Viete aké sú úlohy EÚ ombudsmana

EÚ ombudsman (verejný ochranca práv) je veľmi dôležitý pre nás a pre ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím v  Európskej únii.

Zmluva o fungovaní EÚ- článok 228, popisuje inštitút ombudsmana EÚ a všetky podrobnosti o práci ombudsmana nájdete na jeho webovom sídle.

Webové sídlo podrobne opisuje čo Ombudsman môže robiť a ako je možné podať sťažnosť.

Užitočná funkcia

EÚ Ombudsman vyšetruje sťažnosti od jednotlivcov, firiem a organizácií o nesprávnom úradnom postupe inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie. K nesprávnemu úradnému postupu dochádza, ak inštitúcia alebo orgán nekoná v súlade s legislatívou alebo so zásadami dobrej správy alebo porušuje ľudské práva.

Nesprávny úradný postup môže zahŕňať administratívne nezrovnalosti, neprimeranosť, diskrimináciu alebo zneužitie moci. Napríklad pri správe EÚ fondov, pri verejnom obstarávaní alebo pri náborových politikách.

Zahŕňa to aj zlyhania pri odpovedaní alebo odmietnutie alebo zbytočné zdržania pri poskytovaní prístupu k informáciám vo verejnom záujme. Sťažovateľ nesmie byť postihovaný v súvislosti s predmetom sťažnosti, ktorú podal.

O Emily O’Reilly

Súčasnou ombudsmankou je Emily O’Reilly. V decembri Európsky parlament bude voliť ombudsmana na najbližších päť rokov. Navrhnutých je päť kandidátov vrátane Emily O’Reilly.

Prinášame niekoľko informácií o jej doterajšej činnosti.

Počas svojho súčasného funkčného obdobia, ombudsmanka urobila veľa pre podporu a najmä monitorovanie implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Európsky ombudsman má skutočne zásadnú úlohu pri monitorovaní implementácie Dohovoru na úrovni EÚ, a to ako člen nezávislého monitorovacieho rámca EÚ, tak aj pri vyšetrovaní sťažností a prešetrovaní z vlastnej iniciatívy dôležitých otázok súvisiacich s prístupnosťou a inkluzívnosťou EÚ inštitúcií.

Počas svojho súčasného funkčného obdobia ombudsmanka:

  • prešetrovala ako Európska komisia zabezpečuje, že jej webové sídla a on-line nástroje sú prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Ombudsmanka otvorila šetrenie o tom, ako komisia využíva prístupné formáty (napr. ľahko čitateľný text), akým spôsobom poskytuje užívateľom spätnú väzbu o prístupnosti a akú odbornú prípravu poskytuje svojim zamestnancom  v oblasti prístupnosti. Ombudsmanka uzatvorila svoje šetrenie v januári 2019 so šiestimi návrhmi na zlepšenie,
  • prešetrovala ako Európska komisia zabezpečuje, že základné práva zakotvené v Charte EU o základných právach sú dodržiavané členskými štátmi pri implementácii kohéznej politiky a štrukturálnych fondov . Ombudsmanka definovala pre komisiu pravidlá na zlepšenie,                    
  • konštatovala, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) neurobil na svojom webovom sídle prístupným pre osoby so zrakovým postihnutím formulár na oznamovanie podvodov,
  • prešetrovala dve sťažnosti zrakovo postihnutých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberových konaniach pre nábor EÚ úradníkov, ktoré boli organizované Európskym úradom  pre výber pracovníkov (EPSO). Ombudsmanka uvítala, že EPSO, v reakcii na jej odporúčanie, aktualizoval informácie poskytované uchádzačom o opatreniach na zabezpečenie úprav zodpovedajúcich ich špecifickým potrebám. Tiež uvítala návrh EPSO umožniť zrakovo postihnutým uchádzačom vykonať testy na počítači pracoviska s využitím vzdialených asistenčných technológií. Ombudsmanka však nebola spokojná s časovým rozvrhom  navrhnutým EPSO na sprístupnenie svojho on-line prihlasovacieho formulára a opäť na to upozornila EPSO vo svojom rozhodnutí uzatvárajúcom šetrenie.
  • Ako predsedníčka nezávislého EÚ monitorovacieho rámca sa zúčastňovala na všetkých jeho aktivitách.

Spolupráca s EDF 

Spolu s Úradom ombudsmana sme (pozn. red: European Disability Forum – EDF) súčasťou nezávislého rámca EÚ pre monitorovanie Dohovoru, preto sa pravidelne stretávame. Okrem toho, Úrad ombudsmana s nami diskutuje o konkrétnych sťažnostiach a otázkach. Ombudsmanka sa osobne zúčastnila na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím.                

Voľba nového ombudsmana

Kandidáti na voľbu ombudsmana na najbližších päť rokov sú:

  • Giuseppe Fortunato   
  • Julia Laffranque
  • Nils Muižnieks
  • Emily O’Reilly
  • Cecilia Wikström

Kandidáti budú vypočutí pred Petičným výborom Európskeho parlamentu. V súlade s platnými pravidlami, terajšia ombudsmanka, Emily O’Reilly, môže byť znovu zvolená. Voľba sa uskutoční v decembri 2019.

EDF oslovilo poslancov Petičného výboru, aby kandidátom kládli otázky týkajúce sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Proces voľby je podrobne opísaný na vyhradenom webovom sídle.    

Podľa EDF Members‘ Mailing #41

(red)

Skupina ľudí na podujatí o Európskom ombudsmanovi
V decembri Európsky parlament bude voliť ombudsmana na najbližších päť rokov. FOTO – EURÓPSKY PARLAMENT