Juraj Zábojník

 1. Ako prezident všetkých, a vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?
  „Samozrejme, že áno. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských práv, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Stotožňujem sa s cieľom tohto dohovoru. Práve preto bude dôležitou súčasťou mojej agendy aj ochrana a zabezpečenie plnohodnotného a rovného výkonu ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím. Dôležitým predpokladom rozvoja osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím je aj rovnaký prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu na rovnakom základe s ostatnými.“
 2. Podieľali ste sa na nejakom konkrétnom druhu pomoci osobám so zdravotným postihnutím? Aká je Vaša osobná skúsenosť a či a akú zmenu by ste chceli na jej základe podporiť?
  „Mám veľa priateľov s rôznym zdravotným postihnutím. Vypočul som si ich problémy a trápenia, či už v osobnom alebo pracovnom živote, a sľúbil som, že v prípade môjho zvolenia budem v rámci svojich právomocí pomáhať s odstraňovaním akýchkoľvek bariér, ktoré im komplikujú život, či už sú to bariéry informačné, dopravné alebo architektonické. Podstatným krokom k zlepšeniu kvality života a celkového statusu osôb so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti je tiež finančná podpora organizácií osôb so zdravotným postihnutím.
 3. Boli by ste ochotný zamestnať v Kancelárii prezidenta republiky ľudí so  zdravotným postihnutím? Ak áno, v akých pozíciách?
  „Jednoznačne áno, a to v jednotlivých odboroch a oddeleniach Kancelárie prezidenta SR, čím by bolo zabezpečené právo osôb so zdravotným postihnutím na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky na rovnakom základe s ostatnými. Ďalej budem podporovať tvorbu pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím a ich kariérny postup na trhu práce. Jedným zo základných pilierov môjho programu je tiež prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov i rodín so zdravotne postihnutým členom.“
 4. Čo si myslíte – ako väčšinová spoločnosť akceptuje ľudí so zdravotným postihnutím?
  „Podľa môjho názoru, väčšina spoločnosti ľudí so zdravotným postihnutím akceptuje, pričom vidím snahu pomáhať im, či už finančne alebo materiálne. Na druhej strane, stretol som sa už aj s diskrimináciou na základe zdravotného postihnutia, a preto v prípade môjho zvolenia podniknem všetky príslušné kroky v rámci mojich právomocí na zabezpečenie ochrany našich občanov so zdravotným postihnutím a ich dôstojného života bez akejkoľvek diskriminácie.