Rezolúcia EDF: Voláme po plnej prístupnosti dopravy a zastavaného prostredia v EÚ

Rezolúcia schválená predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 9. – 10. novembra 2019 v Helsinkách.

Za hranice Európskeho aktu o prístupnosti

Prístupnosť je oveľa viac ako len technická záležitosť. Uplatňovanie všetkých našich práv – nezávislý život, participácia, sloboda voľby a pohybu – závisí od prístupnosti. To robí z prístupnosti vážnu politickú a ľudskoprávnu záležitosť.

Vďaka nej môžeme vidieť deti so zdravotným postihnutím hrať sa s ostatnými, všetky osoby so zdravotným postihnutím môžu žiť, pracovať, chodiť nakupovať, študovať a zúčastňovať sa voľnočasových aktivít v mestách i na vidieku. Vďaka nej sme prítomní a viditeľní všade.

Prístupnosť je pre osoby so zdravotným postihnutím nevyhnutná a pre každého v našej spoločnosti, vrátane osôb s dočasnými funkčnými obmedzeniami, staršie osoby, rodiny a imigrantov prínosná. Preto prispieva k ekonomickej a sociálnej udržateľnosti.

Európska únia má jedinečnú príležitosť stať sa vzorom v oblasti prístupnosti a univerzálneho dizajnu tým, že všetky svoje orgány sprístupní pre každého.

Legislatíva je mimoriadne dôležitý krok, my však potrebujeme rozsiahly súbor opatrení na zabezpečenie toho, aby sa prístupnosť priebežne implementovala v priebehu rozvoja spoločnosti úplne všade. Dôležité je plné zapojenie všetkých osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií.

Z uvedeného dôvodu:

 • zdôrazňujeme, že všetky štáty, ktoré ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (Dohovor) vrátane Európskej únie (EÚ) a všetkých jej členských štátov sú povinné prijať príslušné legislatívne opatrenia na zabezpečenie práva na prístupnosť;
 • zdôrazňujeme, že prístupnosť je kľúčovým predpokladom pre užívanie základných práv viac ako 100 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. Práv, ktoré zahŕňajú inkluzívne vzdelávanie a zamestnávanie, nezávislý život a osobnú nezávislosť a slobodu pohybu;
 • osoby so zdravotným postihnutím v súčasnosti nemôžu plne a slobodne uplatňovať svoje práva v dôsledku nedostatočnej prístupnosti;
 • pripomíname, že vzhľadom na demografické zmeny, ktoré vedú k rastúcemu počtu starších osôb v EÚ, bude z prístupnosti profitovať mnoho ďalších ľudí;
 • oceňujeme prínos Európskeho aktu o prístupnosti (smernica (EÚ) 2019/882 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb) k zvyšovaniu prístupnosti (predovšetkým digitálnych) produktov a služieb na jednotnom trhu, rovnako ako iných súvisiacich právnych predpisov;
 • upozorňujeme však, že kľúčové aspekty vo vzťahu k prístupnosti dopravy a stavebného prostredia nie sú prostredníctvom Európskeho aktu o prístupnosti riešené efektívne;
 • oceňujeme pridanú hodnotu európskych noriem, ktorá prispieva k harmonizovanému prístupu k prístupnosti v celej Únii.

Predsedníctvo EDF očakáva a žiada, aby:

 1. členské štáty uplatňovali ambiciózny a komplexný prístup pri národnej transpozícii aktu o prístupnosti a začlenili do neho stavebné prostredie a dopravu vrátane fyzických a digitálnych prvkov mestskej , prímestskej a regionálnej dopravnej infraštruktúry a vozidiel;
 2. členské štáty skrátili prechodné obdobia pre hospodárske subjekty, ktoré im umožňujú poskytovať neprístupné produkty a služby. Viaceré z nich sú v súčasnosti neprimerane dlhé;
 3. členské štáty zabezpečili účinnú implementáciu aktu zavedením robustných a prístupných monitorovacích, reklamačných a presadzujúcich mechanizmov. Tiež by mali zabezpečiť, aby boli dohľad nad trhom a ďalšie príslušné orgány nezávislé, dostatočne financované a vybavené primeraným počtom dobre vyškolených zamestnancov;
 4. celoštátne a miestne orgány, ako aj podniky poskytujúce služby a tovary súvisiace s dopravou a stavebným prostredím, podporovali a využívali najaktuálnejšie európske štandardy na zvyšovanie prístupnosti týchto tovarov a služieb, ako je očakávaná európska norma o prístupnosti a použiteľnosti stavebného prostredia (pr EN17210). Mali by tiež uplatňovať princíp univerzálneho navrhovania v oblasti prístupnosti tak, aby bol pokrok prospešný pre čo najširší okruh občanov;
 5. Európska únia zabezpečila, aby sa na všetky finančné prostriedky EÚ použité na budovanie akejkoľvek novej infraštruktúry vzťahovali prísne kritériá prístupnosti.

Predsedníctvo EDF žiada členské štáty EÚ, aby sa správali zodpovedne a transponovali akt o prístupnosti rýchlo a nad rámec minimálnych požiadaviek uvedených v smernici najmä v oblasti stavebného prostredia a dopravy.

Podľa EDF (red)