Bankomaty a európska smernica o prístupnosti služieb a tovarov

V Mostoch inklúzie 3/2019 a 4/2019 sme zverejnili analýzu EDF smernice (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. V tomto článku chceme ukázať na príklade bankomatov ako zložitá môže byť aplikácia tejto užitočnej smernice.

V súčasnosti sú inštalované tri druhy bankomatov z hľadiska ich prístupnosti:

 1. Bankomaty bez hlasového výstupu – celkom neprístupné.
 2. Bankomaty s hlasovým výstupom a ovládané len klávesmi – plne prístupné.
 3. Bankomaty s hlasovým výstupom s číslicovou klávesnicou a ďalšími potrebnými dotykovými ovládacími prvkami – celkom neprístupné.

Uvedená smernica sa vzťahuje aj na bankomaty a tak by sme mohli predpokladať, že v krátkom čase budú k dispozícii len prístupné bankomaty. Nie je to však tak jednoduché.

Smernica sa skutočne vzťahuje aj na bankomaty (čl. 2.1.B.II), ale až na tie uvedené do prevádzky po 28. júni 2025.

Pokiaľ ide o bankomaty, ktoré sú v smernici zaradené medzi samoobslužné terminály, , V Prílohe I „POŽIADAVKY NA PRÍSTUPNOSŤ PRE VÝROBKY A SLUŽBY“ v jej „Oddiel I. Všeobecné požiadavky na prístupnosť týkajúce sa všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica podľa článku 2 ods. 1.“ sa uvádza

„Výrobky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa maximalizovalo ich predpokladané používanie osobami so zdravotným postihnutím, a sú sprevádzané podľa možnosti vo výrobku alebo na ňom prístupnými informáciami o ich fungovaní a o ich prvkoch prístupnosti.“

V odseku 2 sa uvádza:

„2.       Dizajn používateľského rozhrania a funkčnosti:

Výrobok vrátane jeho používateľského rozhrania musí mať vlastnosti, prvky a funkcie, ktoré osobám so zdravotným postihnutím umožňujú prístup k výrobku, jeho vnímanie, používanie, pochopenie a ovládanie tým, že sa zabezpečí, aby:

o)        výrobok spĺňal tieto sektorovo špecifické požiadavky:

i) samoobslužné terminály:

 • sú vybavené technológiou konverzie textu na reč,
 • umožňujú používanie osobných slúchadiel s mikrofónom,
 • ak sa vyžaduje reakcia v časovom limite, upozornia používateľa prostredníctvom viac než jedného zmyslového kanála,
 • poskytujú možnosť predĺžiť daný časový limit,
 • ak majú k dispozícii klávesy a ovládače, musia byť rozpoznateľné na základe primeraného kontrastu a dotykom,
 • na to, aby používateľ mohol zapnúť prvok prístupnosti, nebude treba tento prvok najprv aktivovať,
 • ak výrobok využíva zvukové alebo počuteľné signály, musí byť kompatibilný s asistenčnými zariadeniami a technológiami, ktoré sú dostupné na úrovni Únie, vrátane načúvacích technológií, ako sú načúvacie prístroje, telecievky, kochleárne implantáty a asistenčné načúvacie zariadenia;“

Pokiaľ teda ide o bankomaty „ak majú k dispozícii klávesy a ovládače, musia byť rozpoznateľné na základe primeraného kontrastu a dotykom“. Dotyková obrazovka a ďalšie dotykové ovládacie prvky sú tiež ovládačmi. Preto by táto požiadavka mala zabezpečiť prístupnosť bankomatov.

Vážnym problémom sú však prechodné ustanovenia (Článok 32)

Ako sme už uviedli, táto smernica sa vzťahuje na bankomaty uvedené do prevádzky až po 28. júni 2025 (článok 2, ods. 1).

Podľa odseku 1 prechodných ustanovení však členské štáty stanovia prechodné obdobie, ktoré sa skončí 28. júna 2030, počas ktorého môžu poskytovatelia služieb naďalej poskytovať svoje služby pomocou výrobkov, ktoré pred týmto dátumom zákonne používali na poskytovanie podobných služieb. To znamená, že bankomaty uvedené do prevádzky pred 28. júnom 2025, na ktoré sa smernica nevzťahuje, bude možné používať až do 28. júna 2030.

Podľa odseku 2 tohto článku, členské štáty môžu dokonca povoliť používanie bankomatov uvedených do prevádzky pred 28. júnom 2025 až do konca ich životnosti, nie však viac ako 20 rokov po ich uvedení do prevádzky, teda v krajnom prípade až do 28. júna 2045.

Samotná smernica tak nám neposkytuje dostatočnú podporu na zabezpečenie prístupnosti bankomatov najbližších 6 rokov, nebráni však uplatňovaniu požiadaviek na prístupnosť už dnes.

Smernica je právny predpis Európskej únie, ktorý stanoví len minimálne požiadavky, ktoré musia zapracovať do svojej legislatívy členské štáty. Pri tejto transpozícii však členské štáty môžu ísť aj nad rámec smernice. Nemusia napr. uplatniť prechodné ustanovenia v plnom rozsahu a môžu uplatniť podmienky stanovené smernicou aj skôr. Tu je priestor pre našu iniciatívu na presadenie priaznivejších ustanovení pri transpozícii smernice. Členské štáty majú na transpozíciu tri roky, do 28. júna 22,  a my tento čas určite využijeme.

V súčasnosti však môžeme

 • viesť kampaň proti inštalácii neprístupných bankomatov,
 • presadzovať nevyužitie dobrovoľných prechodných ustanovení alebo ich skrátenie a presadzovať sprístupňujúce požiadavky aj nad rámec smernice,
 • upozorňovať banky na podmienky, ktoré budú platiť v budúcnosti a aby preto inštalovali len prístupné bankomaty.

Záverom chceme zdôrazniť, že jednou z najintenzívnejšie presadzovaných požiadaviek organizácií osôb so zdravotným postihnutím bolo práve skrátenie lehôt na uplatňovanie smernice. Za úspech môžeme považovať už len to, že povolené používanie smernici nevyhovujúcich bankomatov do konca ich životnosti bolo obmedzené na najviac 20 rokov.

(red)