Zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Dňa 28. septembra sa uskutočnilo on-line 24. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „výbor“). Zasadnutie viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVR v SR, neskôr odovzdala vedenie podpredsedovi výboru Branislavovi Mamojkovi. Prinášame vám stručnú informáciu o témach, ktorými sa prítomní zaoberali.

Zubné ošetrenie pacientov so zdravotným postihnutím v celkovej anestézii

Iveta Mišová zastupujúca skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím uviedla, že ešte v roku 2019 sa pokúsili iniciovať riešenie problému zubného ošetrenia zdravotne postihnutých pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie v celkovej anestézii. Podľa ich skúseností sú čakacie doby na ošetrenie veľmi dlhé. Z celkovo ôsmich pracovísk, ktoré predmetné ošetrenie poskytujú, je čakacia doba menej ako jeden mesiac iba na jednom z nich. Štandardne je to 2 mesiace a viac, v niektorých prípadoch aj vyše roka. Z hľadiska potrieb pacientov sa okrem opätovného otvorenia ambulancie zubného lekárstva v DFNsP v Banskej Bystrici (18. 12. 2020) za posledné dva roky prakticky nič nezmenilo. Preto navrhla opätovne zaradiť tento bod do programu výboru.

Generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR Pavol Macho informoval, že od posledného zasadnutia výboru zorganizovalo MZ SR tri pracovné stretnutia, na ktorých sa dohovorilo, že:

  1. MZ SR postupne prerokuje s jednotlivými nemocnicami možnosti rozšírenia činnosti existujúcich ambulancií a vybudovanie nových zubných ambulancií na zabezpečenie starostlivosti o pacientov v celkovej anestézii;
  2. MZ SR prerokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami prehodnotenie platieb poskytovateľom za zdravotné výkony v zubnom lekárstve zo zdrojov verejného zdravotného poistenia;
  3. vypracuje odborné usmernenie o zubnom ošetrovaní detí v celkovej anestézii.

Členovia výboru boli informovaní, že v zmysle aktuálne platného Programového vyhlásenia vlády SR, MZ SR spolu s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice pripravuje zlepšenie dostupnosti ošetrenia zubov osôb so zdravotným postihnutím v celkovej anestézii a to zlepšením materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia zubných pracovísk tak, aby sa v čo najkratšom čase znížili čakacie lehoty. Na MZ SR tiež vzniká pracovná skupina pre zadefinovanie zdravotných výkonov a zubno-lekárskych materiálov s cieľom zlepšiť dostupnosť a čakacie lehoty na ošetrenie pacientov so zdravotným postihnutím v celkovej anestézii. Členom výboru bola ponúknutá možnosť zapojiť sa do činnosti tejto pracovnej skupiny.

Keďže jedným zo základných problémov poskytovania zubného ošetrenia v celkovej anestézii je nedostatočné finančné ohodnotenie lekárov a zdravotníckeho personálu, výbor vo svojom uznesení požiadal vládu aj o odstránenie tejto prekážky.

Informácia o plánoch podpory stabilizácie a rozvoja sociálnych podnikov v BSK

Na predchádzajúcich zasadnutiach sa členovia výboru zaujímali o to, akým spôsobom chce MPSVR podporovať vznik a rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. Keďže v tom čase už bol vyhlásený Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky určený pre všetky kraje mimo BSK, žiadali informáciu o stave prípravy projektu pre BSK. Na zasadnutí výboru v apríli 2021 boli informovaní, že projekt je pripravený a čaká sa na podpis ministra. Ku dňu zasadnutia výboru však projekt ešte nebol vyhlásený.

Ďalším problémom, o ktorom sa hovorilo, sú podmienky podpory v už existujúcom Národnom projekte, ktoré prakticky neumožňujú uchádzať sa o podporu sociálnym podnikom, ktoré pôsobia už niekoľko rokov. V projekte je totiž definovaných viacero kritérií oprávnenosti, ktoré ich vylučujú:

  • Podporený podnik má okrem iného povinnosť vytvoriť minimálne jedno nové pracovné miesto pre nezamestnané alebo neaktívne osoby. Toto diskvalifikuje už zabehnuté podniky, ktoré nepotrebujú prijímať nových zamestnancov, ale finančnú pomoc by potrebovali.
  • Časť pomoci je určená iba pre začínajúce podniky, ktoré nepodnikajú dlhšie ako 5 rokov. Splnenie tejto podmienky sa posudzuje podľa dátumu zápisu do Obchodného registra. Pre podniky, ktoré nepodliehajú povinnému zápisu do Obchodného registra, je za začiatok podnikania považovaný dátum, kedy začali vykonávať hospodársku činnosť. Za hospodársku činnosť sa považuje aj poskytovanie sociálnych služieb alebo vydávanie časopisov. V tomto prípade sú diskvalifikované prakticky všetky sociálne podniky, ktoré existujú dlhšie ako 5 rokov, ale aj podniky, ktoré síce začali podnikať pred menej, ako piatimi rokmi, ale predtým vykonávali niektorú z činností, ktoré sú považované za hospodársku činnosť (napr. poskytovali sociálne služby alebo vydávali časopis).

