Predbežná dohoda o Európskom akte o prístupnosti

Trialog tvorený Európskym parlamentom, európskou komisiou a Radou dospeli 8. novembra 2018 k predbežnej dohode o návrhu znenia dokumentu, ktorý má významne prispieť osobám so zdravotným postihnutím k zlepšeniu kvality ich života.

Európsky akt o prístupnosti predložený európskou komisiou v roku 2015 by mal osobám so zdravotným postihnutím sprístupniť mnoho každodenných produktov a služieb.

Stanovisko Európskej komisie

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Dnes sme urobili ďalší dôležitý krok smerom k spravodlivejšej a sociálnejšej Európe. Vďaka dnešnej predbežnej dohode sa osobám so zdravotným postihnutím bude v Európskej únii ľahšie žiť a pracovať, lebo bude prístupnejšia.

Konkrétne sme sa dohodli na zavedení spoločných požiadaviek na prístupnosť kľúčových produktov a služieb, ako sú telefóny, počítače, platobné terminály alebo samoobslužné terminály, bankové služby, elektronická komunikácia vrátane čísla tiesňového volania 112, prístup k audiovizuálnym mediálnym službám a e-knihám, elektronický obchod či niektoré prvky dopravných služieb.

Európskym aktom o prístupnosti sa vytvára najväčší trh prístupných produktov a služieb na svete. To bude mať pozitívny vplyv na životy vyše 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím. Takisto sa uľahčí a zatraktívni predaj prístupných produktov a služieb v Európskej únii a v zahraničí z hľadiska podnikov.

Tým, že Európska únia schváli Európsky akt o prístupnosti, potvrdí svoj pevný záväzok vykonávať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.“

Stanovisko EDF

Predsedníctvo Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) na svojom zasadnutí 17. a 18. novembra 2018 vo Viedni prijalo rezolúciu o Európskom akte o prístupnosti, v ktorej sa okrem iného uvádza:

Dohoda v aktuálnej forme nespĺňa uspokojivo všetky očakávania osôb so zdravotným postihnutím z dôvodu nedostatočných alebo chýbajúcich požiadaviek na prístupnosť v oblastiach, ako je stavebné prostredie, doprava, verejné obstarávanie a malé podniky poskytujúce služby.

Obsahuje však aj veľa pozitívnych opatrení, špeciálne v oblasti e-prístupnosti a digitálnej techniky ako sú požiadavky na prístupnosť počítačov, smart telefónov, telekomunikačných a núdzových služieb, elektronických kníh, elektronického obchodu, bankomatov alebo platobných terminálov.

Toto všetko sa vzťahuje aj na súkromné spoločnosti a teda ďaleko presahuje oblasť pôsobnosti smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií.

Oceňujeme a uznávame, že aktuálna dohoda prináša významné zlepšenia v oblasti IKT sektora hoci nerieši všetky obmedzenia prístupnosti, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím v každodennom živote. Teraz sa však treba zamerať na budúcnosť a naliehať na vlády členských štátov, aby sa zaviazali ísť nad hranice minimálnych požiadaviek vyplývajúcich z Európskeho aktu o prístupnosti pri jeho transpozícii do národnej legislatívy a pri jej implementácii.

EDF plánuje požiadať Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, aby preskúmal finálne znenie Európskeho aktu o prístupnosti pri nasledujúcom hodnotení implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím európskou úniou a prijal zodpovedajúce odporúčania.

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli zástupcovia členských štátov schvália, Európsky parlament o nej bude hlasovať na plenárnom zasadnutí. Napokon by ju definitívne mala prijať Rada.

Podľa Sprístupňovanie kľúčových produktov a služieb v celej EÚ: vyhlásenie komisárky Thyssenovej v nadväznosti na predbežnú dohodu medzi inštitúciami EÚ

(red)