrovni. Je to ďalšia výzva v oblasti sociálnej a pracovnej integrácie osôb so ZP na prechod na podporované služby denného ambulantného alebo terénneho charakteru. Podporované služby pre ľudí so ZP založené na sociálnej inklúzii majú zabezpečiť, aby občania trpiaci ZP nemuseli opúšťať svoje rodiny a žiť v anonymnom inštitucionalizovanom prostredí. SMK presadzuje, aby občania so ZP, seniori, ale aj deti v náhradnej starostlivosti mali prístup k sociálnym službám prioritne v prirodzenom domácom prostredí. Na druhej strane považujeme za nutné docieliť, aby ani klienti odkázaní na inštitucionálnu starostlivosť neboli iba pasívnymi prijímateľmi sociálnych služieb, ale podľa možností vyplývajúcich z ich zdravotného stavu, boli aktívnymi partnermi pri formovaní svojho každodenného života, aby sa spolupodieľali na zlepšovaní svojej kvality života.

SMK presadzuje zvyšovanie tolerancie a citlivý prístup k problémom osôb so ZP. Navrhovanými opatreniami týkajúcimi sa sociálnej politiky strany v tejto oblasti chceme byť nápomocní v inklúzii ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.