Čo má očkovacia lotéria spoločné s diskrimináciou?

Účelnosť očkovacej lotérie ako cesty na zvýšenie zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 niektorí uvítali, iní spochybnili. Väčšinu zaočkovaných však zrejme potešila možnosť získať za svoju uvedomelosť aj finančnú odmenu, hoci takmer každý z nich sa dal zaočkovať už pred spustením lotérie, a ďalší by tak učinili aj bez odmeny. Nás zaujala možná diskriminácia niektorých výhercov prémie vylosovaných v nedeľnom prenose zo zlosovania.

Prečo o možnej diskriminácii hovoríme? Vylosovaný výherca totiž musí splniť nutnú podmienku na získanie výhry, ktorou je zopakovanie hesla do telefónu. Vylosovaný výherca je síce celkom jednoznačne identifikovaný, zrejme ale ide o zvýšenie príťažlivosti pre divákov a o zvýšenie napätia počas vysielania. Ukázalo sa, že táto nadbytočná požiadavka je voči mnohým potenciálnym výhercom diskriminačná, zvlášť voči tým, ktorí si z najrôznejších dôvodov požadované heslo z obrazovky prečítať nemôžu. Heslo je stále zobrazované na obrazovke, počas rôznych prezentácií pred vylosovaním výhercu, dokonca aj počas telefonovania výhercovi a výzvy na jeho zopakovanie, vyslovené je ale len pri jeho prvom zverejnení.

Na tento nedostatok upozornila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a požadovala, aby bolo heslo vyslovené aj tesne pred telefonovaním výhercovi a ešte aspoň raz medzi jeho prvým zverejnením a telefonovaním výhercovi. Táto požiadavka bola akceptovaná, ale postupne sa na ňu zabudlo a heslo sa znovu vyslovovalo len pri jeho prvom zverejnení.

Následne upozornila zriaďovateľa i prevádzkovateľa očkovacej lotérie na jej diskriminačný charakter aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, lebo sa ukázalo, že uvedený spôsob osvedčovania nároku na výhru diskriminuje aj osoby s iným zdravotným postihnutím i bez neho, ktoré si heslo prečítať nemôžu, napr. z pracovných dôvodov, starostlivosti o deti, výpadku dodávky elektrickej energie a pod. Okrem požiadavky na viacnásobné vyslovenie hesla požadovala aj zrušenie zobrazovania hesla na obrazovke televízora počas telefonovania s výhercom.

Pri prvom vysielaní zlosovania po tomto upozornení, v nedeľu 26. septembra, bola požiadavka na opakované vyslovenie hesla opäť akceptovaná, ale jeho zobrazenie na paneli vľavo od moderátorov bolo ponechané aj počas telefonovania s výhercom.

Nasúva sa otázka pre zriaďovateľa a prevádzkovateľa lotérie: je diskrimináciou to, že človek, ktorý si heslo nemôže prečítať na obrazovke, počuje ho len párkrát a musí si ho zapamätať, zatiaľ čo človek, ktorý si ho môže prečítať, vidí heslo počas celého vysielania, dokonca ho pri telefonickej výzve môže prečítať z obrazovky?

Zobrazovanie hesla počas telefonickej odpovede výhercu by sa dalo považovať za test gramotnosti výhercov, ale aj v takomto prípade by šlo o diskrimináciu. Gramotnosť totiž nie je podmienkou oprávnenosti získať výhru. Okrem toho, aj veľa „gramotných“ výhercov by si heslo nemohlo prečítať z vyššie uvedených dôvodov, takže aj oni by boli diskriminovaní. Uznávam, že táto konštrukcia je asi málo realistická, skôr ide o nedostatočné chápanie pojmov nediskriminácia a inklúzia osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorým sa zodpovední hlásia v odpovediach na vyššie uvedené upozornenia.

Na diskriminačný charakter očkovacej lotérie s rovnakými požiadavkami na jej odstránenie opakovane upozorňovala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Výsledkom je síce určité zlepšenie, ale preklad do posunkového jazyka a viacnásobné vyslovenie hesla zrejme na úplné odstránenie diskriminácie nestačí. Zobrazovanie hesla počas odpovede výhercu je však aj vážnym narušením serióznosti lotérie.

Očkovacia lotéria je tak nielen motiváciou na očkovanie, ale aj meradlom úrovne porozumenia nediskriminácii a inklúzii osôb so zdravotným postihnutím a ochoty ich rešpektovať a skvalitňovať.

Zatiaľ nám tak zostáva pokračovať v boji proti diskriminácii a pozorne počúvať alebo sledovať zlosovanie s osobou, ktorá nám môže heslo z obrazovky prečítať alebo na takúto osobu náš telefón presmerovať, čo štatút lotérie dovoľuje.

Branislav Mamojka