Ivan Zuzula

Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?

„Áno, je nevyhnutné, aby boli ľudia so zdravotným postihnutím plne integrovaní, a najmä aby sa zo spoločnosti odstránil relikt socializmu –  negatívne predsudky voči ľuďom so zdravotným postihnutím, ktoré sa u nás aj po takmer 30 rokoch objavujú.“

Podieľali ste sa na nejakom konkrétnom druhu pomoci osobám so zdravotným postihnutím, Aká je Vaša osobná skúsenosť a či a akú zmenu by ste chceli na jej základe podporiť?

„Nakoľko som sám zrakovo postihnutý, viem, že ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s mnohými ťažkosťami.“

Boli by ste ochotný zamestnať v Kancelárii prezidenta republiky ľudí so zdravotným postihnutím? Ak áno, v akých pozíciách?

„Samozrejme áno, zdravotné postihnutie nie je hodnotiace kritérium, dôležité je pre mňa splnenie odborných a morálnych kritérií.“

Čo si myslíte – ako väčšinová spoločnosť akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím?

„Obávam sa, že z našej spoločnosti ešte celkom nevymizol relikt socializmu a ľudia so zdravotným postihnutím a ich problémy sú častokrát prehliadané. Akoby bola snaha zatlačiť ich do ústrania a nevidieť.“

Prevencia a odstraňovanie architektonických, dopravných a informačných bariér:

„Aj v tomto prípade ide o relikt socializmu a absolútne súhlasím s odstraňovaním bariér.“

Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce a podpora chráneného zamestnávania:

„V maximálnej miere treba podporovať zamestnávanie na otvorenom trhu práce, pretože je to najlepšia forma integrácie. V prípadoch, kde to nie je možné, samozrejme treba podporiť aj chránené zamestnávanie, nikto by nemal byť nútený sedieť doma.“

Chudoba znásobovaná zdravotným postihnutím, výška a valorizácia dôchodkov, rozdiely medzi novovymeranými a dlhodobejšie poberanými dôchodkami:

„Je úlohou štátu zabezpečiť, aby dôchodky v civilizovanej krajine  poskytovali dostatok prostriedkov na dôstojný život.“

Inkluzívne vzdelávanie:

„V prípade detí so zdravotným postihnutím, treba rozhodne vytvárať podmienky na to, aby sa začlenili do kolektívov svojich rovesníkov.“

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

„Súčasne nastavené podmienky ich získania vytvárajú priestor pre korupčné správanie. Sú viazané na množstvo byrokratických povinností/prekážok, ktoré vytvárajú značný priestor pre svojvôľu úradníkov a posudkových lekárov.“

Včasná starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím a podpora rodín so zdravotne postihnutým členom:

„Spoločnosť nesmie „trestať“ ľudí, ktorých správanie by malo byť vzorom. Rodičia, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím, si zaslúžia jednak morálne uznanie, ústretovosť zo strany štátu a najmä adekvátne finančné ocenenie akejkoľvek opatrovníckej činnosti. Pretože nie je lepšie riešenie situácie, ako keď starostlivosť o blízkeho so zdravotným postihnutím poskytne rodina.“   

Deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných sociálnych služieb:

„Som konzervatívec, preto považujem za kľúčové úlohu rodiny a užšej  komunity, štát by rozhodne mal podporovať sociálne služby na týchto úrovniach.“

Konzultácie legislatívnych opatrení s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím:

„K zákonom by sa mali vyjadrovať predovšetkým tí, ktorých sa týkajú, pretože to môže výrazne ovplyvniť kvalitu ich života, takže súhlasím.“

Finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím:

„Štát by mal rozhodne využiť všetky prostriedky integrácie, a preto by mal podporovať organizácie osôb so zdravotným postihnutím a zobrazovať.“

Postup implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

„Implementácia by mala byť efektívnejšia. Dodnes sa totiž z našej spoločnosti nepodarilo odstrániť negatívne stereotypy týkajúce sa zdravotného postihnutia.“