Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

V stredu 24. novembra 2021 schválila NR SR novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch (PP) na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). V čase písania tohto článku nebola novela zákona ešte podpísaná prezidentkou a zverejnená v zbierke zákonov. Všetky uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.

Zmeny v lekárskej posudkovej činnosti

Významnou zmenou v lekárskej posudkovej činnosti je nové znenie ods. 8 § 11:

„(8) Ak posudkový lekár neurčil fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z lekárskeho nálezu a odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré boli podkladom predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží nový lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, posudkový lekár vychádza aj z tohto lekárskeho nálezu alebo odborného lekárskeho nálezu.“

V praxi by to malo znamenať, že ak posudkový lekár na základe predloženej zdravotnej dokumentácie usúdi, že zdravotný stav je trvalý a na základe toho neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby s ŤZP, nebude musieť fyzická osoba s ŤZP pri podávaní ďalších žiadostí o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu predkladať úradu práce aktuálny lekársky nález. Urobí tak len v prípade, ak u nej došlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu.

Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár môže vychádzať aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby.

Zmena v sociálnej posudkovej činnosti

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP. Po novom sa môže sociálna posudková činnosť vykonať aj bez účasti fyzickej osoby s ŤZP, ak by ju nebolo možné z dôvodu jej hospitalizácie alebo z iného vážneho dôvodu vykonať v zákonnej lehote.

Zmena v okruhu spoločne posudzovaných osôb

Občania s ŤZP mali občas problémy pri predkladaní dokladov o príjme spoločne posudzovaných osôb úradom práce, ak spoločne posudzovaná osoba s občanom s ŤZP už nebývala a bol problém od nej doklady o príjme získať, čo malo za následok problémy pri vyplácaní najmä opakovaných peňažných príspevkov. S cieľom predchádzať takýmto nepríjemným situáciám bol § 18 doplnený o ustanovenie, podľa ktorého úrad práce môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa z okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, vylúčiť osobu, o ktorej fyzická osoba s ŤZP preukáže, že s ňou v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, alebo v jeho časti, spoločne nezdieľala domácnosť a spoločne sa nepodieľala na úhrade spoločných potrieb.

Predĺženie lehoty na kúpu pomôcky v odôvodnených prípadoch

Ak pomôcku nemožno kúpiť do troch mesiacov z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, predaj pomôcky alebo distribúcia pomôcky, predlžuje sa lehota, do uplynutia ktorej je fyzická osoba s ŤZP povinná si kúpiť pomôcku zo šiestich na dvanásť mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku. Skutočnosť, kvôli ktorej nie je možné dodržať trojmesačný termín, musí osoba s ŤZP úradu práce preukázať.

Rovnako to platí i pre ďalšie jednorazové peňažné príspevky.

V Úrady práce už nebudú požadovať vrátenie softvéru

V aplikačnej praxi sa ojedinele vyskytli prípady, keď v prípade žiadosti o peňažný príspevok na aktualizáciu špeciálneho softvéru úrady práce požadovali vrátiť pôvodný nainštalovaný softvér, čo prakticky nie je možné, pretože softvér sa v súčasnosti na fyzických nosičoch už takmer nedodáva. Úrady práce vychádzali z doslovného znenia zákona. Preto bola v problematickom ustanovení v § 28 ods. 3 posledná veta doplnená nasledovne: „Ak bol peňažný príspevok poskytnutý na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, špeciálneho softvéru alebo aktualizácie softvéru a pes so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru neplní svoj účel, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť psa so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, peňažný príspevok na jeho kúpu a ani jeho pomernú časť.“

Zmena pri poskytovaní peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

Zavádza sa možnosť poskytnúť príspevok za účelom úpravy osobného motorového vozidla už pri kúpe tohto vozidla, čo doteraz nebolo možné, nakoľko fyzická osoba s ŤZP nebola v čase kúpy osobného motorového vozidla ešte jeho vlastníkom. Reaguje sa tým na požiadavku fyzických osôb s ŤZP, ktoré majú záujem zakúpiť si už špeciálne upravené vozidlo. Ide najmä o situácie, keď si osoba objedná nové motorové vozidlo, ktoré vie dodávateľ špeciálne prispôsobiť potrebám fyzickej osoby s ŤZP už v štádiu výroby, t. j. v čase, keď žiadateľ ešte nie je vlastníkom vozidla.

Predĺženie termínov na úpravu bytu, rodinného domu a garáže

Fyzická osoba s ŤZP je povinná vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do 9 mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemožno vykonať pre potreby fyzickej osoby s ŤZP z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.

Poskytovanie pomôcok vrátených úradom práce

Rozširuje sa okruh subjektov, ktorým môžu úrady práce poskytnúť vrátené pomôcky okrem iných i o občianske združenia zamerané na pomoc osobám s ŤZP.

Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovateľovi sociálnej služby, zdravotníckemu zariadeniu, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ŤZP, občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ŤZP, škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje fyzická osoba s ŤZP komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí úrad práce so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s poskytovateľom sociálnej služby, so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ŤZP, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ŤZP, so školou, so školským zariadením a s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem.

Vypustenie informačného systému parkovania

Vypustenie informačného systému parkovania sa navrhlo z dôvodu, že nie je opodstatnené, aby informačný systém parkovania, ktorého správcom nie je štátny orgán v oblasti sociálnych vecí, bol upravený v zákone o PP na kompenzáciu.

Samostatné sadzby pre osoby s príjmom do 1-násobku životného minima

Pri jednorazových peňažných príspevkoch na kompenzáciu (napr. na kúpu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, kúpu pomôcky) sa upravuje určovanie výšky príspevku tak, že pri osobách s najnižšími príjmami, t. j. do jedno násobku sumy životného minima, sa príspevok poskytne vo vyššej výške a zníži sa finančná spoluúčasť osoby s ŤZP. Osobitne pri peňažnom príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa vzhľadom na finančnú náročnosť navrhuje poskytovať príspevok vo vyššej výške aj osobám s vyššími príjmami.

Milan Měchura