Analýza EDF európskeho aktu o prístupnosti 2. časť

(Dokončenie prekladu analýzy EDF smernice EU 2019/888 o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb zverejnenej v Mostoch inklúzie 3/2019.)

Požiadavky na prístupnosť (článok 4)

Vítame, že členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby sa na trh EÚ umiestňovali iba výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky smernice na prístupnosť. Požiadavky na prístupnosť podľa smernice sú stanovené v jej prílohách takto:

RozsahPožiadavky na prístupnosť
Všetky produktyPríloha I – oddiel I (Všeobecné požiadavky na prístupnosť + špecifické pre každý výrobok)
Všetky výrobky, s výnimkou samoobslužných terminálov a platobných terminálovPríloha I – oddiel II (Všeobecné požiadavky na výrobky na individuálne použitie)
Všetky služby s výnimkou služieb mestskej, prímestskej a regionálnej dopravyPríloha I – oddiel III (Všeobecné požiadavky)
Všetky službyPríloha I – oddiel IV (Osobitné požiadavky na každú službu)
Centrá prijímajúce a spracovávajúce núdzové volania na číslo 112Príloha I – oddiel V
Príklady toho, ako splniť požiadavky na prístupnosťPríloha II

EDF vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že požiadavky na zastavané prostredie (príloha III) nie sú povinné pri poskytovaní výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Podľa článku 4.4 sa členské štáty „môžu rozhodnúť na základe vnútroštátnych podmienok“ tieto požiadavky použiť. EDF viedlo kampaň za záväzné ustanovenie, ktoré by požadovalo, aby bolo prístupné aspoň stavebné prostredie súvisiace s poskytovaním služby alebo produktu, na ktoré sa vzťahuje smernica. To však nebolo zahrnuté do konečného znenia.

Ďalšou nevýhodou, s ktorou EDF nie je spokojné, je to, že mikropodniky (tie, ktoré zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov alebo ktorých ročný obrat nepresahuje 2 milióny EUR ) sú tiež vylúčené z rozsahu pôsobnosti zákona. Podľa výročnej správy Európskej komisie o európskych malých a stredných podnikoch 2016/2017, mikropodniky sú zďaleka najčastejším typom malých a stredných podnikov, čo predstavuje 93,0 percenta všetkých podnikov a 93,2 percenta všetkých malých a stredných podnikov v sektore nefinančných podnikov.

Takže, vylúčenie mikropodnikov je obrovská premárnená príležitosť, ktorá dovolí väčšine poskytovateľov služieb vylúčiť milióny potenciálnych zákazníkov zo svojich služieb v dôsledku nedostatočnej prístupnosti.

Ceníme si však možnosť, že Komisia v prípade potreby môže prijať ďalšie rozhodnutia (známe ako delegované akty) s cieľom doplniť požiadavky na prístupnosť uvedené v prílohe I. Napríklad tie, ktoré sa týkajú aspektov interoperability (napr. Interoperabilita s asistenčnými technológiami alebo interoperabilita prístupných telefónnych služieb (t.j. možnosť volať na akékoľvek číslo v EÚ alebo číslo 112, použitím textu v reálnom čase).

Existujúce právne predpisy Únie v oblasti osobnej dopravy (článok 5)

Dôležité je, že tento článok ustanovuje, že ak smernica obsahuje viac požiadaviek, než to, čo je už uvedené v existujúcich nariadeniach o právach cestujúcich, dodatočné ustanovenia smernice platia v plnom rozsahu.

Kapitola III: Povinnosti hospodárskych subjektov zaoberajúcich sa výrobkami

EDF víta skutočnosť, že smernica o prístupnosti sa vzťahuje na tieto hospodárske subjekty : výrobcovia, zástupcovia, dovozcovia a distribútori. Je dôležité, aby boli pokryté všetky hospodárske subjekty bez výnimky.

Tým sa zabezpečí, že bude zahrnutý celý výrobný reťazec a že bude existovať viacero kontrolných miest, takže žiadny z výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica, sa nemôže dovážať, distribuovať alebo predávať v celej EÚ, ak je neprístupný.

Z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím ako spotrebiteľov EDF tiež víta použitie označenia CE (článok 7.2) na preukázanie orgánom dohľadu nad trhom, že výrobok dodržiava požiadavky prístupnosti uvedené v prílohách smernice.

Z hľadiska spotrebiteľov neslúži označenie CE na identifikáciu prístupného výrobku, ale bude to rozhodujúce z dôvodov monitorovania.