Napriek tomu, že finančný balík určený na podporu a rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku je relatívne veľký, podmienky získania podpory sú mimoriadne náročné a do veľkej miery vylučujú podniky, ktoré vznikli ešte pred vytvorením a vyhlásením Národného projektu. Nemožno teda u nich predpokladať akýkoľvek oportunizmus, ale skôr išlo o angažovanosť a snahu skutočne pomôcť so zamestnávaním ľudí, ktorých bežný trh práce ignoruje. Vznikli nie vďaka, ale napriek podmienkam, ktoré existovali. Na svoj vznik využili väčšinou súkromné zdroje a mnohé sú zaťažené aj úvermi. Práve tieto sociálne podniky teraz nie sú znevýhodnené len kvôli nastaveniu Národného projektu, ale aj voči sociálnym podnikom, ktoré vznikajú, poznajúc aktuálnu legislatívnu situáciu v sociálnej ekonomike a existujúce nástroje finančnej podpory.

Výbor vo svojom uznesení preto Implementačnej agentúre MPSVR SR odporučil do 31. decembra 2021 v spolupráci s odborom sociálnej ekonomiky MPSVR SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky a Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku vypracovať analýzu finančnej podpory sociálnych podnikov zo strany štátu a predložiť ju na zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Nedostupnosť on-line titulkovania tlačových konferencií a vystúpení členov vlády SR vysielaných v priamom prenose

Katarína Kluková, členka výboru, pripomenula, že na problém s dostupnosťou titulkovania (on-line prepisu hovoreného slova pri priamych prenosoch a tlačových konferenciách a iných diskusných reláciách) upozorňuje už od marca 2020. Zdôraznila, že komunita ľudí so sluchovým postihnutím – hovoriacich opakovane upozorňuje na chýbajúce sprostredkovanie informácií. Situácia sa výrazne zhoršila počas pandémie Covid-19, kedy všetci začali nosiť na tvári rúška, čo znemožňuje odzeranie. Pripomenula, že aj Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a kancelária verejnej ochrankyne práv vyjadrili nad dlhodobo pretrvávajúcou situáciou v zmysle diskriminácie tejto skupiny občanov v oblasti prístupnosti aktuálnych informácií znepokojenie. Táto nenaplnená potreba sa však týka aj seniorov, ktorí postupne strácajú sluch, ako aj osôb s ľahkým mentálnym postihnutím.

Riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR Barbora Morongová informovala, že súčasná právna úprava zaručuje multimodálny prístup vo vysielaní a pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkového jazyka pre nepočujúcich a hlasovým komentovaním pre nevidiacich v rozsahu stanovenom zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

V súčasnosti sa MK SR v rámci prípravy nového zákona o mediálnych službách snaží o presadenie postupného navyšovania percentuálneho podielu programov s tzv. multimodálnym prístupom. Konkrétne, vo vzťahu k programom vysielaným verejnoprávnym vysielateľom navrhuje zabezpečiť všetky vysielané programy titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočením do slovenského posunkového jazyka nepočujúcich alebo v slovenskom posunkovom jazyku nepočujúcich a 50 %programov hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Navrhovaná právna úprava by mala nadobudnúť účinnosť v prvom štvrťroku 2022.

Povinnosť zabezpečiť titulkovanie programov vysielaných naživo v súčasnosti v právnej úprave absentuje. Pri reláciách vysielaných naživo, je zabezpečenie titulkov pre nepočujúcich veľmi náročné, keďže je nutné vpisovať ich do vysielania priamo v danom okamihu, čím vzniká isté oneskorenie. Technologické možnosti titulkovania naživo existujú, sú však nákladné a majú aj určité nevýhody, ako je chybovosť textu. 

Marta Gajdošíková z RTVS informovala, že koncom augusta sa uskutočnil úspešný test online titulkovania prostredníctvom tzv. predrečníka, rozpoznávania reči a prepojením s vysielaním a teletextom. Oneskorenie titulkov vo vysielaní bolo cca 5 – 6 sekúnd. RTVS toto riešenie začala pokusne využívať od 5.9.2021 počas programu Byť zdravý je výhra.

Vo svojom uznesení výbor odporučil MK SR riešiť možnosti zvýšenia finančnej podpory na titulkovanie naživo vysielaných relácií.

Problematika dostupnosti najnovších načúvacích aparátov pre dospelých cez kategorizáciu MZ SR

Katarína Kluková, členka výboru, uviedla, že nakoľko nedostupnosť kvalitných a najmodernejších načúvacích aparátov v SR dlhodobo pretrváva a úhrada súčasne vyrábaných moderných načúvacích aparátov je veľmi nízka, žiada iniciovať stretnutie a vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, zástupcov zdravotných poisťovní a zástupcov pacientov za účelom sprístupniť aj načúvacie aparáty s najnovšími modernými technológiami pre pacientov SR a zvýšiť ich dostupnosť aj vyššou úhradou v kategorizačnom zozname.

Generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR Pavol Macho naopak informoval, že sortiment načúvacích prístrojov, ktoré sú registrované v Kategorizačnom zozname zdravotníckych pomôcok, je dostatočne široký v rôznych technických a cenových skupinách od štandardných jednoduchších plne hradených načúvacích prístrojov až po elektronicky veľmi sofistikované technicky zložité načúvacie prístroje s rôznou výškou doplatku pacienta. Do kategorizačného zoznamu bolo v priebehu posledného roka zaradených cez 50 načúvacích prístrojov, čo predstavuje skutočne širokú ponuku nových technológií v tomto segmente. Načúvacie prístroje, ktoré sú registrované v liečebnom poriadku, pokrývajú potreby kompenzácie nedoslýchavých pacientov so stredne ťažkou a ťažkou percepčnou poruchou sluchu, ako aj niektoré prevodové a kombinované poruchy sluchu.

Na základe diskusie výbor odporučil MZ SR vyvolať stretnutie so zástupcami zdravotných poisťovní a s organizáciami zastupujúcimi osoby so sluchovým postihnutím za účelom prerokovať ponuku načúvacích prístrojov. Zároveň odporučil MZ SR vytvoriť pracovnú skupinu pre zlepšenie ponuky načúvacích prístrojov a riešenia výšky doplatkov za načúvacie prístroje.

Uplatnenie princípu prístupnosti a univerzálneho navrhovania v návrhu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe

Slavomíra Salajová z Úradu podpredsedu vlády SR informovala o procese prípravy návrhov zákonov po ich predložení do druhého medzirezortného pripomienkového konania, ktoré začalo 30. júna 2021 V čase zasadnutia výboru rozporové konania ešte prebiehali. rozporové konania týkajúce sa bezbariérovosti sa uskutočnili 10. septembra 2021 so zástupkyňami hromadnej pripomienky (Silvia Shahzad, Zuzana Čerešňová), 14. septembra 2021 s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (Branislav Mamojka, Soňa Tóthová) a 16. septembra 2021 s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím (Zuzana Stavrovská). 

Rozpory boli odstránené alebo vysvetlené. S uvedenými zástupcami bolo dohodnuté, že budú súčasťou pracovnej skupiny pre prípravu vyhlášky k stanoveniu požiadaviek na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb.

Je dôležité, že návrh zákona o výstavbe sa posilňuje z hľadiska zavedenia osobitnej kompetencie pre novozriaďovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu venovať sa koncepčne aj téme bezbariérovosti. Bezbariérovosť by mala byť aj súčasťou vzdelávania jeho odborných pracovníkov. Fázy projektovania, zhotovovania a kolaudácie sa posilňujú aj tým, že vyhláška k projektovej dokumentácii by mala obsahovať protokol o bezbariérovosti, ktorý bude vypracovávať projektant.

Stav prípravy novely zákona 448/2008 o sociálnych službách

Riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVR SR Miroslav Cangár informoval o novele zákona 448/2008 o sociálnych službách, ktorá je v legislatívnom procese. Uviedol, že predkladaný návrh vytvára podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v nocľahárni. Touto úpravou sa zavádza valorizácia výšky tejto finančnej podpory nariadením vlády v záujme zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť týchto sociálnych služieb. Zároveň zavádza nový systém evidencie sociálnych služieb, ktorým sa mení doterajší spôsob vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb na register sociálnych služieb, v ktorom bude príslušným vyšším územným celkom vedená každá sociálna služba príslušného druhu a formy s miestom jej poskytovania v jeho územnom obvode. Tým sa posilní jeho zrozumiteľnosť pre občana. Upravuje aj ďalšie podmienky pri financovaní a poskytovaní sociálnych služieb zrovnoprávňujúce ich verejných a neverejných poskytovateľov.

Stav prípravy novely zákona 447/2008

Riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím MPSVR SR Ján Gabura informoval o novele zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá je v legislatívnom procese. Navrhuje priaznivejšie nastaviť podmienky poskytovania jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu tak, že sa zníži finančná spoluúčasť osôb s najnižšími príjmami. Zavádza sa možnosť poskytnúť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá ešte nie je vlastníkom vozidla s cieľom umožniť spolu s kúpou vozidla zároveň už aj jeho potrebnú úpravu. Predmetom návrhu zákona sú aj doplňujúce a spresňujúce úpravy vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe.

Informoval aj o tom, že MPSVR SR začalo pracovať na aktualizácii Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, do ktorého budú zapracované aj niektoré opatrenia Stratégie EÚ pre oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím. Uviedol, že členom už existujúcej pracovnej skupiny bude zaslaný na pripomienkovanie návrh novej štruktúry tohto dokumentu, čo sa aj po zasadnutí výboru stalo.

Ďalej informoval o príprave zriadenia pracovných skupín k tvorbe nového zákona o kompenzáciách a k problematike psov so špeciálnym výcvikom a vyzval členov výboru, aby nahlásili svoj záujem o prácu v týchto pracovných skupinách.

Podľa zápisu z rokovania výboru spracoval Branislav Mamojka