Snem Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami priniesol zmeny

Koronavírus výrazne obmedzil nielen riadnu činnosť organizácií ľudí so zdravotným postihnutím, v histórii viacerých združení oddialil aj naplánované voľby do najvyšších riadiacich orgánov. Priaznivejšie epidemiologické podmienky počas leta využili predstavitelia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami na prípravu snemu, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v októbri minulého roka. Novú kapitolu začali písať 30. septembra v Kremnici. 

Samotnému snemu predchádzali výročné členské schôdze základných organizácií (ZO) a okresné konferencie, na ktorých boli podľa vopred stanoveného kľúča zvolení delegáti. VII. snem sa v režime OTP uskutočnil 30. septembra v zotavovni Toliar v Kremnici. Celkovo 21 delegátov (80 % z celkového zvoleného počtu) si na päťročné obdobie zvolilo svojich nových zástupcov. Hlasovaním potvrdili Republikovú radu (najvyšší orgán ZPCCH), desaťčlenný výkonný výbor (riadiaci orgán ZPCCH) a republikovú revíznu komisiu. Zároveň rozhodli o svojej novej predsedníčke, ktorou sa stala Zoja Camberová. Vo funkcii nahradila dovtedajšieho predsedu Alojza Partela, ktorý na tento post nekandidoval. Zmena vedenia ZPCCH znamená aj administratívny presun sídla z Trnavy do Liptovského Mikuláša, kde nová štatutárna zástupkyňa býva.

Zoja Camberová Zdroj: ZC

Slovami a číslami štatistiky

Podľa posledných údajov združuje ZPCCH vyše 6200 členov s priemerným vekom nad 60 rokov. Výrazné zastúpenie majú ľudia s kardiovaskulárnymi, onkologickými a autoimunitnými ochoreniami, osoby s osteoporózou, rôznymi ochoreniami vnútorných orgánov a ľudia po mozgovo-cievnych príhodách. Nezanedbateľnou skupinou sú obete dopravných nehôd, členovia s rôznymi typmi depresií, seniori, ktorí sú vzhľadom na vysoký vek odkázaní na pomoc iných, alebo ľudia s viacnásobným postihnutím. 

Pohľad vpred 

Mimoriadne dôležitým bodom programu snemu bola okrem volieb i zmena stanov ZPCCH. Od ich prijatia v roku 1999 prešli viacerými čiastkovými úpravami a doplneniami, niektoré legislatívne a spoločenské zmeny už s pôvodnými stanovami nekorešpondovali (v priebehu uplynulého volebného obdobia došlo napr. k zrušeniu krajských centier, kompetencie ktorých prevzali buď okresné výbory, alebo výkonný výbor).

„Mojím osobným cieľom je zväz väčšmi celospoločensky zviditeľniť a klásť dôraz na prevenciu a osvetu pred civilizačnými ochoreniami,“ približuje svoje plány Zoja Camberová. „Primárnym cieľom je však okrem presadzovania potrieb občanov s civilizačnými ochoreniami kvalitné odborné sociálno-zdravotné poradenstvo, ktoré by malo prebiehať na úrovni regiónov. Našou úlohou je poskytnúť im odbornú a metodickú pomoc s patričným materiálnym a propagačným vybavením. Chceme funkcionárom zväzu a ďalším aktivistom ponúknuť možnosti vzdelávať sa v rôznych oblastiach, v prípade potreby vytvoriť odborné komisie zamerané na špecifické problémy. Stanovy nám umožňujú zakladať ZO, ktoré sa budú orientovať na rôzne typy ochorení a zdravotných postihnutí (v niektorých okresoch nám takéto dokonca už fungujú). Motiváciou podporiť zakladanie ďalších špecifických organizácií je ponúknuť kvalitnú a hlavne cielene zameranú pomoc smerom k pacientom s podporou odborných garantov z oblasti zdravotníctva.“ 

Výkonný výbor ZPCCH už pripravuje plán konkrétnych celoslovenských aktivít. Hovorí sa napríklad o rekondično-rehabilitačnom pobyte so zameraním na civilizačné ochorenia pre členov zo všetkých krajov, o Celoslovenskom dni civilizačných ochorení, ktorý bude mať edukačný rozmer, o celoslovenských športových hrách, o ktoré prejavila záujem členská základňa. 

„S aktivitami podobného charakteru počítame aj na úrovni okresných a základných organizácií, ktoré ich zabezpečujú kontinuálne počas celého roka. Aj touto cestou by som sa chcela tamojším dobrovoľníkom pracujúcim vo výboroch za ich prácu úprimne poďakovať,“ dodáva Zoja Camberová. „Pravdaže, v dohľadnej dobe sa nebude dať zrealizovať všetko. V prvom rade je potrebné riešiť finančné zdroje. Bez tých len ťažko môžeme niektoré zámery a projekty pripraviť tak, aby sme nezaťažovali financie okresov. Aj z tohto dôvodu je v riadení zväzu nevyhnutné prejsť na projektový systém financovania.“ 

Nová predsedníčka ďalej zdôrazňuje potrebu revitalizovať internetovú stránku zväzu, zefektívniť vzájomnú komunikáciu a informovanosť prostredníctvom internetu, k čomu je, samozrejme, potrebné dobré technické vybavenie pre všetkých, ktorých sa to bude týkať.

Predstavujeme novú predsedníčku ZPCCH

Mgr. Zoja Camberová je mamou dvoch synov a babičkou troch vnúčat a spolu s manželom žije v Liptovskom Mikuláši. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Do doby, kedy ochorela na autoimunitné zápalové ochorenie, pracovala v štátnej správe na úseku sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov. Na pracovných pozíciách prešla kompletnou agendou (prvostupňovým aj druhostupňovým správnym konaním) a s tým súvisiacimi činnosťami. Problémy osôb so zdravotným postihnutím tak pozná nielen z pozície úradnej, ale aj z osobnej. Po prechode na invalidný dôchodok pôsobila niekoľko rokov ako konzultantka pre ročníkové a diplomové práce na fakultách sociálnej práce a sociálnej pedagogiky (viackrát aj na tému zdravotného postihnutia alebo starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb). Dlhodobo sa venuje aj problematike odstraňovania spoločenských a architektonických bariér.

„Moje priateľky v našej základnej organizácii ma doslova nakopli k ručným prácam. V rámci pracovnej terapie sme začali vytvárať originálne šperky a doplnky do bytu, často sa učíme niektoré zabudnuté techniky. Naše výrobky sme chodili predávať na rôzne trhy, jednak aby sa nám vrátili financie na náklady, jednak aby sme takouto formou prilepšili našej ZO. Mali sme pravidelných každoročných zákazníkov z USA, výrobky od nás majú v Austrálii, Taliansku aj Nemecku,“ doplnila výpočet bohatých aktivít Zoja Camberová.

Ako vidno, úloh a cieľov v ZPCCH je dosť. Novému vedeniu držíme palce, aby sa čo najviac z nich podarilo doviesť do úspešného konca a k spokojnosti všetkých členov. 

Kontakt na predsedníčku ZPCCH

Telefón: 0951766601 

Mail: civilizacne.choroby@gmail.com

Peter Halada