Existujú ďalšie dôležité ustanovenia, na ktoré chce EDF upozorniť, ktoré zaručujú silný mechanizmus na presadzovanie práva:

Ekonomickí operátori musia prijať okamžité nápravné opatrenia v prípade, že produkt porušuje požiadavky prístupnosti, alebo musia produkt stiahnuť z trhu. Výrobcovia musia tiež viesť register výrobkov, ktoré nie sú v súlade so smernicou (článok 7.8), a poskytnúť všetky technické informácie kompetentnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý o to požiada, a spolupracovať s týmto orgánom pri uvedení výrobku do súladu so smernicou.

Kapitola IV: Povinnosti poskytovateľov služieb

Je pozitívne, že článok 13 sa zmieňuje o poskytovaní služieb, ale aj o dizajne služby, ktorý by mal brať do úvahy prístupnosť od samého začiatku. Vítame tiež požiadavku, aby poskytovatelia služieb pripravovali informácie o prístupnosti svojich služieb a sprístupňovali ich v prístupných formátoch, písomne ​​a ústne, a tieto informácie uchovávali počas celej doby poskytovania služby.

Podobne, vyššie uvedené pripomienky týkajúce sa nápravných opatrení, sa vzťahujú aj na poskytovateľov služieb.

Kapitola V: Základné zmeny výrobkov alebo služieb a neprimeraná záťaž hospodárskych subjektov

Aj keď je pochopiteľné, že môžu existovať výnimky založené na zásadnej zmene produktu alebo služby a na neprimeranom zaťažení hospodárskeho subjektu, tieto výnimky sa musia dôkladne preskúmať. Musí sa zabezpečiť, aby sa nepoužívali na obídenie povinnosti súladu so smernicou. EDF to už zdôraznilo vo svojej počiatočnej reakcii na návrh Komisie a naše pripomienky zostávajú v platnosti.

EDF sa obáva, že toto ustanovenie by mohlo ohroziť vykonávanie smernice lebo jeho formulácia ešte stále umožňuje hospodárskym subjektom uvádzať na trh neprístupné výrobky s odôvodnením, že ich sprístupnenie si buď vyžaduje zmenu tohto produktu, ktorá mení jeho základný charakter, alebo že by bolo jeho sprístupnenie príliš drahé.

Okrem toho sú mikropodniky, ktoré sa zaoberajú výrobkami, oslobodené od zdokumentovania svojho vlastného posúdenia, či požiadavky zákona nespôsobujú „neprimeranú záťaž“. Podobne ako pri plošných výnimkách pre mikropodniky poskytujúce služby, EDF nesúhlasí s touto výnimkou, ktorá sťažuje kontrolu týchto hospodárskych subjektov a presadzovanie práva.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo svojom všeobecnom komentári č. 2  (2014) o prístupnosti kategoricky nesúhlasí s pojmom „neprimeraná záťaž“ v súvislosti s prístupnosťou. Uvádza, že “ povinnosť realizovať prístupnosť je bezpodmienečná, teda povinná osoba nemôže ospravedlniť jej nesplnenie odvolaním sa na neprimeranú záťaž spôsobenú zabezpečením prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím „.

Ani v iných právnych predpisoch o vnútornom trhu EÚ nie je takáto výnimka samozrejmosťou. Členské štáty by preto mali zaujať ambicióznejší postoj: mali by tento článok buď úplne vypustiť, alebo veľmi starostlivo a úzko vymedziť dôvody, na základe ktorých možno udeliť výnimky.

Pozitívne je, že príjem externých finančných prostriedkov určených na zlepšenie prístupnosti neoprávňuje hospodárske podniky odvolávať sa na ustanovenie o „neprimeranej záťaži“ (článok 14.6). Komisia môže v tomto prípade tiež prijať delegované akty ďalej spresňujúce kritériá posudzovania výnimky. EDF to veľmi víta ako ochranu pred zneužitím výnimky zo strany hospodárskych subjektov.

EDF tiež oceňuje, že Komisia berie do úvahy aj potenciálne výhody pre osoby s funkčnými obmedzeniami, nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, čo je oveľa väčšia skupina a presnejšie odráža tých, ktorí majú prospech z lepšej prístupnosti, ako sú starší ľudia (článok 14.7).

