Hovoriť za seba a za skupinu

Posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím, pomôcť im rozvíjať schopnosť presadzovať svoje práva, nadviazať spoluprácu na rôznych úrovniach a rozšíriť ponuku edukačných materiálov v podobe zrozumiteľnej a dostupnej nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale i pre odborníkov, ktorí s nimi pracujú. To sú ciele projektu Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V, v rámci ktorého prebiehajú pod vedením vyškolených lektorov pravidelné približne hodinové stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V polovici augusta pribudla do projektového kalendára ďalšia významná udalosť, a to celoslovenský pobyt sebaobhajcov, na ktorom sa vyše štyridsiatka ľudí intenzívnejšie zamerala na tému ľudské práva a ich implementácia v praxi.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) sa témou sebaobhajoby v tom najširšom slova zmysle zaoberá už viac než 15 rokov. Členstvo v skupinách nie je ničím podmienené ani obmedzované, práve naopak. Dbá sa na ich rôznorodosť, vítaní sú i hanblivejší, možno mlčanlivejší. Priestor na otázky či vyjadrenie svojich názorov dostane naozaj každý, presnejšie povedané každý, kto prejaví záujem, nikto nie je do ničoho nútený. V jednotlivých skupinách sa miesia nováčikovia s tými, ktorí stretnutia navštevujú už dlhšie, takže popri lektoroch, sú práve oni často tými, ktorí tému obohatia o vlastné skúsenosti či postrehy.

Aby bola práca v skupine efektívna, dynamika primeraná a pozornosť udržaná čo najdlhšie, stanovila sa maximálna hranica 12 účastníkov, vytvorené skupinky sú však väčšinou menšie. Stretnutia prebiehajú osobne, ale i v on-line priestore, ktorý je otvorený komukoľvek, kto sa preň rozhodne – bratislavských i mimobratislavských sebaobhajcov (v čase publikovania tohto článku sú najvýraznejšie zastúpené mestá Bratislava, Trenčín a Nové Zámky).

„Na stretnutiach sa diskutuje o rôznych témach a ich súčasťou je i špecializované sociálne poradenstvo,“ približuje Marián Horanič zo ZPMP v SR. „Prioritne sa venujeme téme ľudských práv, t. j. rozprávame sa o tom, aké práva vlastne ľudia s mentálnym postihnutím majú, čo robiť, ak ich niekto porušuje, ako identifikovať a vyhodnotiť situáciu, keď sú napr. manipulovaní a pod. Takisto riešime možnosti bývania (samostatného i podporovaného), dotýkame sa práva na slobodu, na súkromie, informujeme ich, aké služby môžu využiť v prípade, že ostanú sami. Otvárame však aj osobnejšie témy, napr. partnerstvo, rodičovstvo, upozorňujeme ich na to, čo to znamená a čo všetko to do života prináša. V prípade, že nás čakajú nejaké voľby, načíname túto tému. Pravdaže, nie z hľadiska propagandy či svetonázoru, skôr sa sústredíme na to, aby sa sami dokázali rozhodnúť, či je pre nich hlasovanie dôležité.“

V Kremnici o ľudských právach

Od 8. do 14. augusta mali sebaobhajcovia z rôznych regiónov Slovenska možnosť stretnúť sa i osobne. Dejiskom pobytu sa stala Kremnica, počet účastníkov sa vyšplhal na 43 ľudí. Snahou organizátorov bolo vystavať ho na rovesníckych princípoch a partnerských vzťahoch. To znamená, že pobytu sa popri ľuďoch s mentálnym postihnutím nezúčastnili rodičia či opatrovníci, ale iba dobrovoľníci, ktorí organizátorom pomáhali s realizáciou programu pobytu.

„Pripravený program obsahoval, pravdaže, spoločné časti, teda stretnutia komunity, skôr by som povedal menších skupiniek, ktoré sa zaujímali o užšie, špecifickejšie témy. Mnohí účastníci sa už poznali, preto to bolo možné, už mali istotu, pocit bezpečia a boli ochotní sa otvárať a zdieľať svoje skúsenosti. No a časť programu bola na dobrovoľnej báze, ľudia s mentálnym postihnutím sa mohli sami rozhodnúť, čo z ponuky absolvujú – návštevu baní, výlet do prírody alebo si zorganizujú vlastnú aktivitu v priestoroch, kde sme boli ubytovaní, alebo priamo v meste,“ dopĺňa Marián Horanič.

Zo stretnutia sebaobhajcov Zdroj: ZPMP v SR

Sebaobhajoba v kocke

Tohtoročný projekt sa okrem on-line línie môže pochváliť ešte jednou novinkou – ôsmimi edukačnými inštruktážnymi videami. Vzniknú do konca roka a v priebehu desiatich – dvanástich minút v podobe zrozumiteľnej pre ľudí s mentálnym postihnutím stručne priblížia tému sebaobhajovania a ľudských práv. Určené budú pre samotných sebaobhajcov (pre tých, ktorí sa v ZPMP v SR stretávajú už dlhšie, slúžiť však môžu aj ako inšpirácia pre vznik nových skupín sebaobhajcov) a pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a zariadení. S ich obsahom sa však môžete oboznámiť aj vy – zverejnené budú na internetovej stránke ZPMP v SR. Pripomíname, že združenie pripravilo aj metodický materiál s názvom Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom, príručka (nielen) pre odborníkov, ktorý vám v printovej podobe na požiadanie bezplatne zašlú.

Projekt Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dušana Blašková