22 – Priama demokracia

Z poverenia prezidenta politickej strany PRIAMEJ DEMOKRACIE (PD) Gabriela Karácsonyho som pripravil odpoveď na Vašu výzvu. Dovoľte, aby som Vás informoval o podpore zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) politickou stranou PD.

Tejto problematike sa v politickej strane PD venujeme nadštandardne.

Vo volebnom programe máme samostatnú kapitolu venovanú problematike ZŤP, ktorú spracovali naši kandidáti, ktorí sú ZŤP a táto problematika je ich prioritou – Sandra Mihalecová (č. 55) a Alena Kolumberová (č.18). Aj v časti programu – Zdravotníctvo podľa „Ústavy“- bezplatné, zo zdrojov zdravotného poistenia – sa venujeme problematike zlepšenia dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti a komunitnému charakteru služieb pacientom ZŤP.

Zastávame názor, že problematika ZŤP nie je dnes dostatočne riešená. Zdravotne postihnutí nielen, že majú telesné alebo mentálne postihnutie, za ktoré v drvivej väčšine nemôžu, ale sú aj vo viacerých oblastiach diskriminovaní. Napríklad mentálne postihnutie je často u seniorov príležitosťou na ich pozbavenie svojprávnosti, čo využívajú osoby, ktoré chcú disponovať ich majetkom. Umožňuje to legislatíva ešte z roku 1964. Väčšina susedných štátov už pritom svojim občanom svojprávnosť neodoberá. Je potrebné zabezpečiť nápravu porušovania ľudských práv postihnutých. Naším cieľom bude ratifikovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Finančné zabezpečenie ZŤP zostáva problematické. Sociálna poisťovňa každoročne prijme vyše 3000 žiadostí o priznanie invalidného dôchodku, no 80% z nich neschváli. Väčšina priznaných invalidných dôchodkov je podstatne menšia ako 200 € mesačne, z čoho ZŤP vlastne nemôže vyžiť a je odkázaný na pomoc rodiny alebo je odsúdený živoriť. Aj v prípade, že občan ZŤP má snahu sa zapojiť do pracovného pomeru, je to veľmi zložité. Zamestnávatelia ich doslovne odmietajú zamestnávať a aj keď sú povinní zamestnať občana ZŤP, volia radšej alternatívu zaplatenia sankčného poplatku za porušenie zákona o zamestnávaní ZŤP občanov.

Je potrebné, aby sme odstránili diskrimináciu zdravotne postihnutých, zabezpečili podstatné zlepšenie možností ich vlastnej sebarealizácie a zabezpečili im dostatočné finančné zdroje.

Strana PD bude presadzovať spravodlivé požiadavky ZŤP na dôchodkové zabezpečenie a podporovať ich v uplatnení na trhu práce. Okrem toho ponúka svoju vlastnú zmenu daňového a dôchodkového systému, čo umožní zlepšenie ekonomickej situácie každého občana a odstránenie chudoby. K vyplácaným jestvujúcim dôchodkom, navrhujeme v súlade s dnešnými trendmi uskutočňovanými už vo Fínsku, Holandsku a Švajčiarsku, vyplácať nepodmienený základný príjem (JEDNU DÁVKU). V súčasnosti sila našej ekonomiky umožňuje výšku tejto dávky stanoviť na 350 eur mesačne pre každého. To znamená, že každý ZŤP a zároveň aj opatrujúca osoba a vlastne každý člen rodiny bude dostávať 350 eur, k doterajšiemu príjmu, čo vytvorí dostatočný základ na riešenie sociálno-ekonomickej odkázanosti aj občanov ZŤP.

Naše priority v oblasti riešenia situácie ZTP:

1. Zameranie na prevenciu vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa ZŤP

a) včasná identifikácia detí so zdravotným postihnutím a včasná starostlivosť o tieto deti s cieľom minimalizácie postihnutia. Cielená podpora rodín so zdravotne postihnutým členom

b) podpora inkluzívneho vzdelávania, individuálneho prístupu ku každému dieťaťu, rozvíjanie spolupráce učiteľov a rodičov na výučbe a rôznych projektoch. Budeme sa usilovať o maximálne začlenenie ZŤP do komunít, dosiahnutie prospechu a užitočnosti “každého jednotlivca pre seba a súčasne pre všetkých”

c) odstraňovanie diskriminujúcich architektonických, dopravných a informačných bariér

2. Riešenie chudoby znásobovanej zdravotným postihnutím

a) riešenie zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania

b) odstraňovanie bariér pri prideľovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, tak aby ich dostali všetci adresáti podľa stanovených kritérií

c) zameriame sa na spravodlivosť pri stanovovaní výšky a valorizácie dôchodkov, na odstránenie rozdielov medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami. Dôchodky je potrebné zvýšiť na úroveň aby postihnutí spoluobčania nemuseli živoriť

d) z dlhodobého hľadiska prináša politická strana Priama Demokracia vlastné riešenie chudoby:

  • jedna dávka nepodmienený základný príjem každému členovi rodiny
  •  jedna daň reforma daňového systému, ktorá prinesie podstatné zníženie daňového zaťaženia chudobnejšej väčšiny (napríklad z dnešných 20 % na 2-3% pri DPH). Umožní to nárast zdanenia zahraničných korporácií a financií strácajúcich sa v tzv. daňových rajoch, kde plánujeme dosiahnuť nárast zdanenia z dnešných cca 0 % na 2-3 % z každého finančného obratu
  • bezplatné zdravotníctvo bude bezplatné na základe zdravotného poistenia a po uvedenej reforme daňového systému bude financované z daní, vrátane zabezpečenia bezplatných liekov

3. Deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných zdravotných a sociálnych služieb

  • budeme podporovať tento trend zlepšujúci spravodlivosť v dostupnosti, kvalitu služieb a zvyšujúci efektivitu využitia disponibilných finančných zdrojov na zabezpečenie čo najväčšieho rozsahu potrebných služieb a starostlivosti

Z programových dokumentov politickej strany Priama Demokracia a z príspevkov kandidátov ZŤP na poslancov NR za PD spracoval v Bratislave, 29.1.2016

MUDr. Peter Lipták, sekcia lekárov, sestier a pacientov – politická strana PRIAMA DEMOKRACIA