Kapitola VI: Harmonizované normy a technické špecifikácie výrobkov a služieb

Európske harmonizované normy, to znamená tie, uvedené v Úradnom vestníku Európskej únie na preukázanie súladu s harmonizovanou legislatívou EÚ, ako je táto smernica, budú cestou pre hospodárske subjekty na splnenie požiadaviek na prístupnosť uvedených v prílohách smernice.

Vo všeobecnosti je pozitívne, že Európska komisia môže vydávať vykonávacie predpisy ustanovujúce za určitých podmienok technické špecifikácie. Tieto podmienky sa napríklad vzťahujú na zbytočné zdržania vývojom príslušných harmonizovaných štandardov alebo ak existuje technická špecifikácia, ktorá už spĺňa požiadavky smernice (článok 15.2 – 15.3 ).

Tieto podmienky sú veľmi dôležité, pretože organizácie osôb so zdravotným postihnutím sú v praxi často vylúčené z procesov štandardizácie, ktorým dominuje priemysel.

Kapitola VII: Zhoda výrobkov a označenie CE

Táto kapitola kopíruje rovnaký model ako v prípade iných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zhody výrobkov s právnymi predpismi EÚ, ku ktorým môže byť priradené označenie CE, a musia sa poskytnúť súvisiace informácie.

Tým sa dostane prístupnosť zahrnutých výrobkov na rovnakú úroveň ako iné požiadavky EÚ týkajúce sa aspektov bezpečnosti alebo zdravia. Označením výrobku značkou CE („Conformité européene“, čo doslovne znamená „Európska zhoda“), výrobca vyhlasuje, že výrobok je v súlade so všetkými platnými požiadavkami na prístupnosť a že výrobca za to nesie plnú zodpovednosť.

Kapitola VIII: Dohľad nad trhom s výrobkami a ochranný postup Únie

EDF vo všeobecnosti schvaľuje túto kapitolu a úlohu, ktorú majú orgány dohľadu nad trhom. Je pozitívne, že majú takú významnú úlohu pri implementácii a presadzovaní smernice. EDF by však uvítalo jasnejšie vyjadrenie toho, ako sú orgány dohľadu nad trhom financované, personálne vybavené a školené, aby sa zabezpečilo, že dokážu dobre vykonávať svoju prácu.

EDF súčasne kritizuje, že informácie o dodržiavaní tejto smernice hospodárskymi subjektmi sa nemusia štandardne zverejňovať. Poskytujú sa iba na požiadanie a hospodárske subjekty môžu odmietnuť poskytnúť tieto informácie „z dôvodu dôvernosti“ (článok 19.3) . EDF by uprednostnilo verejnú databázu, napríklad ako RAPEX vyvinutú v súvislosti s bezpečnosťou spotrebiteľov, ktorá by poskytla prehľad výrobkov nespĺňajúcich požiadavky. Je dôležité, že osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie sú zapojené do procesu dohľadu nad trhom, pretože budú konečnými používateľmi výrobkov a služieb.

Pokiaľ ide o ochranný postup Únie (článok 21), EDF víta skutočnosť, že vnútroštátne opatrenia majú vplyv na obeh tohto výrobku na celom vnútornom trhu. Ak napríklad jeden členský štát požaduje stiahnutie výrobku z trhu EÚ z dôvodu nedostatočnej prístupnosti, musia to urobiť aj ostatné členské štáty. Stiahnutie z trhu je účinným odrádzajúcim opatrením, ktoré pomôže presadiť pravidlá tejto smernice.

Kapitola IX: Súlad služieb

Podľa textu smernice sú členské štáty povinné informovať verejnosť o práci orgánov dohľadu nad trhom, čo je dobré a zvyšuje transparentnosť.

EDF sa však domnieva, že smernica by mala obsahovať viac ako požiadavku „pravidelne aktualizovať primerané procedúry“, ale mal by byť jasne definovaný harmonogram a metodika kontroly zhody služieb. Súlad služieb s požiadavkami na prístupnosť uvedenými v smernici by sa mal posudzovať aj v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami.

Informácie by sa tiež mali rutinne sprístupňovať v prístupných formátoch, nielen na požiadanie (článok 23.2).

Kapitola X: Požiadavky na prístupnosť v iných predpisoch Únie

Táto kapitola je veľmi dôležitá pre celú smernicu lebo sa vzťahuje na využitie peňazí daňových poplatníkov, národných i európskych fondov na prístupnosť produktov a služieb. Stručne povedané, smernica vyžaduje, aby boli požiadavky na prístupnosť povinné v prípade, keď verejná správa nakupuje výrobok alebo službu, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, napríklad počítač.

Pokiaľ ide o využívanie financií EÚ alebo akejkoľvek inej legislatívy EÚ (súčasnej alebo budúcej), ktoré si vyžadujú prístupnosť, smernica stanovuje, že požiadavky na prístupnosť stanovené v oddiele VI prílohy I môžu zabezpečiť predpoklad zhody pre „vlastnosti, prvky alebo funkcie “akéhokoľvek produktu alebo služby.

Napríklad, ak bude existovať nová legislatíva EÚ o domácich spotrebičoch a bude obsahovať ustanovenie o prístupnosti, požiadavky na prístupnosť prvkov, na ktoré sa už vzťahuje smernica, budú platné na preukázanie súladu s novými právnymi predpismi o domácich spotrebičoch.

Prvkami, ktoré by napríklad už boli pokryté smernicou, by mohli byť inštrukcie ako používať web sídla alebo aplikácie na riadenie zariadenia alebo používateľského rozhrania zariadenia.

Ďalší príklad môže súvisieť s orgánom verejnej správy, ktorý vytvára nový komunikačný systém s využitím fondov EÚ, čo vyžaduje rešpektovanie prístupnosti. V tomto prípade môže orgán verejnej správy využiť požiadavky smernice na elektronické komunikačné služby na zabezpečenie ich prístupnosti v súlade s nariadeniami o fondoch EÚ.

Smernica je preto zásadným nástrojom na zabezpečenie toho, aby prístupnosť nezostala nejasným pojmom, ale aby existovali osobitné požiadavky na prístupnosť, normy a technické špecifikácie, ktoré zabezpečia aspoň minimálnu úroveň prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím.

EDF by však uvítalo, aby boli požiadavky na prístupnosť povinné vo všetkých prípadoch, nielen pre vnútroštátne verejné obstarávanie výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica.

Okrem toho je hlavným nedostatkom tejto kapitoly, že rovnaký prístup sa neuplatňuje na zastavané prostredie, napriek zoznamu požiadaviek na prístupnosť uvedenému v prílohe III k smernici. To znamená, že keď verejné orgány napríklad stavajú lávku pre peších, školu alebo nemocnicu s využitím vnútroštátnych alebo európskych fondov, bude potrebné, aby národné vlády stanovili konkrétne požiadavky na prístupnosť.

Ako sme videli v rôznych prípadoch, pri použití prostriedkov EÚ sú technické špecifikácie týkajúce sa prístupnosti príliš často neurčité alebo ich uchádzači verejnej súťaže nedodržiavajú vôbec.

Kapitola XI: Delegované akty, vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia

EDF víta, že organizácie zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím budú pozvané, aby sa zapojili do pracovnej skupiny, spolu s orgánmi dohľadu nad trhom a ostatnými zúčastnenými stranami. Táto pracovná skupina, v ktorej EDF očakáva, že bude členom, si bude vymieňať informácie, uľahčovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov a poskytovať poradenstvo Komisii, najmä pokiaľ ide o budúce usmernenia týkajúce sa výnimky založenej na neprimeranej záťaži a na zásadných zmenách výrobkov.

EDF očakáva, že pracovná skupina bude hybnou silou úspechu smernice na národnej úrovni a bránou pre organizácie osôb so zdravotným postihnutím na kontaktovanie vnútroštátnych orgánov zodpovedných za túto legislatívu prístupnosti (článok 28).

EDF tiež víta, že mechanizmus vymáhania smernice je pomerne podrobný a dobre – rozpracovaný. Napríklad umožňuje mimovládnym organizáciám, zodpovedným vnútroštátnym orgánom alebo iným orgánom, aby sa podľa vnútroštátneho práva obrátili na súd v mene jednotlivca.

Je to dôležité, pretože to zbavuje individuálneho spotrebiteľa bremena samostatného súdneho sporu (článok 29.2). Individuálne právne kroky sú tiež dôležité, ale toto by malo byť iba krajnou možnosťou, pretože mnoho osôb so zdravotným postihnutím má problémy s prístupom k súdnemu systému a súdne konania sú nákladné a časovo náročné.

Tento robustný mechanizmus presadzovania sa, žiaľ, neuplatňuje, pokiaľ ide o porušovanie právnych predpisov zo strany verejných orgánov pri obstarávaní výrobkov a služieb. Preto spotrebitelia so zdravotným postihnutím budú mať iné metódy na presadzovanie smernice, pokiaľ ide o súkromné spoločnosti.

Ak však ich mestský úrad zakúpi nový neprístupný automat na lístky, súdna žaloba na radnicu bude jediným mechanizmom. EDF chce pripomenúť, že pôvodný návrh spôsobu vymáhania pokrýval verejné obstarávanie, ale členské štáty ho úplne odstránili a dokonca to jasne v smernici vyjadrili (článok 29.3).

Je však pozitívne, že smernica umožňuje ukladanie sankcií, ktoré sú „účinné, primerané a odrádzajúce“ (článok 30 ods. 2), aj keď opäť vylučujú verejný sektor (článok 30 ods. 5 ) . EDF tiež zdôrazňuje, že zaplatenie pokuty nezbavuje hospodársky subjekt povinnosti vyriešiť problém. Súčasne s platením pokuty je potrebné vykonať aj nápravné opatrenie.

Je tu však menší nedostatok: „miera nesúladu“ (článok 30 ods. 4) nemusí byť podľa EDF relevantná, pretože je ťažké kvantifikovať jeho rozsah a priradiť mu hodnotu.

Ustanovenia o lehotách na transpozíciu

Lehoty pre členské štáty na transpozíciu smernice a zverejnenie predpisov sú veľmi komplikované a pre niektoré z výrobkov a služieb neúmerne dlhé. Napríklad: podľa smernice môžu byť niektoré predajné automaty neprístupné až do roku 2045! Takéto oneskorenia výrazne znižujú zmysluplný vplyv smernice pre mnohé osoby so zdravotným postihnutím.

Tu je prehľad rôznych lehôt (upravené podľa schváleného znenia smernice):

 • Nadobudnutie účinnosti smernice: 28. jún 2019
 • Termín transpozície do národnej legislatívy zo strany členských štátov: 28. jún 2022 (3 roky po nadobudnutí účinnosti smernice)
 • Uplatňovanie opatrení po ich transpozícii do národnej legislatívy: 28. jún 2025 (6 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice)

Prechodné opatrenia:

 • Členské štáty môžu prechodné obdobie používania predĺžiť do 28. júna 2030 pre služby nespĺňajúce požiadavky smernice a uvedené do používania pred týmto dátumom (11 rokov po nadobudnutí účinnosti)
 • Členské štáty môžu stanoviť, že samoobslužné terminály nespĺňajúce požiadavky smernice a uvedené do používania pred 28. júnom 2025 môžu byť používané do konca ich ekonomickej životnosti, nie však dlhšie ako 20 rokov po uvedení do používania (maximálne do 28. júna 2045) ; nové terminály uvedené do používania po 28 júni 2025 musia spĺňať smernicu hneď od uvedenia do prevádzky (6 rokov po nadobudnutí účinnosti).

Komisia predloží európskemu parlamentu a Rade správu o plnení smernice do 28. júna 2030 (11 rokov po nadobudnutí jej účinnosti) a každých nasledujúcich 5 rokov. Správa sa zameria aj na tie časti, ktoré sú dobrovoľné – napríklad požiadavky na zastavané prostredie a to, či je potrebné do právnych predpisov zahrnúť nové výrobky a služby. V prípade tejto správy sa bude konzultovať aj s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím.

Prílohy

Tieto prílohy smernice majú zásadný význam pre praktické vykonávanie smernice. V Celkovo je k dispozícii šesť príloh:

 • Príloha I: Požiadavky na prístupnosť.
 • Príloha II: Nepovinné príklady toho, ako splniť požiadavky na prístupnosť uvedené v prílohe I.
 • Príloha III: Nepovinné požiadavky na zastavané prostredie.
 • Príloha IV: Postup pre výrobcov výrobkov pri posudzovaní a vyhlásení, či sú v zhode so smernicou.
 • Príloha V: INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ.
 • Príloha VI: Kritériá na vyhodnotenie výnimky na základe neprimeranej záťaže.

EDF osobitne hodnotí kvalitnú technickú prácu vykonanú v súvislosti s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v prílohe I, ktorá je rozdelená do viacerých častí:

 • Oddiel I – Všeobecné požiadavky na prístupnosť pre všetky výrobky + špecifické pre každý výrobok.
 • Oddiel II – Všeobecné požiadavky na výrobky na individuálne použitie, s výnimkou samoobslužných terminálov alebo platobných terminálov.
 • Oddiel III – Všeobecné požiadavky na všetky služby (okrem služieb mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy).
 • Oddiel IV – Osobitné požiadavky na každú službu.
 • Oddiel V – Osobitné požiadavky na call centrá, ktoré odpovedajú a vybavujú tiesňové volania na číslo 112.
 • Oddiel VI – Všeobecné požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb vo verejnom obstarávaní alebo na preukázanie súladu s inými právnymi predpismi EÚ.
 • Oddiel VII – Funkčné výkonnostné kritériá (pozri vysvetlenie nižšie).

Požiadavky na prístupnosť sa uvádzajú funkčným spôsobom, čo znamená, že neposkytujú konkrétne riešenie na ich splnenie, ale výsledok, ktorý má byť dosiahnutý. Napríklad informácie musia byť „sprístupnené prostredníctvom viac ako jedného senzorického kanála “ Teda v prípade, ak sú informácie poskytované vizuálne, musí sa zabezpečiť alternatívny spôsob, napríklad zvukom alebo hmatom.

EDF víta skutočnosť, že rôzne aspekty a prvky výrobkov sú riešené oddelene: informácie o produkte, informácie o výrobku, balenie, užívateľské rozhranie (kde je zariadenie riadené používateľom), podporné služby atď.

EDF viedla intenzívnu kampaň za to, aby boli požiadavky na prístupnosť sektorovo špecifické pre každý druh výrobkov a služieb, a tak objasňujúce ako zabezpečiť ich prístupnosť s ohľadom na ich hlavný účel. Napríklad, čo sa týka telefónnych služieb (t.j. elektronických komunikácií), presadzovali sme špecifickú požiadavku zameranú na text v reálnom čase a úplné konverzačné služby (kombinácia audio, video a textu v reálnom čase v tom istom hovore).

Sme spokojní s prístupom prijatým v súvislosti s kritériami funkčnej výkonnosti stanovenými v oddiele VII . Tieto kritériá sa musia použiť, ak požiadavky na prístupnosť uvedené v predchádzajúcich oddieloch prílohy I neriešia jednu alebo viac funkcií výrobkov a služieb alebo ak výsledkom kritérií je rovnocenná alebo zvýšená prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Platí to najmä pre inovačné výrobky alebo služby, ktoré nemuseli byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice (napr. Domáci virtuálni asistenti, ktorí môžu vykonávať úlohy počítača alebo telefónu).

Na základe požiadaviek uvedených v prílohe I Európska Komisia bude vyžadovať európske štandardy a prijme technické špecifikácie, ktoré zabezpečia ďalšie technické podrobnosti o tom, ako splniť tieto požiadavky . EDF a organizácie reprezentujúce osoby so zdravotným postihnutím by mali byť do týchto diskusií zapájané rovnako ako ostatné zúčastnené strany.

Prílohy II, IV a V sú tiež dobré na vykonávanie smernice a jej monitorovacích a mechanizmov na vynútenie. Je však poľutovaniahodné, že príloha III, ktorá stanovuje požiadavky na funkčnú prístupnosť zastavaného prostredia, je dobrovoľná, takže je na členských štátoch, či ju zohľadnia alebo nezohľadnia vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

EDF víta ďalšie kritériá uvedené v prílohe VI, pokiaľ ide o výnimku založenú na neprimeranej záťaži .My však chceme upozorniť, že úsilie hospodárskych subjektov a verejnej správy by malo vždy smerovať k zabezpečeniu čo najvyššej prístupnosti, namiesto výpočtu, prečo sa jedná o neprimeranú záťaž. Pretože prístupnosť na rôznych úrovniach a v rôznych okamihoch a prostrediach je prínosom pre celú spoločnosť.

Záver

EDF víta prijatie tejto smernice o prístupnosti. Je jedným z mnohých krokov, ktoré by EÚ mala prijať na zabezpečenie rovnakých práv v Európe pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento pozičný dokument je prvou reakciou EDF. Ďalšie materiály, vrátane príručky zameranej na transpozíciu, a webových seminárov budú poskytnuté členom EDF na podporu úspešnej implementácie na národnej úrovni.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch EDF sa bude venovať hlbšej analýze a bude pracovať spoločne so svojimi členmi a partnermi na podpore ďalších krokov implementácie a uplatňovania smernice o prístupnosti.

Poďakovanie

EDF ďakuje všetkým členským a partnerským organizáciám, ktoré prispeli ku kampani EDF na podporu smernice o prístupnosti a poskytli vstupy pre rôzne stanoviská, ktoré sú zahrnuté v našej konečnej analýze textu smernice.

Zdroje:

Smernica EU 2019/0882 v slovenčine, formát PDF 917kB